Հայ Զինվոր 09-2018 | Page 8

8 ñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ - ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý Ù ³ - ëÇÝ ¦ áñáßáõÙÁ , áñáí ¨ ³ ½ ¹³ ñ ³ ñí » ó Ð ³ Ûáó ² ½ ·³ ÛÇÝ μ ³ Ý ³ ÏÇ ëï » ÕÍáõÙÁ :
Â Æ ì 9 ( 1 2 3 1 ) 7 - 1 3 Ø ² ð î Æ 2 0 1 8
Ð ² Ú ² êî ² ÜÆ Ð ² Üð ² ä º îàôÂÚàôÜ
Ø ³ Ûñ ³ ù ³ Õ ³ ùÁ - º ñ¨ ³ Ý î ³ ñ ³ ÍùÁ - 29,743 Ñ ³ ½ ³ ñ ÏÙ 2 ´ Ý ³ ÏãáõÃÛáõÝÁ - 2,986 ÙÉÝ Ù ³ ñ ¹ ä » ï ³ Ï ³ Ý É » ½áõÝ - Ñ ³ Û » ñ » Ý
² ðò ² ÊÆ Ð ² Üð ² ä º îàôÂÚàôÜ
Ø ³ Ûñ ³ ù ³ Õ ³ ùÁ - êï »÷³ Ý ³ Ï » ñï î ³ ñ ³ ÍùÁ - 11.432 Ñ ³ ½ ³ ñ ÏÙ 2 ´ Ý ³ ÏãáõÃÛáõÝÁ - 0,146 ÙÉÝ Ù ³ ñ ¹ ä » ï ³ Ï ³ Ý É » ½áõÝ - Ñ ³ Û » ñ » Ý
Ð ² Ú ² êî ² ÜÆ Ð ² Üð ² ä º îàôÂÚàôÜ
Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛáõÝÁ · ïÝíáõÙ ¿ Ø » ñÓ ³ íáñ ² ñ¨ » ÉùáõÙ ª Ð ³ ñ ³ - í ³ ÛÇÝ ÎáíÏ ³ ëáõÙ ª Ð ³ ÛÏ ³ Ï ³ Ý É » éÝ ³ ß- Ë ³ ñÑÇ ÑÛáõëÇë- ³ ñ¨ » ÉùáõÙ :
Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛáõÝÁ ½μ ³ Õ » óÝáõÙ ¿ 29 743 ÏÙ 2 ï ³ ñ ³ Íù , ³ ÛÝ ³ ßË ³ ñÑáõÙ 138-ñ ¹ Ý ¿ Ù ³ Ï » ñ » ëÇ Ù » Íáõ- ÃÛ ³ Ùμ : Ø ³ Ûñ ³ ù ³ Õ ³ ùÁ º ñ¨ ³ ÝÝ ¿, å » - ï ³ Ï ³ Ý É » ½áõÝ ª Ñ ³ Û » ñ » ÝÁ , μÝ ³ ÏãáõÃÛáõÝÁ 2 986.1 Ñ ³ ½ ³ ñ Ù ³ ñ ¹, ÏñáÝÁ ª ùñÇëïáÝ » - áõÃÛáõÝ : ä » ï ³ Ï ³ Ý ë ³ ÑÙ ³ ÝÁ 1 570 ÏÙ` ³ ñ¨ » É- ùÇó ë ³ ÑÙ ³ Ý ³ ÏÇó ¿ ²¹ ñμ » ç ³ ÝÇ ¨ ² ñó ³ - ËÇ Ñ » ï , ³ ñ¨ÙáõïùáõÙ` ÂáõñùÇ ³ ÛÇ ¨ Ü ³ - ËÇç¨ ³ ÝÇ ÆÐ Ñ » ï , ÑÛáõëÇëáõÙ ª ìñ ³ ëï ³ - ÝÇ , Ñ ³ ñ ³ íáõÙ` Æñ ³ ÝÇ Ñ » ï :
Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÝ ³ é ³ çÇÝ å » ïáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ ÁÝ ¹ áõÝ » É ¿ ùñÇëïáÝ » áõÃÛáõÝÁ áñå » ë å » ï ³ Ï ³ Ý ÏñáÝ ( 301à .):
1918 Ãí ³ Ï ³ ÝÇÝ ª èáõë ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ûëñáõ- ÃÛ ³ Ý ³ ÝÏáõÙÇó Ñ » ïá , Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÁ Ñéã ³ ÏáõÙ ¿ Çñ ³ ÝÏ ³ ËáõÃÛáõÝÁ . ÑÇÙÝíáõÙ ¿ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ ² é ³ çÇÝ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛáõ- ÝÁ : ÆëÏ 1920à . Ñ ³ ëï ³ ïíáõÙ » Ý ÊáñÑñ- ¹³ ÛÇÝ Ï ³ ñ ·» ñ :
ØÇÝ㨠1991à . Ïáãí » É ¿ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ ÊáñÑñ ¹³ ÛÇÝ êáóÇ ³ ÉÇëï ³ Ï ³ Ý Ð ³ Ýñ ³ - å » ïáõÃÛáõÝ : Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ º ññáñ ¹ Ð ³ Ý- ñ ³ å » ïáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝí » É ¿ 1991 Ãí ³ Ï ³ - ÝÇ ë » åï » Ùμ » ñÇ 21-ÇÝ ÊáñÑñ ¹³ ÛÇÝ ØÇáõÃÛ ³ Ý ÷ Éáõ½áõÙÇó Ñ » ïá , » ñμ Ñ ³ Ù ³ Åá- Õáíñ ¹³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ýñ ³ ùí » Ç ³ ñ ¹ ÛáõÝùáõÙ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÇ 94,39 % -Á ÏáÕÙ ùí »³ ñÏ » ó ÊêÐØ Ï ³ ½ÙÇó ¹ áõñë ·³ Éáõ ¨ ÐÐ ³ ÝÏ ³ ËáõÃÛ ³ Ý û · ïÇÝ :
Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÁ Ï ³ ½Ù ³ íáñí » É » Ý μ ³ í ³ Ï ³ - ÝÇÝ μ ³ ñ ¹ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ ßñç ³ ÝáõÙ , » ñμ ÊáñÑñ ¹³ ÛÇÝ ØÇáõÃÛáõÝÁ ÷ Éáõ½íáõÙ ¿ ñ , ÇëÏ ï ³ ñ ³ Í ³ ßñç ³ ÝáõÙ ëÏëí » É ¿ ñ ÙÇç ¿ Ã- ÝÇÏ ³ Ï ³ Ý , ï ³ ñ ³ Íù ³ ÛÇÝ å ³ ï » ñ ³ ½Ù Ñ ³ Û » ñÇ ¨ ³¹ ñμ » ç ³ ÝóÇÝ » ñÇ ÙÇç¨ :
1992à . ÑáõÝí ³ ñÇ 28-ÇÝ ÐÐ Î ³ é ³ í ³ - ñáõÃÛáõÝÝ ÁÝ ¹ áõÝ » ó § Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ý-
8 ñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ - ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý Ù ³ - ëÇÝ ¦ áñáßáõÙÁ , áñáí ¨ ³ ½ ¹³ ñ ³ ñí » ó Ð ³ Ûáó ² ½ ·³ ÛÇÝ μ ³ Ý ³ ÏÇ ëï » ÕÍáõÙÁ :
Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÁ Ï ³ ½Ùí ³ Í » Ý ÐÐ å ³ ßïå ³ - ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝÇó , ÑÇÝ · ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñáõÙÝ » ñÇó :
Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÁ Ï ³ ½Ùí ³ Í » Ý Ñ » ï¨Û ³ É Ù ³ ë- Ý ³· Çï ³ óí ³ Í ½áñù » ñÇó ª 1 . ó ³ Ù ³ ù ³ ÛÇÝ ½áñù » ñ , 2 . é ³ ½Ù ³ û ¹³ ÛÇÝ áõÅ » ñ , 3 . Ñ ³ Ï ³ û ¹³ ÛÇÝ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý
½áñù » ñ :
¾æØÆ ² ÌÜÆ Ø ² Úð î ² Ö ² ð
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
ò ³ Ù ³ ù ³ ÛÇÝ ½áñù » ñÝ Çñ » Ýó Ñ » ñÃÇÝ μ ³ ÕÏ ³ ó ³ Í » Ý Ñ » ï¨Û ³ É ½áñ ³ ï » ë ³ ÏÝ » - ñÇó ª 1 . ÙáïáÑñ ³ Ó ·³ ÛÇÝ ½áñù » ñ , 2 . ï ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ ½áñù » ñ , 3 . ÑñÃÇé ³ ÛÇÝ ½áñù » ñ ¨ Ññ » ï ³ ÝÇ , 4 . û ¹³¹» ë ³ Ýï ³ ÛÇÝ ½áñù » ñ , 5 . ÇÝÅ » Ý » ñ ³ Ï ³ Ý ½áñù » ñ , 6 . Ï ³ åÇ ½áñù » ñ : 2001à . ÑáõÝí ³ ñÇ 23-ÇÝ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³·³ ÑÁ Ñ ³ ëï ³ - ï » ó ÐÐ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ ½ÇÝ ³ Ýß ³ ÝÁ : ÐÐ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ ½ÇÝ ³ Ýß ³ ÝÇ Ñ » ÕÇÝ ³ Ï- Ý » ñÝ » Ý ª ÝÏ ³ ñÇãÝ » ñ èáõμ » Ý ² ñáõïãÛ ³ ÝÁ ¨ ¶³· ÇÏ ² μñ ³ Ñ ³ ÙÛ ³ ÝÁ :
Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ¹ ñáßÁ` Ï ³ ñÙÇñ , Ï ³ åáõÛï , Ý ³ ñÝç ³· áõÛÝ ( í » ñ¨Çó Ý » ñù¨ ) ` Ñ ³ í ³ ë ³ ñ ³ ã ³÷ ÑáñÇ- ½áÝ ³ Ï ³ Ý ß » ñï » ñáí : ² ÛÝ ã ³÷ ë » ñáí ¨ · áõÛÝ » ñáí Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ ² é ³ çÇÝ Ð ³ Ýñ ³ - å » ïáõÃÛ ³ Ý ¹ ñáßÇ ÏñÏÝáõÃÛáõÝÝ ¿: ¸ñáßÁ Ñ ³ ëï ³ ï » É ¿ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » -
ÂÆì 9 (1231) 7 - 1 3 زðîÆ 2 018 вڲêî²ÜÆ Ð ²Üð²äºîàôÂÚàôÜ Ø³Ûñ³ù³Õ³ùÁ - ºñ¨³Ý î³ñ³ÍùÁ - 29,743 ѳ½³ñ ÏÙ 2 ´Ý³ÏãáõÃÛáõÝÁ - 2,986 ÙÉÝ Ù³ñ¹ ä»ï³Ï³Ý É»½áõÝ - ѳۻñ»Ý ²ðò²ÊÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ Ø³Ûñ³ù³Õ³ùÁ - êï»÷³Ý³Ï»ñï î³ñ³ÍùÁ - 11.432 ѳ½³ñ ÏÙ 2 ´Ý³ÏãáõÃÛáõÝÁ - 0,146 ÙÉÝ Ù³ñ¹ ä»ï³Ï³Ý É»½áõÝ - ѳۻñ»Ý вڲêî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùáõÙª гñ³- í³ÛÇÝ ÎáíϳëáõÙª гÛÏ³Ï³Ý É»éݳß- ˳ñÑÇ ÑÛáõëÇë-³ñ¨»ÉùáõÙ: г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ½μ³Õ»óÝáõÙ ¿ 29 743 ÏÙ 2 ï³ñ³Íù, ³ÛÝ ³ß˳ñÑáõÙ 138-ñ¹Ý ¿ ٳϻñ»ëÇ Ù»Íáõ- ÃÛ³Ùμ: سÛñ³ù³Õ³ùÁ ºñ¨³ÝÝ ¿, å»- ï³Ï³Ý É»½áõݪ ѳۻñ»ÝÁ, μݳÏãáõÃÛáõÝÁ 2 986.1 ѳ½³ñ Ù³ñ¹, ÏñáÝÁª ùñÇëïáÝ»- áõÃÛáõÝ: ä»ï³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ 1 570 ÏÙ` ³ñ¨»É- ùÇó ë³ÑٳݳÏÇó ¿ ²¹ñμ»ç³ÝÇ ¨ ²ñó³- ËÇ Ñ»ï, ³ñ¨ÙáõïùáõÙ` ÂáõñùdzÛÇ ¨ ܳ- ËÇ稳ÝÇ ÆÐ Ñ»ï, ÑÛáõëÇëáõÙª ìñ³ëï³- ÝÇ, ѳñ³íáõÙ` Æñ³ÝÇ Ñ»ï: г۳ëï³ÝÝ ³é³çÇÝ å»ïáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ ÁݹáõÝ»É ¿ ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ áñå»ë å»ï³Ï³Ý ÏñáÝ (301Ã.): 1918 Ãí³Ï³ÝÇݪ èáõë³Ï³Ý ϳÛëñáõ- ÃÛ³Ý ³ÝÏáõÙÇó Ñ»ïá, г۳ëï³ÝÁ Ñé- ã³ÏáõÙ ¿ Çñ ³ÝϳËáõÃÛáõÝÁ. ÑÇÙÝíáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ ²é³çÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõ- ÝÁ: ÆëÏ 1920Ã. ѳëï³ïíáõÙ »Ý ÊáñÑñ- ¹³ÛÇÝ Ï³ñ·»ñ: ØÇÝ㨠1991Ã. Ïáãí»É ¿ г۳ëï³ÝÇ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ êáódzÉÇëï³Ï³Ý гÝñ³- å»ïáõÃÛáõÝ: г۳ëï³ÝÇ ºññáñ¹ гÝ- ñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝí»É ¿ 1991 Ãí³Ï³- ÝÇ ë»åï»Ùμ»ñÇ 21-ÇÝ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇ- áõÃÛ³Ý ÷Éáõ½áõÙÇó Ñ»ïá, »ñμ ѳٳÅá- Õáíñ¹³Ï³Ý ѳÝñ³ùí»Ç ³ñ¹ÛáõÝùáõ٠г۳ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ 94,39 %-Á ÏáÕÙ ùí»³ñÏ»ó ÊêÐØ Ï³½ÙÇó ¹áõñë ·³Éáõ ¨ ÐÐ ³ÝϳËáõÃÛ³Ý û·ïÇÝ: г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ½ÇÝ- í³Í áõÅ»ñÁ ϳ½Ù³íáñí»É »Ý μ³í³Ï³- ÝÇ�