Հայ Զինվոր 09-2018

ISSN 1829-2585 18009 > 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 9 (1231) Ü 7 - 13 زðîÆ 2018 ³Çñ³ ² ñß³ÏÛ³ÝÁ` ÞÇ- ñ³ÏÇ Ù³ñ½Çó« é³½Ù³- Ï³Ý Ñ ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ É³í³·áõÛÝ Ï áõñ- ë³ÝïÝ»ñÇó ¿ « ³ñ¹»Ý á õÝÇ » ñ»ùù å³- ñ³ßÛáõï³ÛÇÝ ÃéÇãù: ܳ Ù ³ëݳ·Çïáõ- ÃÛáõÝÝ ÁÝïñ»É ¿ ª ѻ層Éáí » Õμáñ` Ù³ñï- ÏáóÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ« ϳåÇïï³Ý ì ³½- ·»Ý ²ñß³ÏÛ³ÝÇ ûñÇݳÏÇÝ« á ñáᯐ ¿ ¹³éÝ³É »Õμáñ Ù³ñï³Ï³Ý ÁÝÏ»ñÁ« ÁÝïñ»É ¿ ß ³ï μ³ñ¹ Ù³ëݳ·Çï³óá áõÙ« ¨ íëï³Ñ »Ùª ѳçáÕáõÃÛ³Ý ¿ ѳëÝ»Éáõ: ܳÇñ³« ¸áõù ¨ Ù»ñ Ù³Ûñ»ñÁ« ϳݳÛù« ùáõÛñ»ñÝ áõ ³ÕçÇÏÝ»ñÁ ·Çïï»ù« áñ Ñ³Û ïÕ³Ù³ñ¹Á »ñμ»ù ãÇ í³ñ³ÝÇ å³ßï- å³Ý»É Ñ ³Ûñ»ÝÇùÁ Ñ ³Ï³é³Ïáñ¹Ç áïÝÓ·áõÃÛáõÝÇó: ´³Ûó á õ½áõÙ » Ù« á ñ ÝáõÛÝã³÷ íëï³Ñ ÉÇÝ»ù« á ñ »Ã» ÁÝïñ»É »ù ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÇ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÁ« Ù»Ýù »ñ³ß˳íáñ»Éáõ »Ýù ѳí í³ë³ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ Ñ Ý³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ÏÇÝ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ìƶºÜ ê²ð¶êÚ²Ü ÐÐ å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý ³Ë³ñ³ñ 3 w w w. h a y z i n v o r. a m