Հայ Զինվոր 20-2017

ISSN 1829-2585 17020 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ Â Æ ì 2 0 ( 11 9 1 ) 24 - 30 زÚÆêÆ 2017 w w w. h a y z i n v o r. a m 3-ñ ñ¹ μ ³Ý³Ï³ÛÇÝ ½ áñ³ÙdzíáñáõÙáõÙ ³ Ýóϳóí»ó Ñ ñ³Ù³Ý³- ï³ñ³ßï³μ³ÛÇÝ ½ áñ³í³ñÅáõÃÛáõÝ » Ýóϳ μ áÉáñ ½ áñ³Ù³ë»ñÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³Ï³Ý Ï ³½Ù»ñÇ Ý »ñ·ñ³íÙ³Ùμ: ¼ áñ³í³ñÅáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÁ ë ïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ù ³ñï³Ï³Ý å ³ïñ³ëï³Ï³- ÝáõÃÛ³Ý ³ ëïÇ׳ÝÁ« ë å³Û³Ï³½ÙÇ Ù ³ëݳ·Çï³Ï³Ý · Çï»ÉÇù- Ý»ñÝ ë ïáõ·»ÉÝ ¿ ñ« Ù ³ñï³Ï³ÝÇÝ Ù áï Ç ñ³íÇ׳ÏáõÙ × Çßï á ñáß- áõÙ Ï ³Û³óÝ»Éáõ Ï ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ ½ ³ñ·³óÝ»ÉÁ« Ç Ýãå»ë Ý ³»õ Ù ³ë- ݳÏÇó ³ ÝÓݳϳ½ÙÇ ¹ ³ßï³ÛÇÝ í ³ñÅí³ÍáõÃÛ³Ý Ù ³Ï³ñ¹³ÏÁ μ³ñÓñ³óÝ»ÉÁ: 2