Հայ Զինվոր 06-2018 - Page 13

ÂÆì 6 (1228) 14 - 20 ö ºîðì²ðÆ 2 018 Ô³½³ñáë ² Õ³Û³ÝÇ ³Ýí³Ý ¹ åñáóÇ ³ ߳ϻñïÝ»ñÇ Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ Ñ ³Û ½ ÇÝíáñÇÝ àÕçá¯õÛÝ« ë³ÑÙ³ÝÇÝ ³ñÃáõÝ Ï³Ý·- ݳͫ ÙÇßï ½·áÝ áõ ѽáñ Ñ³Û ½ÇÝíáñ: Ø»Ýù ·Çï»Ýù« áñ Ù³ñï³Ï³Ý ѻݳϻïáõ٠ϳݷݻÉáí` ¹áõ ùá ÏÛ³ÝùÝ »ë íï³Ý·áõ٠ѳÝáõÝ Ù»ñ Ë³Õ³Õ ³é³íáïÝ»ñÇ« Ù»ñ ûñ»óûñ ѽáñ³óáÕ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ« μ³Ûó ¹áõ ÙÇ- ³ÛÝ³Ï ã»ë« ù»½ Ñ»ï »Ýù Ù»Ýù` г۳ëï³- ÝáõÙ »õ ³ÛÉáõñ ³åñáÕ μáÉáñ ѳۻñë: ì»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñë« »ñμ ³Ù»Ý ñáå» Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Á ˳ËïáõÙ ¿ Ù»ñ ѳÛñ»ÝÇùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ« Ù»Ýù ã»Ýù »ñÏÛáõÕáõÙ« ù³Ý½Ç ·Çï»Ýù« áñ Ù»ñ »ñÏñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñáõë³ÉÇ Ó»éù»ñáõÙ ¿: ¶Çï»Ýù` ¹Åí³ñ ûñ»ñ »ë ³ÝóϳóÝáõÙ ë³ÑÙ³ÝÇÝ© ³ÝùáõÝ ·Çß»ñ- Ý»ñ« ɳñí³Í ëå³ëáõÙ« ½·áÝáõÃÛáõÝ« ݳ»õ ϳñáï« Ã³ËÇÍ© »ñ»õÇ ùá ëñïáõÙ Ñ³×³Ë »Ý ˳éÝíáõÙ Çñ³ñ³Ù»ñÅ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ` ë»ñ« ó³ëáõÙ« ϳñáï« ëå³ëáõÙ® ê³Ï³ÛÝ ³ñ۳ݹ ϳÝãÁ ãÇ ÃáÕÝáõÙ »ñμ»õ¿ Ãáõɳ- ݳɫ ù³Ý½Ç ¹áõ ѳÛáñ¹Ç »ë »õ ù³ç³½áõÝ Ð³ÛÏ Ü³Ñ³å»ïÇ Ñ»ïÝáñ¹Á: àõë»ñǹ íñ³ Ñå³ñïáõÃÛ³Ùμ ÏñáõÙ »ë ³½·Ç¹ ³å³Ñá- íáõÃÛ³Ý å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝÁ: ò³íáõÙ »Ýù« áñ ÉÇÝáõÙ »Ý ݳ»õ ÏáñáõëïÝ»ñ« μ³Ûó, íëï³Ñ »Ýù« áñ ¹áõ ³Ù»Ý³áõÅ»ÕÝ áõ ³Ý- å³ñïÝ »ë: ÐáõÛë áõÝ»Ýù« áñ ³ÛÉ»õë »ñμ»ù »õ áã áù ãÇ Ï³ñáճݳ ÍÝÏÇ μ»ñ»É ù»½, ÷³- é³å³ÝÍ Ñ³°Û ½ÇÝíáñ: гí³ïáõÙ »Ýù ùá μ³½ÏÇ áõÅÇÝ« Ñ»ñáëáõ- ÃÛ³ÝÁ« Ëǽ³ËáõÃÛ³ÝÝ áõ ³ÝÓÝáõñ³óáõÃÛ³- ÝÁ: ìëï³Ñ »Ýù` ÑÇßáõÙ »ë ¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»- Ø»ñ Ñ³Û ³½·Ç å³ñͳÝù« Ù»ñ ³½·Ç Ñå³ñ- ïáõÃÛáõÝ ÞÝáñÑ³Ï³É »Ýù ù»½ »õ ËáݳñÑíáõÙ »Ýù ùá ³é- ¼ÇÝíá°ñ« Ý³Ù³Ï »Ù ·ñáõÙ ù»½ ³Ûëûñ« àñ ³ÛÝ ³Ýå³ÛÙ³Ý Ï³ñ¹³ë μáÉáñÇÝ© ç»õ` Ù»ñ ³Ý¹áññÝ áõ ѳݷÇëïÝ ³å³Ñáí»Éáõ ѳ- ÂáÕ ³ëïÕ»ñ ¹³éÝ³Ý μ³é»ñÝ ÇÙ μáÉáñ« Ù³ñ: ¶Çï»Ýù« ¹Åí³ñ ¿ ³Ûë ųٳݳÏÝ»ñáõ٠ͳ- àñ ·Çß»ñÝ ³Ñ»Õ ³ÝÏáñáõëï ÉÇÝÇ® é³Û»É ѳÛáó μ³Ý³ÏáõÙ: гïϳå»ë ù»½ å»ë` ë³Ñ- Ù³ÝÇÝ: ²Ù»Ý ³Ý·³Ù »ë ³ÕáÃáõÙ »Ù ù»½ ѳٳñ »õ ËݹñáõÙ »Ù ²ëïÍáõó« áñ Çñ ³çÁ ÙÇßï ùá ·É˳í»- ÂáÕ ÃéãáõÝ ÉÇݻݫ Ó»½ áÕç³·áõñí»Ý« ñ»õáõÙ å³ÑÇ: ºñ³½áõÙ »Ù« áñ ѳÕÃ³Ý³Ï³Í í»- ºñÏÇÝùÁ ¹³éݳ Ë³Õ³Õ áõ ËݹáõÝ« ñ³¹³éݳë ïáõÝ« ϳݷݻë ï³Ý¹ ¹é³Ý ³é³ç áõ ³ë»ë© -س°Ù« å³°å« »ë í»ñ³¹³ñÓ³: ¸áõù ÙÇßï ÃéÇãùÇ å³ïñ³ëï ѳíù »Õ»ù` ²ñÃÙÝÇ ÉÇÝ»ù ϳ٠û »ñ³½áõÙ: лïá ·Ý³ë ëÇñ³Í¹ ³Õçϳ Ùáï« áñÇÝ Ëáëï³- ó»É ¿Çñ ùá ëÇñïÁ« μ³Ûó ÙdzÛÝ Ñ³