Հայ Զինվոր 07-2018s | Page 8

ÂÆì 7 (1229) 21 - 27 ö ºîðì²ðÆ 2 018 ºê κÜîðàܲò²Ì ºØ ØºÌ îºêȲβÜÆ ìð² ϳÙ` ÈàôÚê ÂàôܺÈÆ ìºðæàôØ Ü²Æð² Ðàì²ÎÆØڲܩ ÆÉÇÝáÛëÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ ÏÇó ʻɳóÇ éáμáï³ï»ËÝÇϳÛÇ É³μáñ³ïáñdzÛÇ (INTELLIGENT ROBOTICS LAB) ïÝûñ»Ý« åñáý»ëáñ ܳÇñ³ Ðáí³ÏÇÙÛ³ÝÝ Çñ Ø»Ýù Ñ ³×³Ë ã »Ýù ѳí³ïáõÙ« áñ ϳñáÕ »Ýù ѳëÝ»É Ù »Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ£ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ » õ ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñÇ Ñ»ï ä³ï»ñ³½ÙÇ Å ³Ù³Ý³Ï É ³í Ù ³ë- ݳ·»ïÁ Ù Ç·áõó» å ³ïñ³ëï É ÇÝÇ Ñ ³Û- ñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý Ù ÕáõÙáí ³ ß˳ï»É » õ ëáíáñ³Ï³ÝÇ Çó ù Çã í ³ñÓ³ïñí»É£ ³ß˳ï»É ¿ Ýáñ á õÕÕáõÃÛ³Ý` ѳñÙ³ñíáÕ³Ï³Ý Ï³é³í³ññÙ³Ý Ñ ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý íñ³ (adaptive con- ²Ûëûñ ɳí Ù ³ëݳ·»ïÇó ³í»ÉÇ Ã³ÝÏ μ³Ý ³ß˳ñÑáõÙ ã ϳ£ ê ³Ï³ÛÝ ³Û¹ ë ϽμáõÝùÁ ÙdzÝß³Ý³Ï ¿ Ë ³Õ³Õ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõõÙ« ÇëÏ å³ï»ñ³½ÙÇ Å³- Ù³Ý³Ï Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ Ù áï»óáõÙ- Ý»ñÝ ³ ÛÉ »Ý£ trol s ystems)« áñáÝù« û ñÇݳϫ ÃáõÛÉ » Ý ï ³ÉÇë ³ídzóÇáÝ ³Ý Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ù Ççáóáí Çñ³Ï³Ý³óÝ»É û ¹³Ý³í»ñÇ ãí»ñÃÝ»ñÇ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ »õ ϳé³í³ñáõÙÁ ͳÛñ³Ñ»Õ سëݳ·Çï³Ï³Ý ³ ëå³ñ»½áõÙ Ç ÝÓ Ñ³Ù³ñ · É˳íáñ ¹ Åí³ñáõÃÛáõÝÁ » Õ»É ¿ ³ÛÝ« á ñ » ë ã »Ù á õÝ»ó»É § ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ï ñÃá áõ- ÃÛáõݦ: ² ØÜ ³ ϳ¹»ÙÇ³Ï³Ý ³ ß˳ñÑÝ ³Û¹ ï »ë³ÝÏÛáõÝÇó μ³í³Ï³ÝÇÝ ÷ ³Ï ¿ » õ ³ÛÝ ³ ß- áõÝÇ Ç ñ ¹ ³Å³Ý Ï ³ÝáÝÝ»ñÁ« ë ³Ï³ ˳ï»É »Ù ãÏ»ÝïñáÝ³Ý³É ³Û¹ ѳݷ³Ù³Ý- ùÇ íñ³« ù ³ÝÇ áñ á õݻ٠Ùßï³Ï³Ý ³ ß˳- ï³Ýù« áñÁ μ³í³ñ³ñáõÙ ¿ ÝáñÙ³É ÏÛ³Ýù í³ñ»Éáõ ѳٳñ: à õݻ٠ï³Õ³Ý¹³íáñ áõ- ë³ÝáÕÝ»ñ« á ñáÝó Õ »Ï³í³ñ»ÉÁ · »ñ³·áõÛÝ Ñ³×áõÛù ¿ « áõ ݻ٠·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñ« áñáÝóÇó ϳñáÕ »Ù ³Ýí»ñç ëáíáñ»É« áõݻ٠ѳٳ- ËáÑÝ»ñ ² ØÜ-á áõÙ »õ ³ ß˳ñÑáõÙ« áñáÝó »ï ½ ³ñ·³óÝáõÙ » Ù μ³½Ù³ÃÇí Ý áñ á õÕ- Ñ» ÕáõÃÛáõÝÝ»ñ« á õݻ٠߳ï É ³í Á ÝÏ»ñÝ»ñ: ³ÝϳÛáõÝ » ճݳÏÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ: ²Û¹ ³ß˳ï³ÝùÁ ß³ï μ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ ¿ ³ñųݳó»É » õ Ýáñ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõõÝÝ»ñ μ³ó»É μ³½Ù³ÃÇí ³ ÛÉ μݳ·³í³éÝ»ñáõÙ (ݳí³ßÇÝáõÃÛ³Ý, ݳíóñ¹Ûáõݳμ»ñáõÃ۳ݫ μÅßÏáõÃÛ³Ý » õ ³ ÛÉÝ) ¹ñ³ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ É ³ÛÝ ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý Ñ ³Ù³ñ: 8 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ