Հայ Զինվոր 06-2018 - Page 14

ÂÆì 6 (1228) 14 - 20 ö ºîðì²ðÆ 2 018 Èàôê²Üβð²ÚÆÜ èºäàðî²Ä Èáõë. é»åáñï³ÅÁª ê .вðàôÂÚàôÜÚ²ÜÆ 14 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ