Հայ Զինվոր 07-2018s | Page 6

6 áõ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ ÝÝ » ñÇÝ « áñáÝó ³ ßË ³ ï ³ ÝùÁ ³ Ù » Ý ³ Ù » Í ³ ½ ¹» - óáõÃÛáõÝÝ ¿ áõÝ » ó » É Ñ ³ ë ³ ñ ³ Ïáõ- ÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³ Ñ ³ Ûñ » Ý ³ ëÇñ ³ Ï ³ Ý ¹³ ëïÇ ³ ñ ³ ÏáõÃÛ ³ Ý áõ μ ³ ñáÛ ³ - Ñá ·» μ ³ Ý ³ Ï ³ Ý í » ñ » ÉùÇ « Ñ ³ Ûáó é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ùß ³ ÏáõÛÃÇ Ñ ³ Ý- ñ ³ Ñéã ³ ÏÙ ³ Ý ³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ í » ïáõ- ÃÛ ³ Ý íñ ³: ØÇçáó ³ éáõÙÁ μ ³ ó » ó ö ³ ë- ï ³ í ³ í » ñ ³· ñáõÃÛ ³ Ý ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ ³ Ï ³¹» ÙÇ ³ ÛÇ Ý ³ Ë ³·³ Ñ « ³ Ï ³¹» ÙÇÏáë ê ³ Ùí » É Ð ³ ÏáμÛ ³ ÝÁ : Ü ³ Ñ ³ Ù ³ éáï å ³ ïÙ » ó ³ Ï ³¹» ÙÇ ³ ÛÇ · áñÍáõÝ » áõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ` Ó » éùμ » ñáõÙÝ » ñÇ ß ³ ñùáõÙ Ï ³ ñ¨áñ » Éáí Çñ Ñ » ÕÇÝ ³ Ï ³ Í § Ð ³ Û ³ ëï ³ - ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛáõÝ ¦ å ³ ïÙ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ýñ ³· Çï ³ ñ ³ ÝÇ ÉáõÛëÁÝÍ ³ ÛáõÙÁ « áñï » Õ Ý » ñÏ ³ Û ³ óí ³ Í ¿ Ñ ³ Ûáó ÝÛáõà ³ Ï ³ Ý Ùß ³ ÏáõÛÃÁ ª μáÉáñ Ñáõß ³ ñÓ ³ ÝÝ » ñÁ` ¹ ñ ³ Ýó Ù ³ ëÇÝ ï » Õ » ÏáõÃÛáõÝÝ » ñáí áõ å ³ ïÙ ³ Ï ³ Ý ³ ÏÝ ³ ñÏÝ » ñáí : ² ÛÝáõÑ » ï¨ ê ³ Ùí » É Ð ³ ÏáμÛ ³ ÝÁ Ëáë » ó μ ³ Ý ³ Ï-Ñ ³ - ë ³ ñ ³ ÏáõÃÛáõÝ ³ éÝãáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ù ³ ëÇÝ « Ýß » Éáí μ ³ Ý ³ ÏÇ Ï » ñå ³ ñáí Ñ ³ ë ³ ñ ³ Ïáõ- ÃÛ ³ Ý ³ ñÅ » Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ · Á Ï ³ ï ³ ñ » É ³· áñ- Í » Éáõ « μ ³ Ý ³ ÏÇ μ ³ ñáÛ ³ ËáëáõÃÛáõÝÁ Ñ ³ - ë ³ ñ ³ ÏáõÃÛ ³ Ý μáÉáñ ß » ñï » ñáõÙ ³ Ùñ ³· - ñ » Éáõ Ï ³ ñ¨áñáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ « ³ å ³ Ý » ñ- Ï ³ Û ³ óñ » ó ³ ÛÝ Ï ³ éáõÛóÝ » ñÝ áõ ³ ÝÓ ³ Ýó « áñáÝù ³ ñÅ ³ Ý ³ ó » É ¿ ÇÝ ² Ï ³¹» ÙÇ ³ ÛÇ àë- Ï » Ù »¹³ ÉÝ » ñÇÝ áõ å ³ ïíá · ñ » ñÇÝ : Ü ³ Ë- ù ³ Ý å ³ ñ ·» õ ³ ïñÙ ³ Ý Ñ ³ Ý ¹ Çë ³ íáñ ³ ñ ³ ñáÕáõÃÛáõÝÁ « óáõó ³¹ ñí » ó · ñáÕ « μ ³ - Ý ³ ëï » ÕÍ « öìØ ² ¹ áÏïáñ « åñáý » ëáñ ² Ý ³ ÑÇï î ³ ñáÝóáõ » õ ÷³ ëï ³ í ³ í » - ñ ³· ñáÕ Ð ³ ÛÏáõÑÇ ² é ³ ù » ÉÛ ³ ÝÇ Ñ » ÕÇÝ ³ - Ï ³ Í ýÇÉÙÁ ª ÝíÇñí ³ Í ûñí ³ Ñ » ñáëÝ » ñÇÝ : ö ³ ëï ³ í ³ í » ñ ³· ñáÕ « é » ÅÇëáñ « Ñ ³ Û ÅáÕáíñ ¹ Ç Ù » Í μ ³ ñ » Ï ³ Ù òí » ï ³ Ý ³ ä ³ ëÏ ³ É » õ ³© Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ μáõÉÕ ³ ñáõÑÇ ¹ áõëïñÁ Ù » ñ ³ ½ ³ ï ³· ñ ³ Ï ³ Ý å ³ ï » - ñ ³ ½ÙÇ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï » Ï ³ í Ð ³ Û ³ ëï ³ Ý áõ ©©© ÙÝ ³ ó : Ü ³ ëÇñ ³ Ñ ³ ñí » ó ² ñó ³ ËÇÝ « ¹³ ñÓ ³ í ÷ áùñÇÏ Ñ » ñáë ³ Ï ³ Ý ÑáÕÇ « Ýñ ³ ³ ÝÏáïñáõÙ ÅáÕáíñ ¹ Ç Ï » Ý ³ ó-Ù ³ Ñáõ ÏéíÇ « å ³ Ûù ³ ñÇ « Ñ ³ Õà ³ Ý ³ ÏÇ « Ýñ ³ ½áÑí ³ Í áõ ³ åñáÕ Ñ » ñáëÝ » ñÇ « Ë ³ Õ ³ Õ Ñ ³ Û- ñ » Ý ³ ßÇÝáõÃÛ ³ Ý « Ñ ³ Õà ³ Ý ³ ÏÝ » ñÇ ËÇ- ½ ³ Ë áõ ³ Ý ¹³ í ³×³ Ý í ³ í » ñ ³· ñáÕÁ : ² Ý · Ý ³ Ñ ³ ï » ÉÇ ¿ ä ³ ëÏ ³ É » õ ³ ÛÇ í ³ ëï ³ - ÏÁ ³ ½ ³ ï ³ Ù ³ ñïÁ Éáõë ³ μ ³ Ý » Éáõ « ² ñó ³ - ËÇ ËÝ ¹ ÇñÁ ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ Ñ ³ ÝñáõÃÛ ³ ÝÁ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » Éáõ · áñÍáõÙ : Ð ³ Ýñ ³ ÛÇÝ Ñ » -
Â Æ ì 7 ( 1 2 2 9 ) 2 1 - 2 7 ö º î ð ì ² ð Æ 2 0 1 8
´² Ü ² Î-Ð ² ê ² ð ² ÎàôÂÚàôÜ

§º ë ß ³ ñùáõÙ » Ù ¦

ö ³ ëï ³ í ³ í » ñ ³· ñáõÃÛ ³ Ý ÙÇç ³ ½ ·³ - ÛÇÝ ³ Ï ³¹» ÙÇ ³ Ý ( öìØ ²)« áñÇ Ï » ÝïñáÝ ³ - Ï ³ Ý · ñ ³ ë » ÝÛ ³ ÏÁ ØáëÏí ³ ÛáõÙ ¿ » õ Ù ³ ë- Ý ³× ÛáõÕ » ñ áõÝÇ ³ ßË ³ ñÑÇ μ ³ ½Ù ³ ÃÇí » ñÏñÝ » ñáõÙ ( Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÛ ³ Ý Ù ³ ëÝ ³× - ÛáõÕÝ ½μ ³ ÕíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ ³ Ï ³ ÝáõÙ Ñ ³ Û Åá- Õáíñ ¹ Ç å ³ ïÙáõÃÛ ³ Ý « · ÇïáõÃÛ ³ Ý « Ïñ- ÃáõÃÛ ³ Ý « Ùß ³ ÏáõÛÃÇ ¨ ³ ÛÉ μÝ ³·³ í ³ éÝ » - ñÇ áõëáõÙÝ ³ ëÇñÙ ³ Ý ¨ Ñ ³ Ýñ ³ Ñéã ³ ÏÙ ³ Ý Ñ ³ ñó » ñáí )« Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÙ ¿ μáÉáñ ß ³ Ñ ³· ñ · Çé Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåáõÃÛáõÝÝ » ñÇ áõ ³ ÝÓ ³ Ýó Ñ » ï « áñáÝù Ù » Í Ý » ñ ¹ ñáõÙ áõÝ » Ý ³ Û ¹ Ï ³ ñ¨áñ áõ ßÝáñÑ ³ Ï ³ É · áñÍáõÙ : ö ³ ëï ³ í ³ í » ñ ³· ñáõÃÛ ³ Ý ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ ³ Ï ³¹» ÙÇ ³ ÛÇ Ý ³ Ë ³·³ Ñ « ³ Ï ³¹» ÙÇÏáë ê ³ Ùí » É Ð ³ ÏáμÛ ³ ÝÇ μÝáõà ³· ñÙ ³ Ùμ ª Ñ ³ - Ûáó μ ³ Ý ³ ÏÁ « Çñ ¹³ ñ ³ íáñ áõ Ñ » ñáë ³ Ï ³ Ý å ³ ïÙáõÃÛ ³ Ùμ « áã ÙÇ ³ ÛÝ Ñ ³ Ûáó « ³ Ûɨ ³ ß- Ë ³ ñÑÇ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ùß ³ ÏáõÛÃÇ Ù » ç áõÝÇ Çñ Ï ³ ñ¨áñ ï » ÕÁ : ÆëÏ å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ · Ý ³ Ûëûñ å » ï ³ Ï ³ Ý Ï ³ éáõÛóÇ ³ Ù » Ý ³ Ï ³ Û ³ ó ³ Í ûÕ ³ ÏÝ » ñÇó ¿« áñÁ ÷³ éùáí ³ í ³ ñï » ó Çñ ³ ½ ³ ï ³· ñ ³ Ï ³ Ý å ³ Ûù ³ ñÁ ² ñó ³ ËÛ ³ Ý å ³ ï » ñ ³ ½ÙáõÙ « Ë ³ Õ ³ Õ μ ³ Ý ³ Ï ³ ßÇÝáõÃÛ ³ Ý ï ³ ñÇÝ » ñÇÝ Ó¨ ³ íáñ » ó ³ Ùáõñ áõ Ù ³ ñïáõÝ ³ Ï ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï ³ éáõÛó ª å ³ ßïå ³ Ý » Éáí » ñÏñÇ ë ³ ÑÙ ³ ÝÝ » ñÁ Ñ ³ Ï ³ é ³ Ïáñ ¹ Ç ³ Ýí » ñç ³ - Ý ³ ÉÇ áïÝÓ · áõÃÛáõÝÝ » ñÇó ¨ ³ Ûëûñ Çñ μ ³ ñÓñ Ï » ñå ³ ñáí áã ÙÇ ³ ÛÝ Ñ ³ Ûñ » ÝÇùÇ ³ ½ ³ ïáõÃÛ ³ Ý » ñ ³ ßË ³ íáñÝ ¿ áõ ÅáÕáíñ- ¹ Ç ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝÁ « ³ Ûɨ Ñ ³ Û Ñ ³ ë ³ ñ ³ ÏáõÃÛ ³ Ý μ ³ ñáÛ ³ Ï ³ Ý ³ é ³ çÝáñ ¹ Ý ¿ áõ ß ³ ñÅÇã áõÅÁ : àõëïÇ ² Ï ³¹» ÙÇ ³ ÛÇ · áñÍáõÝ » áõÃÛ ³ Ý Íñ ³· ñ » - ñáõÙ μ ³ Ý ³ ÏÇ Ñ » ï Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛáõ- ÝÁ áõÝÇ Çñ · ÉË ³ íáñ ï » ÕÁ : ö » ïñí ³ ñÇ 12-ÇÝ ö ³ ëï ³ í ³ í » ñ ³· - ñáõÃÛ ³ Ý ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ ³ Ï ³¹» ÙÇ ³ Ý ¨ ÆÎúØúê-Ð ³ Û ³ ëï ³ Ý ( Ðáõß ³ ñÓ ³ ÝÝ » ñÇ » õ ï » ë ³ ñÅ ³ Ý í ³ Ûñ » ñÇ å ³ Ñå ³ ÝÙ ³ Ý ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ ËáñÑáõñ ¹) ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåáõÃÛáõÝÁ Ñ ³ Ù ³ ï » Õ Ï ³ ½Ù ³ - Ï » ñå » É ¿ ÇÝ ÙÇçáó ³ éáõÙ ª ÝíÇñí ³ Í Ð ³ Ûáó μ ³ Ý ³ ÏÇ Ï ³ ½Ù ³ íáñÙ ³ Ý 26- ³ ÙÛ ³ ÏÇÝ : ØÇçáó ³ éÙ ³ Ý Ýå ³ ï ³ ÏÝ ¿ ñ ÝáñáíÇ áõ ³ í » ÉÇ Ýå ³ ï ³ Ï ³ ÛÇÝ ¹³ ñÓÝ » É μ ³ Ý ³ ÏÇ Ñ » ï ² Ï ³¹» ÙÇ ³ ÛÇ Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛáõ- ÝÁ « Ç ÙÇ μ » ñ » É Ï ³ ï ³ ñí ³ Í ³ ßË ³ ï ³ Ý- ùÁ « Ëáë » É μ ³ Ý ³ Ï-Ñ ³ ë ³ ñ ³ ÏáõÃÛáõÝ ÷ á- Ë ³¹³ ñÓ Ï ³ å » ñÇ áõ ÁÝÏ ³ ÉÙ ³ Ý Ýáñ ÑÝ ³ - ñ ³ íáñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ù ³ ëÇÝ ¨ å ³ ñ · ¨ ³ ï- ñ » É μ ³ Ý ³ ÏÇ ³ ÛÝ ëïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñÇÝ
6 áõ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ ÝÝ » ñÇÝ « áñáÝó ³ ßË ³ ï ³ ÝùÁ ³ Ù » Ý ³ Ù » Í ³ ½ ¹» - óáõÃÛáõÝÝ ¿ áõÝ » ó » É Ñ ³ ë ³ ñ ³ Ïáõ- ÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³ Ñ ³ Ûñ » Ý ³ ëÇñ ³ Ï ³ Ý ¹³ ëïÇ ³ ñ ³ ÏáõÃÛ ³ Ý áõ μ ³ ñáÛ ³ - Ñá ·» μ ³ Ý ³ Ï ³ Ý í » ñ » ÉùÇ « Ñ ³ Ûáó é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ùß ³ ÏáõÛÃÇ Ñ ³ Ý- ñ ³ Ñéã ³ ÏÙ ³ Ý ³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ í » ïáõ- ÃÛ ³ Ý íñ ³: ØÇçáó ³ éáõÙÁ μ ³ ó » ó ö ³ ë- ï ³ í ³ í » ñ ³· ñáõÃÛ ³ Ý ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ ³ Ï ³¹» ÙÇ ³ ÛÇ Ý ³ Ë ³·³ Ñ « ³ Ï ³¹» ÙÇÏáë ê ³ Ùí » É Ð ³ ÏáμÛ ³ ÝÁ : Ü ³ Ñ ³ Ù ³ éáï å ³ ïÙ » ó ³ Ï ³¹» ÙÇ ³ ÛÇ · áñÍáõÝ » áõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ` Ó » éùμ » ñáõÙÝ » ñÇ ß ³ ñùáõÙ Ï ³ ñ¨áñ » Éáí Çñ Ñ » ÕÇÝ ³ Ï ³ Í § Ð ³ Û ³ ëï ³ - ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛáõÝ ¦ å ³ ïÙ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ýñ ³· Çï ³ ñ ³ ÝÇ ÉáõÛëÁÝÍ ³ ÛáõÙÁ « áñï » Õ Ý » ñÏ ³ Û ³ óí ³ Í ¿ Ñ ³ Ûáó ÝÛáõà ³ Ï ³ Ý Ùß ³ ÏáõÛÃÁ ª μáÉáñ Ñáõß ³ ñÓ ³ ÝÝ » ñÁ` ¹ ñ ³ Ýó Ù ³ ëÇÝ ï » Õ » ÏáõÃÛáõÝÝ » ñáí áõ å ³ ïÙ ³ Ï ³ Ý ³ ÏÝ ³ ñÏÝ » ñáí : ² ÛÝáõÑ » ï¨ ê ³ Ùí » É Ð ³ ÏáμÛ ³ ÝÁ Ëáë » ó μ ³ Ý ³ Ï-Ñ ³ - ë ³ ñ ³ ÏáõÃÛáõÝ ³ éÝãáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ù ³ ëÇÝ « Ýß » Éáí μ ³ Ý ³ ÏÇ Ï » ñå ³ ñáí Ñ ³ ë ³ ñ ³ Ïáõ- ÃÛ ³ Ý ³ ñÅ » Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ · Á Ï ³ ï ³ ñ » É ³· áñ- Í » Éáõ « μ ³ Ý ³ ÏÇ μ ³ ñáÛ ³ ËáëáõÃÛáõÝÁ Ñ ³ - ë ³ ñ ³ ÏáõÃÛ ³ Ý μáÉáñ ß » ñï » ñáõÙ ³ Ùñ ³· - ñ » Éáõ Ï ³ ñ¨áñáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ « ³ å ³ Ý » ñ- Ï ³ Û ³ óñ » ó ³ ÛÝ Ï ³ éáõÛóÝ » ñÝ áõ ³ ÝÓ ³ Ýó « áñáÝù ³ ñÅ ³ Ý ³ ó » É ¿ ÇÝ ² Ï ³¹» ÙÇ ³ ÛÇ àë- Ï » Ù »¹³ ÉÝ » ñÇÝ áõ å ³ ïíá · ñ » ñÇÝ : Ü ³ Ë- ù ³ Ý å ³ ñ ·» õ ³ ïñÙ ³ Ý Ñ ³ Ý ¹ Çë ³ íáñ ³ ñ ³ ñáÕáõÃÛáõÝÁ « óáõó ³¹ ñí » ó · ñáÕ « μ ³ - Ý ³ ëï » ÕÍ « öìØ ² ¹ áÏïáñ « åñáý » ëáñ ² Ý ³ ÑÇï î ³ ñáÝóáõ » õ ÷³ ëï ³ í ³ í » - ñ ³· ñáÕ Ð ³ ÛÏáõÑÇ ² é ³ ù » ÉÛ ³ ÝÇ Ñ » ÕÇÝ ³ - Ï ³ Í ýÇÉÙÁ ª ÝíÇñí ³ Í ûñí ³ Ñ » ñáëÝ » ñÇÝ : ö ³ ëï ³ í ³ í » ñ ³· ñáÕ « é » ÅÇëáñ « Ñ ³ Û ÅáÕáíñ ¹ Ç Ù » Í μ ³ ñ » Ï ³ Ù òí » ï ³ Ý ³ ä ³ ëÏ ³ É » õ ³© Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ μáõÉÕ ³ ñáõÑÇ ¹ áõëïñÁ Ù » ñ ³ ½ ³ ï ³· ñ ³ Ï ³ Ý å ³ ï » - ñ ³ ½ÙÇ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï » Ï ³ í Ð ³ Û ³ ëï ³ Ý áõ ©©© ÙÝ ³ ó : Ü ³ ëÇñ ³ Ñ ³ ñí » ó ² ñó ³ ËÇÝ « ¹³ ñÓ ³ í ÷ áùñÇÏ Ñ » ñáë ³ Ï ³ Ý ÑáÕÇ « Ýñ ³ ³ ÝÏáïñáõÙ ÅáÕáíñ ¹ Ç Ï » Ý ³ ó-Ù ³ Ñáõ ÏéíÇ « å ³ Ûù ³ ñÇ « Ñ ³ Õà ³ Ý ³ ÏÇ « Ýñ ³ ½áÑí ³ Í áõ ³ åñáÕ Ñ » ñáëÝ » ñÇ « Ë ³ Õ ³ Õ Ñ ³ Û- ñ » Ý ³ ßÇÝáõÃÛ ³ Ý « Ñ ³ Õà ³ Ý ³ ÏÝ » ñÇ ËÇ- ½ ³ Ë áõ ³ Ý ¹³ í ³×³ Ý í ³ í » ñ ³· ñáÕÁ : ² Ý · Ý ³ Ñ ³ ï » ÉÇ ¿ ä ³ ëÏ ³ É » õ ³ ÛÇ í ³ ëï ³ - ÏÁ ³ ½ ³ ï ³ Ù ³ ñïÁ Éáõë ³ μ ³ Ý » Éáõ « ² ñó ³ - ËÇ ËÝ ¹ ÇñÁ ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ Ñ ³ ÝñáõÃÛ ³ ÝÁ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » Éáõ · áñÍáõÙ : Ð ³ Ýñ ³ ÛÇÝ Ñ » -
éáõëï ³ ï » ëáõÃÛ ³ Ùμ ä ³ ëÏ ³ É » õ ³ Ý í ³ - ñáõÙ ¿ ² ñó ³ ËÛ ³ Ý · áÛ ³ Ù ³ ñïÇ » õ Ù » ñûñ- Û ³ Ñ » ñáëÝ » ñÇ Ù ³ ëÇÝ å ³ ïÙáÕ § ÜíÇñ- Û ³ ÉÝ » ñÁ ¦ Ñ ³ Õáñ ¹³ ß ³ ñÁ : ² Ûëûñ ¿ É Ñ ³ Û- Ï ³ Ï ³ Ý μ ³ Ý ³ ÏÇ · Ý ¹³ å » ïÁ ³ é ³ çÝ ³· - ÍáõÙ ¿« ³ ñÑ ³ Ù ³ ñÑ » Éáí íï ³ Ý · Á ª Ñ ³ Û ½ÇÝíáñÇ áõ ëå ³ ÛÇ ÏáÕùÇÝ ¿: òí » ï ³ Ý ³ ä ³ ëÏ ³ É » õ ³ ÛÇÝ ßÝáñÑí » ó öìØ ² Ï ³¹» - ÙÇ ³ ÛÇ å ³ ïí ³ íáñ ¹ áÏïáñÇ ÏáãáõÙ » õ àëÏ » Ù »¹³ É : ÞÝáñÑ ³ Ï ³ ÉáõÃÛáõÝ Ñ ³ ÛïÝ » - Éáí Ï ³ ï ³ ñ ³ Í ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ ³ ñÅ » õáñ » - Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ª òí » ï ³ Ý ³ ä ³ ëÏ ³ É » õ ³ Ý Çñ ËáëùáõÙ ß » ßï » ó « áñ ÇÝã ¿ É ³ ñíÇ Ù » ñ Ñ » - ñáë ïÕ ³ Ý » ñÇ Ñ ³ Ù ³ ñ « ùÇã ¿© § Ø » Ýù å ³ ñïù áõÝ » Ýù Ýñ ³ Ýó ÑÇß ³ ï ³ ÏÇ ³ é ³ ç : Ø » Ýù å » ïù ¿ ¹³ ñ » ñÇÝ Ñ ³ ÝÓÝ » Ýù Ýñ ³ Ýó ³ ÝÑ ³ í ³ Ý ³ Ï ³ Ý Ñ » ñáëáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ å ³ ïÙáÕ ³ ëù » ñÁ « Ñå ³ ñï ³ - Ý ³ Ýù Ýñ ³ Ýóáí « · ñ » Ýù Ù » ñ ÝáñûñÛ ³ Ñ » - ñáëÝ » ñÇ Ù ³ ëÇÝ : ÊáÝ ³ ñÑíáõÙ » Ù Ñ ³ Ûñ » - ÝÇùÁ ½ » Ýùáí áõ ÏÛ ³ Ýùáí å ³ ßïå ³ ÝáÕ ïÕ ³ Ý » ñÇ Ñ » ñáë ³ Ï ³ Ý · áñÍÁ ß ³ ñáõÝ ³ - ÏáÕÝ » ñÇ ³ éç » õ « » ë áõÅ » Õ » Ù Ó » ½Ýáí : º ë ß ³ ñùáõÙ » Ù ¦: öìØ ² Ï ³¹» ÙÇ ³ ÛÇ àëÏ » Ù »¹³ Éáí å ³ ñ ·» õ ³ ïñí » ó Ý ³» õ Ñ ³ Ûáó μ ³ Ý ³ ÏÇ ÷ áË · Ý ¹³ å » ï « § Ø ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ë ³ ã ¦ 1-ÇÝ ³ ëïÇ ×³ ÝÇ ßù ³ Ýß ³ ÝÇ ³ ë- å » ï « Ñ ³ ïáõÏ Ýß ³ Ý ³ ÏáõÃÛ ³ Ý çáÏ ³ ïÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ ² ñïÛáÙ ¶ ¨áñ · Û ³ ÝÁ : Ø » ñûñÛ ³ Ñ » ñáëÁ ª ï ³ Ï ³ íÇÝ » ñÇï ³ - ë ³ ñ ¹ ëå ³« μ ³ Ûó ³ ñ ¹» Ý ÷ áË · Ý ¹³ å » - ïÇ ÏáãáõÙáí « ÏáõñÍùÁ Ù »¹³ ÉÝ » ñáí ½ ³ ñ- ¹³ ñ ³ Í « ³ ë » ë μ ³ Ý ³ ÏÇ Ù ³ ñÙÝ ³ ó ³ Í Ñ » - ñáë ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ÷³ éùÁ ÉÇÝ » ñ : Ü ³ Ù ³ ñ ¹ ¿« áñ ³ åñáõÙ ¿ ÏÛ ³ ÝùÇ áõ Ù ³ Ñí ³ Ý ë ³ ÑÙ ³ Ý ³· ÍÇÝ : ² åñÇÉÛ ³ Ý å ³ ï » ñ ³ ½ÙÇ ûñ » ñÇÝ Ñ » Ýó Ýñ ³ Õ » Ï ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ùμ Ñ ³ Û ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÁ Ñ » ï μ » ñ » óÇÝ Ñ ³ Ï ³ - é ³ Ïáñ ¹ Ç · ñ ³ í ³ Í ¹ ÇñùÁ : ² ñïÛáÙÇ Ù ³ - ëÇÝ í ³ é áõ ¹ ÇåáõÏ Ëáë » ó òí » ï ³ Ý ³ ä ³ ëÏ ³ É » õ ³ Ý ª ÑÇß » Éáí Çñ » Ýó Ñ ³ Ý ¹ Ç- åáõÙÝ » ñÁ ë ³ ÑÙ ³ ÝÇÝ « μ ³ é ³ óÇáñ » Ý ÷³ - é ³ μ ³ Ý » Éáí ² ñïÛáÙÇ Ñ » ñáë ³ Ï ³ Ý « μ ³ Ûó Ñ ³ Ù » ëï « μ ³ ñÓñ áõ ³ ½Ýí ³ Ï » ñï Ï » ñå ³ - ñÁ « áñÇ ûñÇÝ ³ Ïáí ë » ñáõÝ ¹ Ý » ñ » Ý ³ ñÇ ³ -
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
ÝáõÙ : Ð ³ çáñ ¹ àëÏ » Ù »¹³ É ³ ÏÇñÁ Ù » ñ · áñÍÁÝÏ » ñáõÑÇÝ ¿ ñ ª äÜ § Ð ³ Û ¼ÇÝíáñ ¦ à » ñÃÇ Éñ ³· ñáÕ « Ù ³ Ûáñ ¶³ Û ³ Ý » äáÕáë- Û ³ ÝÁ : Ü ³ å ³ ñ ·» õ ³ ïñí » ó Ñ ³ Ûáó μ ³ Ý ³ - ÏÇÝ « Ñ ³ Û ëå ³ ÛÇÝ áõ ½ÇÝíáñÇÝ ÝíÇñí ³ Í áõß ³· ñ ³ í Ññ ³ å ³ ñ ³ ÏáõÙÝ » ñÇ « Ñ ³ Û é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý áõ ·» Õ ³ ñí » ëï ³ Ï ³ Ý Ùß ³ - ÏáõÛÃÇ Ñ ³ Ýñ ³ Ñéã ³ ÏÙ ³ Ý · áñÍáõÙ Ý » ñ ¹ - ñ ³ Í ³ í ³ Ý ¹ Ç Ñ ³ Ù ³ ñ : ¶³ Û ³ Ý » äáÕáëÛ ³ - ÝÇ áõñáõÛÝ á × Á « ³ ÝÏ » ÕÍ áõ Ùï » ñÙÇÏ « ëñïÇ Ñ » ï ËáëáÕ « Ñáõ½ ³ Ï ³ Ý ß » ßï ³¹ ñáõÙ- Ý » ñáí « μ ³ Ûó ÙÇ ³ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ã ³÷³ ½ ³ Ýó ³ Ùáõñ « á ·» Õ » Ý Ññ ³ å ³ ñ ³ ÏáõÙÝ » ñÁ í ³ - Õáõó · ñ ³ í » É » Ý Çñ μ ³ ½Ù ³ Ñ ³ ½ ³ ñ ÁÝ- à » ñóáÕÝ » ñÇ ëñï » ñÁ « ÇëÏ Ýñ ³ ³ í » ÉÇ ù ³ Ý 250 Í ³ í ³ ÉáõÝ Ñ ³ ñó ³ ½ñáõÛóÝ » ñÁ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ · ñ » à » μáÉáñ » ñ » õ » ÉÇ ³ ñ- í » ëï ³·» ïÝ » ñÇ « Ùï ³ íáñ ³ Ï ³ ÝÝ » ñÇ áõ · ÇïÝ ³ Ï ³ ÝÝ » ñÇ Ñ » ï « í ³ í » ñ ³· ñáõÙ » Ý í » ñçÇÝ 20- ³ ÙÛ ³ ÏÇ ÁÝà ³ óùáõÙ μ ³ Ý ³ Ï- Ùß ³ ÏáõÛÃ μ ³ ½Ù ³ ß » ñï ³ Õ » ñëÝ » ñÇ áõ Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùÁ « ½ ³ ñ- ·³ óáõÙÝ áõ Ó » éùμ » ñáõÙÝ » ñÁ : §º ë Ñå ³ ñï » Ù « áñ μ ³ Ý ³ ÏÇ ÙÇ Ù ³ ëÝÇÏÝ » Ù : º ñç ³ ÝÇÏ » Ù « áñ Ï ³ ñáÕ » Ù ÇÙ ÷ áùñÇÏ μ ³ ÅÇÝÝ áõÝ » Ý ³ É ³ ÛÝ Ù » Í áõ ÷³ é ³ Ñ » Õ · áñÍáõÙ « áñ μ ³ Ý ³ Ï ³ ßÇÝáõÃÛáõÝ ³ ÝáõÝÝ áõÝÇ : ¼ÇÝíáñÇ áõ ëå ³ ÛÇ Ù ³ ëÇÝ · ñ » ÉÁ « μ ³ Ý ³ ÏÁ ù ³ ñá½ » ÉÁ ÇÝÓ Ñ ³ Ù ³ ñ ëáëÏ ³ ß- Ë ³ ï ³ Ýù ã ¿« Ñá · áõ å ³ ñïù ¿« Ñ ³× áõÛù « Ñå ³ ñïáõÃÛáõÝ : ÞÝáñÑ ³ Ï ³ É » Ù μáÉáñ Ýñ ³ Ýó « áíù » ñ μ ³ ñÓñ » Ý · Ý ³ Ñ ³ ïáõÙ ÇÙ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÁ : § Øáíë » ë Êáñ » Ý ³ óÇ ¦ áë- Ï » Ù »¹³ ÉÁ « áñÇÝ ³ ñÅ ³ Ý ³ ó ³« ÇÝÓ Ïå ³ ñï ³ íáñ » óÝÇ ³ í » ÉÇÝ ³ Ý » É ¦« - ³ ë ³ ó ¶³ Û ³ Ý » Ý Ñ ³ í ³ ùí ³ ÍÝ » ñÇÝ : è ³ ½Ù ³ - Ñ ³ Ûñ » Ý ³ ëÇñ ³ Ï ³ Ý ¹³ ëïÇ ³ ñ ³ ÏáõÃÛ ³ Ý · áñÍáõÙ ³ ÏÝ ³ éáõ Ñ ³ çáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇ « μáí ³ Ý ¹³ Ï ³ ÉÇ áõ ³ ½ ·³ ÛÇÝ ·³ Õ ³÷³ ñ ³ - ËáëáõÃÛ ³ Ý á · áí ïá · áñí ³ Í Ññ ³ å ³ ñ ³ - ÏáõÙÝ » ñÇ Ñ ³ Ù ³ ñ öìØ ² Ï ³¹» ÙÇ ³ ÛÇ å ³ ïíá · ñÇÝ ³ ñÅ ³ Ý ³ ó ³ Ý äÜ § Ð ³ Û ½ÇÝíáñ ¦ à » ñÃÝ áõ § ¼ÇÝáõÅ ¦ Ñ » éáõëï ³ Íñ ³ - · ÇñÁ : ä ³ ïÙ ³ Ùß ³ Ïáõà ³ ÛÇÝ Å ³ é ³ Ý · áõ- ÃÛ ³ Ý å ³ Ñå ³ ÝÙ ³ Ý » õ Ñ ³ Ýñ ³ Ñéã ³ ÏÙ ³ Ý áÉáñïáõÙ áõÝ » ó ³ Í Í ³ Ýñ ³ ÏßÇé ³ í ³ Ý ¹ Ç Ñ ³ Ù ³ ñ ÆÎúØúê-Ð ³ Û ³ ëï ³ Ý ÁÝÏ » ñáõ- ÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³·³ Ñ « ¾ñ » μáõÝÇ å ³ ïÙ ³ ÑÝ ³ - · Çï ³ Ï ³ Ý ³ ñ ·» Éáó-à ³ Ý ·³ ñ ³ ÝÇ ïÝûñ » Ý « öìØ ² Ï ³¹» ÙÇ ³ ÛÇ ¹ áÏïáñ « åñáý » - ëáñ ¶³· ÇÏ ¶ ÛáõñçÛ ³ ÝÝ ÁÝïñí » ó öìØ ² Ï ³¹» ÙÇ ³ ÛÇ ÇëÏ ³ Ï ³ Ý ³ Ý ¹³ Ù : ¶ Ûáõñç- Û ³ ÝÁ å ³ ñ · ¨ ³ ïñí » ó ³ Ï ³¹» ÙÇ ³ ÛÇ § Øáíë » ë Êáñ » Ý ³ óÇ ¦ áëÏ » Ù »¹³ Éáí ¨ Ýñ ³ Ý Ñ ³ ÝÓÝí » ó ³ Ï ³¹» ÙÇÏáëÇ áëÏ » ÏñÍù ³ Ýß ³ ÝÁ : ¶ ñáÕ « μ ³ Ý ³ ëï » ÕÍ ² Ý ³ - ÑÇï î ³ ñáÝóÇÝ å ³ ñ · ¨ ³ ïñí » ó § Øáíë » ë Êáñ » Ý ³ óÇ ¦ áëÏ » Ù »¹³ Éáí « ÇëÏ ÷³ ëï ³ í ³ í » ñ ³· ñáÕ Ð ³ ÛÏáõÑÇ ² é ³ ù » É- Û ³ ÝÁ ª å ³ ïíá · ñáí : ² ½ ·³ ÛÇÝ μ ³ Ý ³ ÏÇ Ï ³ ½Ù ³ íáñÙ ³ Ý 26- ³ ÙÛ ³ ÏÇÝ ÝíÇñí ³ Í ÙÇçáó ³ éÙ ³ Ý ³ í ³ ñïÇÝ ö ³ ëï ³ í ³ í » - ñ ³· ñáõÃÛ ³ Ý ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ ³ Ï ³¹» ÙÇ ³ ÛÇ Ý ³ Ë ³·³ Ñ « ³ Ï ³¹» ÙÇÏáë ê ³ Ùí » É Ð ³ - ÏáμÛ ³ ÝÁ ËÝ ¹ ñ » ó Çñ Ñ » ÕÇÝ ³ Ï ³ Í § Ð ³ - Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛáõÝ ¦ å ³ ïÙ ³ - Ï ³ Ý Ñ ³ Ýñ ³· Çï ³ ñ ³ ÝÁ ÝíÇñ » É äÜ î » Õ » - Ï ³ ïíáõÃÛ ³ Ý » õ Ñ ³ ë ³ ñ ³ Ï ³ ÛÝáõÃÛ ³ Ý Ñ » ï Ï ³ å » ñÇ í ³ ñãáõÃÛ ³ ÝÁ` Ëáëï ³ Ý ³ - Éáí « áñ Ù » Ï ³ Ï ³ Ý · Çñù ¿ É ÝíÇñ » Éáõ ¿ ³ ½- ·³ ÛÇÝ μ ³ Ý ³ ÏÇ μáÉáñ ½áñ ³ Ù ³ ë » ñÇÝ « áñå » ë½Ç ½ÇÝíáñÝ » ñÝ áõ ëå ³ Ý » ñÁ ÑÝ ³ ñ ³ - íáñáõÃÛáõÝ áõÝ » Ý ³ Ý Í ³ Ýáà ³ Ý ³ Éáõ Ð ³ - Û ³ ëï ³ ÝÇ μ ³ ½Ù ³¹³ ñÛ ³ Ý ÝÛáõà ³ Ï ³ Ý Ùß ³ ÏáõÛÃÇÝ ¨ ÏñÏÇÝ Ñ ³ Ùá½í » Ý « áñ Çñ » Ýù Ù » Í áõ ѽáñ ù ³ Õ ³ ù ³ ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ » óáÕ ÅáÕáíñ ¹ Ç Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóÇãÝ áõ å ³ ßïå ³ ÝÝ » Ý :
² ÈÆê ² È ² ì º ð¸Ú ² Ü Èáõë © ` ² 𠺶 ì ² 𸠲 ÜÚ ² ÜÆ
ÂÆì 7 (1229) 21 - 27 ö ºîðì²ðÆ 2 018 ´²Ü²Î-вê²ð²ÎàôÂÚàôÜ §ºë ß³ñùáõÙ »Ù¦ ö³ëï³í³í»ñ³·ñáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³- ÛÇÝ ³Ï³¹»ÙdzÝ(öìز)« áñÇ Ï»Ýïñáݳ- Ï³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÁ ØáëÏí³ÛáõÙ ¿ »õ Ù³ë- ݳ×ÛáõÕ»ñ áõÝÇ ³ß˳ñÑÇ μ³½Ù³ÃÇí »ñÏñÝ»ñáõÙ (г۳ëï³ÝÛ³Ý Ù³ëݳ×- ÛáõÕÝ ½μ³ÕíáõÙ ¿ ÑÇÙݳϳÝáõÙ Ñ³Û Åá- Õáíñ¹Ç å³ïÙáõÃ۳ݫ ·ÇïáõÃ۳ݫ Ïñ- ÃáõÃ۳ݫ Ùß³ÏáõÛÃÇ ¨ ³ÛÉ μݳ·³í³éÝ»- ñÇ áõëáõÙݳëÇñÙ³Ý ¨ ѳÝñ³Ñéã³ÏÙ³Ý Ñ³ñó»ñáí)« ѳٳ·áñͳÏóáõÙ ¿ μáÉáñ ߳ѳ·ñ·Çé ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï« áñáÝù Ù»Í Ý»ñ¹ñáõÙ áõÝ»Ý ³Û¹ ϳñ¨áñ áõ ßÝáñÑ³Ï³É ·áñÍáõÙ: ö³ëï³í³í»ñ³·ñáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³Ï³¹»ÙdzÛÇ Ý³Ë³·³Ñ« ³Ï³¹»ÙÇÏáë ê³Ùí»É гÏáμÛ³ÝÇ μÝáõó·ñÙ³Ùμª Ñ³- Ûáó μ³Ý³ÏÁ« Çñ ¹³ñ³íáñ áõ Ñ»ñáë³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ùμ« áã ÙdzÛÝ Ñ³Ûáó« ³Ûɨ ³ß- ˳ñÑÇ é³½Ù³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ Ù»ç áõÝÇ Çñ ϳñ¨áñ ï»ÕÁ: ÆëÏ å³ßïå³Ý³Ï³Ý ѳٳϳñ·Ý ³Ûëûñ å»ï³Ï³Ý ϳéáõÛóÇ ³Ù»Ý³Ï³Û³ó³Í ûÕ³ÏÝ»ñÇó ¿« áñÁ ÷³éùáí ³í³ñï»ó Çñ ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÁ ²ñó³ËÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙáõÙ« Ë³Õ³Õ μ³Ý³Ï³ßÇÝáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ó¨³íáñ»ó ³Ùáõñ áõ Ù³ñïáõÝ³Ï ½ÇÝíá- ñ³Ï³Ý ϳéáõÛóª å³ßïå³Ý»Éáí »ñÏñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ѳϳé³Ïáñ¹Ç ³Ýí»ñç³- ݳÉÇ áïÝÓ·áõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ ³Ûëûñ Çñ μ³ñÓñ Ï»ñå³ñáí áã ÙdzÛÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý »ñ³ß˳íáñÝ ¿ áõ ÅáÕáíñ- ¹Ç ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝÁ« ³Ûɨ Ñ³Û Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý μ³ñáÛ³Ï³Ý ³é³çÝáñ¹Ý ¿ áõ ß³ñÅÇã áõÅÁ: àõëïÇ ²Ï³¹»ÙdzÛÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Íñ³·ñ»- ñáõÙ μ³Ý³ÏÇ Ñ»ï ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõ- ÝÁ áõÝÇ Çñ ·É˳íáñ ï»ÕÁ: ö»ïñí³ñÇ 12-ÇÝ ö³ëï³í³í»ñ³·- ñáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³Ï³¹»ÙÇ³Ý ¨ ÆÎúØúê-г۳ëï³Ý (Ðáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ »õ ï»ë³ñÅ³Ý í³Ûñ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹) ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ѳ g �� �T�? � �g ̴+? ��� �$� �t�g��� ����g ��w��� �4�C �o��+:� �w �?�? � �g ����g �t��ط �go �?t�+c��� ��g �t�w� �� �?t� �ăw�������+ �� �'�w� �� �? �ot� � ��Ow �$�:� �w �?+G ��� �? � � �g �o�G �g � ���7 �?���o�Դ+w ���g�:� �� �$�? �� ��� �4� �/ �� �t�+� ��/�� �$�:� �w �<�G �� �� �?��o��t����+/ � � ��L�? �� ����ԃw? �'g �t�w�ăGw ̴+� ������o��ww ���g ��t� ��� �� � � ���+� �$�:� �w �?� �ot����� �:� � �w��gw ��t(�+�ԃ �w��� �? �ww ��w �����w�+ �/ �� �w�� �g �w �g �4� � � � �+���o��wt� ����w �� �$�G �� �� �?�Դ+o �t�� � �g �G �o� �w ��� �? �t+ � ��� �� �?��o �t��ԃ:� ���o ̴+G� � �:� �w �? �t�� �� �'� ��G �o��+� � �g �? �t�g �?��o�G �t�+� �G�� �?g �t� �� �o��w �� ���Դ+o �t��� ��c��� ����g�:� �� �̃� ���+� �� �� �� � ����o �t+g� � � � �ot+ �? � � �g �o�w �/ � � �G �� �? � � �g?��+� �g� �$�C �?�:�o �w�s ̃G �g ����+� ��g �̃ �? � � �g �o� ���7��w ���o �t+g ��u�+O ���:� ����gw ��+ �����d+? �� ��� �'���ăG �Ww �? �4� �C �o ��� ̴+w�C �w� �� ����o��w ��� ��g �? �t+G �w� � �� �� �w�'��o�w7 �o��g ���Ĵ+� �T�w ��? �o ��� �4� ��G �o�̃wo�� �? �t+g �?��o �+:��'��+G�� ��O �ww ���+ �� �w̃g ��t�� �W �?��o��ww �������+� ��g �? �t� �?w ��?w ����� �ow��G �� �+� �g� �$�C �?�:�o �w�/�� �̃:� �w �<�G ̴+� �� �?��o��t� ��w���o��ww ���g ��w �+w �'���:� �w �?�? ��� �����G �� �� �?�Դ+o �t� �� �G �g �? �� ��? �� �� �' � ��Ĵ+7 �'�� ��:� �w �?�:� ���o �/����o��w�G ̴+� �� �?��o �t�:��'�ă ��� ����d� �g� � ܴ+� �'�ԃ? �� �����o �t�g ��w �� �� ̃w �Ĵ+? �o ��� �̃ �ot�? ����o�w ��t��ԃ �wO �w� �+���w� �� �w �� �$� �t� �? � � �g �o����+? �g � � �'w ��t��ԃ� ���� �� ��t�s �,�+� �t�� �� � �� ���g �t�G �w �� ����+ �� ���W��o��w ������ � ��� �̃ ���W ��:� ̴+w ��� �W7 ����c ȃ ��?��� ������ ����+ �w �G��� ���w��ԃ �ԃ� ��� �� �� �+� � ���T�C �o?��G� �� �� �'o �w�G �Ww ̴+? �4��'g ��w��� �4���� ̃G ����w ��t�+� ��� �� �� �� � ���W ��� ���� ��G �l+�W��� ��g �4�:� �� �? �d��� �� �w �+� ��? �' �� � ��C �o ��� �w�:���'W ����G+ �������g �ă � � �� � �� �? �t�� �� �+� � �g� �g �w �<� �? ���C �o ��� �t+�� � � �gw ���s ̃�� �G ��� �̃ ��� �/w �+ � ��O �������<�G ���� �? �t�G�W ��w� �+ �w?�����d��W��� ��? �w �̷g �G�ԃ?��+� ��� �o� �� ��G �W �w �? ��w� ̃ ��D�+� �4��ԃ ����T�G ����w �� ��/ �W �T�G �l�+� �w �w��o �w ��G �W �w �?w ���/�+ � �,��ԃ �w � �� �_ �t�� �� �� � ���W�+ �w �w �G �� �'� ��� ��? �' �� �o�� ��� ̴+?� � � �� �g ����'��� �:� �w �'�� �� ��� ̴+/�/w ���g� � � � �ot�G �w���o �w+w ��? �o ��w �'�ԃ ���7��d�C �w� �ot�G �+C@�� �{�� �s�� k �p+����� �� ����o �g:��� ��? �' �� �t�� ̴+���d� �� ��� �/o �t� ��o �g ���� �ԃg ���Ĵ+o ̃G ����w ���g ��t�� ��g�T� �s�Ĵ+o �'w �� ��G �W�� � � ��� �o��ă �$�G �l�+? �? �t�:� �w �?� �w � �� ��� �� ��w � ܴ+7��d� � �� ��G �g ��G �'����� �w � ��G �l+ �w�����ԃ�� �o�?�W�t� ���� �� �w �+� ��? �' �� �ot�w��G� �̃��`� �? � � �+g �o�� ��� ���ă ��?����?����d� ��+��? �g � � �$�{w��G �? �'��o��t�G �o�w �+'���? �� �� �4� �/ �� �w�t� �� ���� �+'�ԃG �g �� ���� �� �w ̃� ��? �' �� �t��+/�����d� �� �� ���ăw�� �$� ����g �ăG �+�����W �w ���G �g �� ����� � �� �c �w�+� ������w �w�w� �w̃G �� �?+ �� ���c �w�� ��� �� � �� ��t�G �wOw �w�+w� �w̃ �wG �� �w �? �t�G ������o �t+g ��t�� ��g�T� ��� �� ��G� ��� ̴+w �w�w� �w��� �� �� �w�g �ăw����o ̃G �+���w ���g ��t�+�w ��G���d� �d�G �o� �+w�� � �w�����ԃ?o �w����� ��� �w�T+�W �w ���G ���� �? �t� ���7� ����w ̴+?�Ww ��� ��� �� �� ����� �T� �d�O � �w��� ��+ �����d� �g ����`� �? � � �g �o���? �+g � � �'���� �� � �� ���� �̃w � �ԃG �o��+:� �w �?���/ �w � �� �� �� �c ��� �? �t+/ �� ��ķt� ���_ �w�� �w �w� ���+� �� ��G ����<�w �w �?��o �t���? ��+G� �g �w �� �ă ���o�d� � ��� �o �w�+c ����o ̃G ���� ��� �? ��t� ��� ̴+� �� ��� � ��:� �õ �� � �t���/ �w � �� �+��?����g�� ��?���7��g � � �'w ����� � �Ĵ+ � �� �7 �� �� ���:� �w �?�g ��gw �� �4�G �+��� �? �w��o��wt��ԃ� ����'w ���s �+g �� � � ���ă �����d� ��?o �w���ԃg �G� �t+� �Gg �w � �7t� ���'o �t�� �� �� � �g+�� ��t�G �w̃w� ̃W �? �� ����o �g:��G �l+ �w7 �� �o�Ww ���G ���:� �� ��t�G �? ̴+� �?�� �� �� �� �4� ���� ���o�g�g ̴+�t�� ����ԃ ����<�/�� �̃�� �� �w �+� ��? �' �� �w ��G �'���� �w̃G �w ��+���gw ���� �Gg �ww ��:� �� ���� �t�� ̴+� �:� �w �'��� ���o�g�G ���� �? �w ��:� �o�+G �g ��� ��:� ��Oă�ԃ � �w� �? ����? ��� ̴+� �������w �?���� ����w �w �ă �t� �� ̴+s �+ �� ���� k �p+� �{��s � ��+w��d�C ���� ���? �g � � �' �?��g ��+ ���7w? ����Gt� �� ���p� �C �l� �w��� �+ ���'� � ���W ��g �o�ă � �o �w ���W���+o �w�s ̃� �� � �� ���� �̃G �o�̃:� �w ̴+?w ��G �l��� �ot��ԃ �w���t�w��� �4+�� � �� ���G� �� �� �?��gw �� ��G �l+� � �g �? �t��ԃ � �W ��� ��� �? �t�g ̴+?��o�G �w� �G�� �?g �t� ���7��d�w �� �+� �4� �� �w ��G �g ��� � �o �w ���W��o ̴+w������ot��_ �� �w? �W4��ԃg� ��g? ���Ĵ+��G ���/���W ��G�� � �? �t� �� � ����d�+w ���� ��:� �õg � �g �w �<�� �� � � �w�+ �g��� ��� � �W �t�G� �� �� �?��gw ���� ̴+W��̃ �� �� �$� �t�ă:� � �g �G � � �ăt�+ ����Ww ������ �� ���<�w� ̃ �� �'+� �t�����7 �� �'��t�G ��� � ����o�w ��+C �o ��� �w� �� � �:��'�ă �� �� �'� �Ĵ+� ��� � � ��w �� ��g� ���� �? �ww �����+ ��w �? �ww ���G �� ��� �� �� � ����d� �t+� ���t���� �go �?�w �����d�:� �w �<�+g �?��o �:� � �g � ���� �W ���w �����+G �g � ���7 �?���o �t�w ��� �� � �Ĵ+ � ����gt��ԃO ���:� ����gw ��� � ��+G� ���� �g ���ă:� �w �?�g�g ��w?t� �d�+ ��� �w<� �g ���ă? ���T� �d�d�����<+:� �wt���w �w �$� �ot�g �4��ԃ� �� �G �T+ ���7��g ���ă:� �w �? �w��o��t� �w��wt+��w� �w�����ԃ�� �o�g ��t� �� �' �+:� �w �?�� ��� � �'�wL�G �g �ă���<� �|�+/ �� �w�� � ��G� ��ԃ� ���� � ��G �_��o� �+G� �����o��t�{w��G �? �$� �d�:��'��+w� �w� ����� �ă:� ��Oă �t� �w �G ����d�d+ �/ �� �w�� �c��� ���+�� �w �� �����+? �g � � �' ����t� �� �w �� � ��wL+?� ��� ���� ��w� �� �'t� �w �' � ��� �� ��+ � �o �w �t�G �� ��� �7w ��t�� � �g ̴+G �o� �w ��� �? �t� � ��� �� �?��o �t+ ���7��d� �?w ���ԃG ���W��o��ww �� ��:���+� �w � �? �'��ԃ � � � �ot� � �W �� �� ̴+/����o �t�� ������ ���� �4�G� �� �� ̴+?��gw ���G �g �ă��`� �? � � �g �o+� ���� ��t� �� �w �� �t��p� �C �l� �t�+��� �� ��t��ԃ � �w�� ��G ������ �7� ̴+ ���� ��g �g �?�� �ot� �� �w ��Դ+o �t�� �G� �wg �t� �ԃG �w� �G�� �?g �t+�'�����d���w �� �4�7 �w� �?�� �� �w �+G �g �ă;�c���C �o ��� �t�w? ���Դ+o �t�w �/ � � �G �� �� �:���w�� ��g �Gw ̴+ �� �? �t� �� � �'�̷ �w � �� �w��w�+� �w ����`� �? � � �g �o� ��?��� ������ �+��ă � � �<� �o����o �wt�w��� �̃��`+ �? � � �g �o��? �? �t� �w � �d� �o�����+o �w�� �� � � ���� �̃ �? � � �g �o+ �c��� ���+�� �w �� ����? �g � � �'��� �+w� �t�G �wOw� �̃ �? � � �g?�����? �+?�7� �w �w� ���W ��:� �w ��� �W4� �w ̴+G��� ���w�t�� �� � � ���� �̃ �c���+� ���+�� �w �� ����? �g � � �'�� ���<+� ��� �� �� �� � ���T�C �o?��G� �� �� �$�+o �w ��� ���� ����� � � � �ot�:� �w �?+? � �g ����g �t��ط �go �?t�w��� �4+g��� ��g �t� �� ���t�� ��� �� �� �+� � ����o �t�g� � � � �ot� �? � � �g �o+w �/ � � �G �� �? � � �g?���� �g� �$�C ̴+?�:�o �w�/w �� �̃ăG �Ww �? �4� �C ̴+o ��� �w�C �w� �� ����o��w ��� ��g ̴+? �t�G �w� � �� �� �w�w�� �$��p�� �W �+? �����o �t� �ԃG �� �� �? �ow��o �t+G ���? �� ���� �����o �w��/��� �w ̴+'�� ���ăg �? �? �t� ��� �$�w�� �'�ԃ �� � ��+ � �ot�:� �w �?�:��'�ă ��� �g �� ��w ���Ĵ+� �� �� �w���w ��t��ԃ�� �w ���Gw �� ̴+�����o��t���w �w �t�7 �w� �w �'�ԃC ̴+o ��� �w�:� � �g � � ��o �t�wo�� �? �t+g �?��ot� ��?�?t�G �g� �� �w ���ă� �w�+g �4��ԃG ��ă� �W �� �?���o��t���w ���T+�W��� ��w ��? �o ������t��ԃ� ���+� �wt� �t�+ �#�� ȃ# �� �� �k �p+#��� ��� �� � ؃�� �� � �sk �s