Հայ Զինվոր 20-2017 - Page 16

ÂÆì 19 (1190) 1 7 - 2 3 Ø ²ÚÆêÆ 2017 î²ð²Ì²Þðæ²Ü²ÚÆÜ ¼²ð¶²òàôØܺð سÉóÛÇ μ ³ÝÏÇ ³ß˳ï³ÏÇóÁ μ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ²ÉÇ»õÝ»ñÇ μ ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ÷³ëï³ÃÕûñÁ вðàô ê²êàôÜÚ²Ü Þ³ñáõݳϻÉáí í»ñçÇÝ »ñÏáõ ß³μ³Ã- Ý»ñÇ ÁÝóóùáõÙ Ññ³å³ñ³Ïí³Í Ñá¹- í³ÍÝ»ñÇ ß³ñùÁ ²¹ñμ»ç³ÝáõÙ ïÇñáÕ ÏáéáõåódzÛÇ Ù³ëÇÝ« ³ÛÅÙ ó³Ýϳ- ÝáõÙ »Ýù μ³ó³Ñ³Ûï»É Éñ³óáõóÇã ³ÕÙ- ϳѳñáõÛó Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñ سÉóÛÇ μ³ÝÏáõÙ ²¹ñμ»ç³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ÆÉ- ѳ٠²ÉÇ¨Ç ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ·áõ- Ù³ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: лï³ùñùÇñ ¿« áñ سÉóÛÇ í³ñã³å»ï æá½»ý ØáõëϳïÝ ¿ ѳÛïÝí»É ²¹ñμ»ç³- ÝÇ ýÇݳÝë³Ï³Ý ³ÕÙáõÏÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ: ÈáݹáÝÇ §¶³ñ¹Ç³Ý¦ ûñÃÁ ï»Õ»Ï³ó- ñ»É ¿« áñ ØáõëϳïÇ ÏÇÝÁª ØÇß»ÉÁ« Ëáßáñ ·áõÙ³ñÝ»ñ ¿ ëï³ó»É ݳ˳·³Ñ ²ÉÇ¨Ç ¹áõëïñ È»Ûɳ ²ÉǨ³ÛÇó: سÉóÛÇ Ñ»ï³ùÝÝáÕ Éñ³·ñáÕ ¸³ý- Ý» ø³ñáõ³Ý³ ¶³ÉÇóÇ³Ý μ³ó³Ñ³Ûï»É ¿ §ÙÇ ß³ñù í׳ñáõÙÝ»ñ í³ñÏ»ñÇ Ó¨áí« áñáÝù áõÕ³ñÏí»É »Ý §¾·ñ³Ýï¦ (ä³Ý³- Ù³ÛáõÙ ·ñ³Ýóí³Í ·³ÕïÝÇ ÁÝÏ»ñáõ- ÃÛáõÝ« áñÁ å³ïϳÝáõÙ ¿ سÉóÛÇ í³ñ- ã³å»ïÇ ïÇÏÝáçÁ): ²Ù»Ý³Ù»Í ·áõÙ³ñÁª 1©07 ÙÇÉÇáÝ ¹áɳñ« »Ýó¹ñíáõÙ ¿« áñ ÷á- ˳Ýóí»É ¿ ³ÝóÛ³É ï³ñí³ Ù³ñïÇÝ: Àëï åݹáõÙÝ»ñǪ ¹ñ³Ýù ÷á˳Ýóí»É »Ý Pilatus-Ç μ³ÝϳÛÇÝ Ñ³ßíÇó« áñÁ å³ï- ϳÝáõÙ ¿ Al Sahra FZCO-ÇÝ: ºÝó¹ñ- íáõÙ ¿« áñ Al Sahra-Ç ë»÷³Ï³Ý³ï»ñÁ ÆÉѳ٠²ÉÇ¨Ç ¹áõëïñÝ ¿¦« ·ñáõÙ ¿ §¶³ñ- ¹Ç³ÝÁ¦: ØáõëϳïÁ ¨ Ýñ³ ÏÇÝÁ Ñ»ñùáõÙ »Ý« áñ Çñ»Ýù í׳ñáõÙÝ»ñ »Ý ëï³ó»É §¾·- ñ³ÝïǦ Ñ»ï ϳåí³Í: гïϳÝß³Ï³Ý ¿« áñ سÉóÛÇ Ýáñ ¿É»Ïïñ³Ï³Û³ÝÇ μ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇó Ù»ÏÁ ²¹ñμ»ç³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ݳíóÛÇÝ ÁÝ- Ï»ñáõÃÛáõÝÝ ¿: Pilatus μ³ÝÏÇ Ñ³ßÇíÝ»- ñÇó Ù»ÏÁ سÉóÛÇ ¿Ý»ñ·»ïÇϳÛÇ Ý³- ˳ñ³ñ ÎáÝñ³¹ ØÇóÇÇ ³ÝáõÝáí ¿« ÇëÏ ÙÛáõëÁª ݳ˳·³Ñ ²ÉÇ¨Ç ¹ëï»ñª È»Ûɳ ²ÉǨ³ÛÇ: ØÇóÇÝ ¨ سÉóÛÇ í³ñã³- å»ïÇ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñ øÇà ޻ÙμñÇÝ ä³Ý³Ù³ÛáõÙ ·ñ³Ýóí³Í »ñ- Ïáõ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ÑÇÙÝ»É 2013 é å³ßïáÝ ëï³ÝÓÝ»Éáõó ãáñë ³ÙÇë ³Ýó: ºññáñ¹ Ï»ÕÍ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁª §¾·ñ³Ý- ïÁ¦« ëï»ÕÍí»É ¿ ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ù³É- óóÇ ÙǨÝáõÛÝ Ñ³ßí³å³ÑÇ ÏáÕÙÇó: ì³ñã³å»ï ØáõëϳïÁ ¨ Ýñ³ ïÇÏÇÝÁ ÑÛáõñÁÝÏ³É»É »Ý ²ÉǨݻñÇÝ 2014 é سÉó ϳï³ñ³Í í»ñçÇÝÝ»ñÇë ³ÛóÇ Å³Ù³Ý³Ï: 2005 é ݳ˳·³Ñ ²ÉÇ¨Ç ÏÇÝÁª Ø»ÑñÇμ³Ý ²ÉǨ³Ý« áñÁ í»ñç»ñë Çñ ³ÙáõëÝáõ ÏáÕÙÇó Ý߳ݳÏí»ó ²¹ñμ»- ç³ÝÇ ÷áËݳ˳·³Ñª áñå»ë Çñ Ñݳñ³- ìϳ۳·Çñ` 177. ¸³ëÇã` 69240 гٳϳñ·ã³ÛÇÝ ß³ñí³ÍùÁ` §Ð³Û ½ÇÝíáñ¦ ûñÃÇ êïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý 17.05.2017 îå³·ñí³Í ¿ §Ð»Ý³Ï»ï¦ ö´À-áõÙ îå³ù³Ý³ÏÁ` 4000 íáñ Çñ³í³Ñ³çáñ¹« Áëï §ä³Ý³Ù³ÛÇ ÷³ëï³ÃÕûñǦ, ׳ݳãí»É ¿ áñå»ë ä³Ý³Ù³ÛÇ UF Universe ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ »ñÏáõ ջϳí³ñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: §UF Universe ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÁ ³ÙμáÕç³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ Ëáßáñ ³¹ñμ»- ç³Ý³Ï³Ý AtaHolding ÏáÝ·ÉáÙ»ñ³ïÇ íñ³: 2005 é ݳ˳·³Ñ ²ÉÇ¨Ç »ñ»ù »ñ»Ë³Ý»ñÁ« Ç ÉñáõÙÝ ²¹ñμ»ç³ÝÇ Ñ³ñ- ϳÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ« ׳ݳãí»óÇÝ áñå»ë ß³- ѳéáõÝ»ñ® ´³óÇ ³Û¹« ²ÉÇ¨Ç ¹áõëïñ»ñÁ í»ñ³ÑëÏáõÙ »Ý ä³Ý³Ù³ÛáõÙ ·ñ³Ýó- í³Í ÙÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ¨ »ñÏáõ ³ÛÉ ÁÝÏ»- ñáõÃÛáõÝÝ»ñ μñÇï³Ý³Ï³Ý ìÇñçÇÝÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñáõÙ: ä³Ý³Ù³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõ- ÝÁ ½·³ÉÇ μ³Åݻٳë áõÝÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ- Ý»ñÇ ÏáÝëáñóÇáõÙáõÙ« áñÝ ½μ³ÕíáõÙ ¿ áëÏáõ ѳÝù»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ùμ ²¹ñμ»- ç³ÝáõÙ: ²ÉÇ¨Ç ùáõÛñÁ ÙÇ³Ï μ³ÅÝ»ï»ñÝ áõ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñÝ ¿ μñÇï³Ý³Ï³Ý ìÇñ- çÇÝÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñáõÙ 2005 é ¹»Ïï»Ùμ»- ñÇÝ ·ñ³Ýóí³Í ÙÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý: ¶ñ³Ýó-