Հայ Զինվոր 07-2018s | Page 9

ÂÆì 7 (1229) 21 - 27 ö ºîðì²ðÆ 2 018 ܳÇñ³ Ðáí³ÏÇÙÛ³Ý-· ·ÇïݳϳÝÇ Ï³ñ·³ËáëÁ XIX ¹³ñÇ ýñ³ÝëdzóÇ Ñ³ÛïÝÇ íÇå³ë³Ý Ä³Ý ´³ïÇëï ² ÉýáÝë γñÇ Ñ»ï¨Û³É ÙÇïùÝ ¿. §ºñç³ÝÏáõÃÛáõÝÁ Ù Ç Ù »Í ³ ¹³Ù³Ý¹ ã¿« ³ ÛÉ ÷ áùñÇÏ ù ³ñ»ñÇ Ñ ³ñÙáÝÇÏ Ë ×³Ýϳñ¦: ²ß˳ïáõÙ » Ù« áñù³Ý Ñ Ý³ñ³íáñ ¿, ÏÛ³Ýùë ÉóÝ»É ß³ï ·»Õ»óÇÏ å³Ñ»ñáí: ºñμ ÇÝùݳѳëï³ïÙ³Ý ×³Ý³- å³ñÑÝ ³ ñ¹»Ý ³ ÝóÝáõÙ »ë« ë ÏëáõÙ »ë ³í»ÉÇ Ù»Í å ³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ áõÙ » ë ÇÝã-á áñ μ³Ýáí ½·³É` ó ³ÝϳÝá û·ï³Ï³ñ É ÇÝ»É Ñ ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ: ºÃ» 2 0-2 25 ï³ñ»Ï³Ýáõ٠ϳñáÕ » ë Ó ·- ïáõÙ áõÝ»Ý³É »õ ѳ×áõÛù ë ï³Ý³É áñ»õ- ¿ ï »ëáõÃÛáõÝ ³å³óáõó»Éáõó« ³å³ Ñ»- ïá Ù ï³ÍáõÙ »ë« áñ ÙdzÛÝ ³å³óáõó»- Éáí ãÇ ÉÇÝÇ«« å »ïù ¿ ÷áñÓ»É · ïÝ»É ùá ï »- ÕÁ Ï Û³ÝùáõÙ: º í« í »ñç³å»ë« á ñáß ï ³- ñÇùÇó Ñ»ïá ³ñ¹»Ý · ³ÉÇë » ë ³ÛÝ Ñ³- Ùá½Ù³Ý« á ñ å »ïù ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ç Ýã-á áñ ɳí Å ³é³Ý·áõÃÛáõÝ ÃáÕÝ»É: Î Û³ÝùÇ ³Ù»Ý ÙÇ ÷ áõÉáõÙ ï ³ñμ»ñ Ï