Հայ Զինվոր 06-2018

ISSN 1829-2585 18006 > 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 6 (1228) w w w. h a y z i n v o r. a m 14 - 20 öºîðì²ðÆ 2018 øº¼ вزð... -º ºë úÙ³ñÇ μ³ñÓáõÝùÇÝ »Ù« ³Ù- å»ñÇó« ³ñÍÇíÝ»ñÇó áõ ϳÛ- ͳÏÝ»ñÇó í»ñ¨£ ¸ ÇÙ³óë ÃßݳÙÇÝ ¿« ÝáõÛÝ í³ËÏáï à ßݳÙÇÝ£ º ճݳÏÁ Ý Ï³ñ³·ñ»Éáõ ϳñÇù ã ϳ« áñáíÑ»ï¨ 3500 Ù»ïñ μ³ñÓñáõ- ÃÛ³Ý íñ³ ³Ù»Ý Ç Ýã å ³ñ½ ¿ £ ÆÝÓ á õ Ç ÝÓ å»ë ïÕ»ñùÇ Ñ ³Ù³ñ Á ݹѳÝ- ñ³å»ë ¿³Ï³Ý ã¿ Ï ÉÇٳݫ Å ³ÙÁ« μ³ñÓñáõ- ÃÛáõÝÝ áõ ³ ÛÝ ï ³ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ« áñ åÇïÇ Ñ³Õóѳñ»Ùª Ù Ç ù³ÝÇ í³ÛñÏÛ³Ý Ñ »ï¹ Ëáë»Éáõ ѳ- Ù³ñ£ Æ Ýãù³Ý μ³Ý Ïï³ÛǪ ùá ÙÇ Ñ³ÙμáõÛñÇÝ áõ ·ñϳ˳é- ÝáõÃÛ³ÝÝ ³ñųݳݳÉáõ ѳٳñ£ ¸áõ » ë ÇÝÓ áõÅ ïíáÕÁ« ÑáõÛë ï íáÕÁ« óáõñï Ëñ³Ù³ïáõÙ ï ³- ù³óÝáÕÁ« ù »½ Ñ ³Ù³ñ »Ù ³ åñáõÙ Ç Ù ³ Ù»Ý ûñÁ£ ø»½ ѳٳñ©©©