Հայ Զինվոր 09-2018 - Page 6

ÂÆì 9 (1231) 7 - 1 3 زðîÆ 2 018 ÂáÕ ³ß˳ñÑÁ Ùáñ ëñïáí ·Ý³ ¼ÇÝíáñÇ Ù ³Ûñ»ñ® Ò»ñ ³ Ù»Ý û ñÁ ϳñáï ¿ »õ ë å³ëáõÙ® Ò»ñ Ù ïù»ñÇ ³ é³ÝóùáõÙ Ù ßï³å»ë Í ³é³ÛáÕ áñ¹ÇÝ ¿ ® àõ û ½ ³Ý·áõÙ ¿ « ³ Ù»Ý Ý Û³ñ¹áí ÷áñÓáõÙ »ù áñë³É Ý ñ³ Ó³ÛÝÇ Û áõñ³- ù³ÝãÛáõñ »É»õ¿çÁ« ÷ áñÓ»Éáí ѳëϳݳÉ` ï Ëááõñ ¿« áõñ³Ë« Ù ï³Ñá·® àõ ÍÝáÕÇ Ñá·ÇÝ μ»ñÏñ³Ýùáí ¿ ÉóíáõÙ« »ñμ Ñ »é³ËáëÇ Ù Ûáõë ͳÛñÇÝ ÑÝãáõÙ ¿` ³Ù»Ý ÇÝã É ³í ¿« Ù ³°Ù ç ³Ý« ãÙï³Í»ë: êÇñ»ÉÇ« ß³~ï ëÇñ»ÉÇ ½ÇÝíáñÇ Ù³Ûñ»ñ® §Ð³Û ½ÇÝíáñÁ¦ ïáÝ³Ï³Ý ³ Ûë ٻϳÙëÛ³ÏÏÇ ³ éÇÃáí á ñáß»ó ·»Õ»óÇÏ ³Ý³ÏÝÏ³É Ù³ïáõó»É Ó »½` Éáõ- ë³Ýϳñ³ÛÇÝ é»åáñï³ÅÇ ÙÇçáóáí Ý »ñϳ۳óÝ»Éáí ³ÏÝóñÃÝ»ñ Ó »ñ áñ¹ÇÝ»ñÇ Í ³é³ÛáÕ³Ï³Ý ³ éûñÛ³ÛÇó: § Ð³Û ½ ÇÝíáñÁ¦ Ó »ñ ½ ³í³ÏÝ»ñÇ ÏáÕùÇÝ ¿ »Õ»É Ù ßï³å»ë` Ñ ³í³ù³Ï³Û³Ý ÙïÝ»Éáõ ³ é³çÇÝ Ç ëÏ å ³ÑÇó ÙÇÝã»õ ½áñ³Ù³ë»ñ« ¹ Çñù»ñÇó Ù ÇÝã»õ í»ñ³¹³ñÓ Ñ³ñ³½³ï ûç³ËÝ»ñ® ²ÈÆê ²È²ìºð¸Ú²Ü 6 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ