Հայ Զինվոր 04-2018 | Page 2

2
Â Æ ì 4 ( 1 2 2 6 ) 3 1 Ð à ô Ü ì ² ð Æ - 6 ö º î ð ì ² ð Æ 2 0 1 8

Ü ³ Ë ³·³ ÑÁ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É ¿ êáõñμ ê ³ ñ · Çë ½áñ ³ í ³ ñÇ ÑÇß ³ ï ³ ÏáõÃÛ ³ Ý ûñí ³ ³ éÃÇí Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåí ³ Í ÙÇçáó ³ éÙ ³ ÝÁ

Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³·³ Ñ « ¼àô ·» ñ ³· áõÛÝ · ÉË ³ íáñ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ ê » ñÅ ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÇ ¨ º ñ¨ ³ ÝÇ ù ³ Õ ³ ù ³ å » ï î ³ ñáÝ Ø ³ ñ ·³ ñÛ ³ ÝÇ Ñ » ï Ð ³ Û ² é ³ ù » É ³ Ï ³ Ý êáõñμ » Ï » Õ » óáõ ² ñ ³ ñ ³ ïÛ ³ Ý Ñ ³ Û- ñ ³ å » ï ³ Ï ³ Ý Ã » ÙÇ ³ é ³ çÝáñ ¹³ ÝÇëï êáõñμ ê ³ ñ- · Çë » Ï » Õ » óáõÙ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É ¿ êáõñμ ê ³ ñ · Çë ½áñ ³ - í ³ ñÇ ïáÝÇÝ ÝíÇñí ³ Í Ñ ³ Ý ¹ Çë ³ íáñ ÙÇçáó ³ éÙ ³ - ÝÁ « áñÁ ï » ÕÇ ¿ áõÝ » ó » É Ã » ÙÇ ³ é ³ çÝáñ ¹³ Ï ³ Ý ÷ á- Ë ³ Ýáñ ¹ ·» ñ ³ ßÝáñÑ î © Ü ³ í ³ ë ³ ñ ¹ ³ ñù » åÇëÏáåáë Î × áÛ ³ ÝÇ Ñ ³ Ý ¹ Çë ³ å » ïáõÃÛ ³ Ùμ :
ØÇçáó ³ éÙ ³ Ý ßñç ³ Ý ³ ÏÝ » ñáõÙ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ « Ýñ ³ Ýó ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇ « » ñÇï ³ ë ³ ñ ¹ Ý » ñÇ « Ññ ³ íÇñÛ ³ ÉÝ » ñÇ ¨ Ñ ³ í ³ ï ³ óÛ ³ É ÅáÕáíñ ¹ Ç Ù ³ ë- Ý ³ ÏóáõÃÛ ³ Ùμ ïñí ³ Í ê © ä ³ ï ³ ñ ³· Ç ³ í ³ ñïÇÝ » Ï » Õ » óáõÙ Ï ³ ï ³ ñí » É ¿ ë ³ ÑÙ ³ Ý ³ ÛÇÝ · ÍáõÙ Ù ³ ñ- ï ³ Ï ³ Ý Ñ » ñà ³ å ³ ÑáõÃÛáõÝ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÝ » ÉÇë ³ é ³ ÝÓÝ ³ å » ë ³ ãùÇ ÁÝÏ ³ Í å ³ ñï ³¹ Çñ Å ³ ÙÏ » - ï ³ ÛÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ûñÑÝáõÃÛáõÝ Ø ³ Ûñ ² Ãáé êáõñμ ¾çÙÇ ³ ÍÝÇó μ » ñí ³ Í ê © ê ³ ñ · ëÇ Ù ³ ëáõÝù ³ ÏÇñ ³ çáí :
² ÛÝáõÑ » ï¨ ³ é ³ çÝáñ ¹³ ñ ³ ÝÇ ¹³ ÑÉÇ × áõÙ ï » ÕÇ ¿ áõÝ » ó » É ùë ³ Ý » ñÏáõ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ å ³ ñ · ¨ ³ ïñ- Ù ³ Ý Ñ ³ Ý ¹ Çë ³ íáñ ³ ñ ³ ñáÕáõÃÛáõÝÁ : ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕ- Ý » ñÇÝ ² ñ ³ ñ ³ ïÛ ³ Ý Ã » ÙÁ å ³ ñ · ¨ ³ ïñ » É ¿ êáõñμ ê ³ ñ · Çë ½áñ ³ í ³ ñÇ ËáñÑñ ¹³ Ýß ³ Ï ³ Ý Ë ³ ã-½ ³ ñ- ¹³ å ³ ïÏ » ñÝ » ñáí :
Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³·³ ÑÁ ßÝáñÑ ³ íáñ ³ - Ï ³ Ý Ëáëù ¿ ÑÕ » É ê © ê ³ ñ · Çë ½áñ ³ í ³ ñÇ ÑÇß ³ ï ³ Ïáõ- ÃÛ ³ Ý ûñí ³ ³ éÃÇí :
��� Ü ³ Ë ³·³ Ñ ê » ñÅ ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÇ ßÝáñÑ ³ íáñ ³ Ï ³ Ý ËáëùÁ ê © ê ³ ñ · Çë ½áñ ³ í ³ ñÇ ÑÇß ³ ï ³ ÏáõÃÛ ³ Ý ûñí ³ ³ éÃÇí êñμ ³ ½ ³° Ý Ñ ³ Ûñ « êÇñ » ÉÇ ° ½ÇÝíáñÝ » ñ « Ð ³ ñ ·» ÉÇ ° ÍÝáÕÝ » ñ ÞÝáñÑ ³ íáñáõÙ » Ù μáÉáñÇë êáõñμ ê ³ ñ · Çë ½áñ ³ - í ³ ñÇ ïáÝÇ Ï ³ å ³ ÏóáõÃÛ ³ Ùμ : ´³ ñÇ ³ í ³ Ý ¹ áõÛÃÇ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ª ³ Ûë ³ Ý ·³ Ù ¨ë Ñ ³ í ³ ùí » É » Ýù ³ é ³ ç- Ýáñ ¹³ ñ ³ ÝÇ Ï ³ Ù ³ ñÝ » ñÇ Ý » ñùá « áñå » ë½Ç Ù » ñ ³ ÕáÃùÁ ÑÕ » Ýù ³ é ² ëïí ³ Í ª ³ Õ ³ ã » Éáí « áñ Ý ³ å ³ - ÑÇ « å ³ Ñå ³ ÝÇ Ñ ³ Ûáó μ ³ Ý ³ ÏÁ « Ñ ³ Û ½ÇÝíáñÇÝ áõ ëå ³ Ý » ñÇÝ « áñå » ë½Ç ÙÇßï Ë ³ Õ ³ ÕáõÃÛ ³ Ùμ å ³ ÑÇ Ù » ñ ëáõñμ Ý ³ Ñ ³ ï ³ ÏÝ » ñÇ Ñá · ÇÝ » ñÁ : êáõñμ ê ³ ñ · Ç- ëÁ » ñÇï ³ ë ³ ñ ¹ Ý » ñÇ áõ ëÇñ ³ Ñ ³ ñÝ » ñÇ μ ³ ñ » ËáëÝ ¿ ñ « ÇëÏ μ ³ ñ » Ëáë ÉÇÝ » É Ýß ³ Ý ³ ÏáõÙ ¿ ÉÇÝ » É ÁÝï ³ ÝÇù Ï ³ ½Ù » Éáõ ûÅ ³ Ý ¹³ ÏáÕ : ÐáÕÁ « Ñ ³ Ûñ » ÝÇùÁ « ÁÝï ³ ÝÇùÁ å ³ ÑáõÙ » Ý áõÅáí « Ñ ³ Ùμ » ñáõÃÛ ³ Ùμ áõ ïáÏáõÝáõ- ÃÛ ³ Ùμ : êáõñμ ê ³ ñ · ÇëÁ ³ ÝÓÝáõñ ³ ó ½áñ ³ í ³ ñ ¿ ñ « ¨ μ ³ ½áõÙ ë » ñáõÝ ¹ Ý » ñ ¹³ ëïÇ ³ ñ ³ Ïí » É áõ å ³ Ñ » É » Ý Ù » ñ Ñ ³ Ûñ » ÝÇùÁ Ýñ ³ û · ÝáõÃÛ ³ Ùμ « Ýñ ³ ûÅ ³ Ý ¹³ Ïáõ- ÃÛ ³ Ùμ « ¨ Ý ³ ÙÇßï û · ÝáõÃÛ ³ Ý ¿ Ñ ³ ë » É ß ³ ï ß ³ ï » - ñÇÝ Çñ » Ýó ¹ Åí ³ ñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï : êÇñ » ÉÇ ° ½ÇÝíáñÝ » ñ àõ½áõÙ » Ù « áñ ¹ áõù Ùßï ³ å » ë · Çï ³ Ïó » ù « áñ Ù » ñ ÅáÕáíñ ¹ Ç Ñ ³ í » ñÅáõÃÛ ³ Ý ×³ Ý ³ å ³ ñÑÇ ³ Ñ ³° ³ Ûë Ñ ³ ïí ³ ÍáõÙ Ó » ½ ¿ μ ³ Ëï íÇ ×³ Ïí » É å ³ ßïå ³ Ý » Éáõ Ù » ñ ë ³ ÑÙ ³ ÝÝ » ñÁ : Æñáù « ¹³ μ ³ Ëï ³ íáñáõÃÛáõÝ ¿« Ù » Í å ³ ïÇí ¿: º í » ë ßÝáñÑ ³ Ï ³ É » Ù Ó » ½ « Ç ¹» Ùë Ó » ½ ª
Ñ ³ ½ ³ ñ ³ íáñ Ñ ³ Û ½ÇÝíáñÝ » ñÇ « áíù » ñ å ³ ïíáí » Ý Ï ³ ï ³ ñáõÙ Çñ » Ýó å ³ ñïùÁ : ÆÑ ³ ñÏ »« » ë Í ³ Ýáà ³ ó » É » Ù Ó » ñ ³ ÝÓÝ ³ Ï ³ Ý · áñÍ » ñÇÝ « · Çï » Ù « áñ ·» ñ ³ ½ ³ Ýó Í ³ é ³ ÛáÕÝ » ñ » ù « áõÝ » ù å ³ ïíá · ñ » ñ « áõÝ » ù Ëñ ³ Ëáõë ³ ÝùÝ » ñ « ï » ëÝáõÙ » Ù ù ³ ç ³ ñÇ Ù ³ ñïÇÏÇ Ó » ñ ÏñÍù ³ Ýß ³ ÝÝ » ñÁ : Ò » ½ áõ½áõÙ » Ù μ ³ ñÇ Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝ Ù ³ Õà » É : àõ½áõÙ » Ù « áñ ¨ ° ¹ áõù « ¨ ° Ñ ³ ½ ³ ñ ³ íáñ Ñ ³ Û ½ÇÝíáñÝ » ñ í » ñ ³¹³ éÝ ³ Ý ïáõÝ « ÁÝï ³ ÝÇù Ï ³ ½Ù » Ý « áñáíÑ » ï¨ « Çñáù « ¹ áõù ³ ñÅ ³ ÝÇ » ù ¨ ° É ³ í ÏÛ ³ ÝùÇ « ¨ ° Ñ ³ ñ ·³ ÝùÇ : î » ëÝáõÙ » ù « áñ · Ý ³ Éáí Ù » ñ å » ïáõÃÛáõÝÁ áã ÙÇ ³ ÛÝ Ï ³ ñÇùÝ áõÝÇ Ó » ñ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý « ³ ÛÉ Ý ³ ¨ Ï ³ Ý · ÝáõÙ ¿ Ó » ñ ÏáÕùÇÝ : Ò » ½ÝÇó Ûáõñ ³ ù ³ ÝãÛáõñÁ Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõ- ÝÇó Ñ » ïá ÑÝ ³ ñ ³ íáñáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ » Ý ³ Éáõ ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï ³ Ý ³ Éáõ « Ù ³ ëÝ ³· ÇïáõÃÛáõÝ ëáíáñ » Éáõ « ¨ ³ Ûë ³ Ù- μáÕç ׳ Ý ³ å ³ ñÑÇÝ å » ïáõÃÛáõÝÁ « å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝÁ Ó » ñ ÏáÕùÇÝ ¿ ÉÇÝ » Éáõ : ¸áõù » ù « áñ ÑÇÝ · ï ³ ñÇ « ï ³ ëÁ ï ³ ñÇ « ï ³ ëÝÑÇÝ ·« ùë ³ Ý ï ³ ñÇ Ñ » ïá Ñ ³ Û ½ÇÝíáñÇÝ « Ñ ³ Û » ñÇï ³ ë ³ ñ ¹ ÇÝ å » ïù ¿ ³ ë » ù « áñ Ýñ ³ Ýó å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ Ñ ³ Û- ñ » ÝÇù å ³ ßïå ³ Ý » ÉÁ « Ù » ñ μáÉáñÇë å ³ ñï ³ Ï ³ Ýáõ- ÃÛáõÝÝ ¿ Ýñ ³ Ýó ÏáÕùÇÝ Ï ³ Ý · Ý » ÉÁ : ê ³ ¿ ÇÙ å ³ ï ·³ - ÙÁ Ó » ½ : êÇñ » ÉÇ ° ÍÝáÕÝ » ñ àõ½áõÙ » Ù » ñ ³ Ëï ³· ÇïáõÃÛáõÝë Ñ ³ ÛïÝ » É Ó » ½ ³ ÛëåÇëÇ ½ ³ í ³ ÏÝ » ñ ¹³ ëïÇ ³ ñ ³ Ï » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ : Þ ³ ï É ³ í Ñ ³ ëÏ ³ ÝáõÙ » Ù « à » ÇÝãåÇëÇ ¹ Åí ³ ñáõ- ÃÛáõÝÝ » ñáí ¹ áõù å ³ Ñ » É « å ³ Ñå ³ Ý » É « Ù » Í ³ óñ » É » ù ³ Ûë ïÕ ³ Ý » ñÇÝ « Ñ ³ ½ ³ ñ ³ íáñ ïÕ ³ Ý » ñÇ ¨ ÙÇ ÏáÕÙÇó Ñå ³ ñïáõÃÛ ³ Ùμ « ÙÛáõë ÏáÕÙÇó ëñïÇ ÃñÃÇéáí » ù áõ- Õ ³ ñÏ » É Ñ ³ ÛÏ ³ Ï ³ Ý μ ³ Ý ³ Ï : Ð ³ Û ÏÝáç « Ñ ³ Û Ùáñ å ³ ïÙ ³ Ï ³ Ý ³ é ³ ù » ÉáõÃÛáõÝÝ ¿ ë ³ » Õ » É « Ñ ³ Ï ³ é ³ Ï å ³ ñ ³·³ ÛáõÙ ª Ù » Ýù ÏÙÝ ³ ÛÇÝù å ³ ïÙáõÃÛ ³ Ý ×³ Ý ³ - å ³ ñÑÝ » ñÇÝ « ³ ÛÝå » ë , ÇÝãå » ë ÙÝ ³ ó » É » Ý μ ³ ½áõÙ ÅáÕáíáõñ ¹ Ý » ñ : º í ÃáÕ Ó » ½ Ù » ñ Ñ ³ ë ³ ñ ³ ÏáõÃÛ ³ Ý » ñ ³ Ëï ³· ÇïáõÃÛáõÝÁ ÙÇßï áõÕ » ÏóÇ : Ò » ½ ËÝ ¹ ñáõÙ » Ù ãÉë » É ï ³ ñμ » ñ ³ ë » Ïáë » Ý » ñ : Ø » ½ÝÇó Ûáõñ ³ ù ³ Ýã- ÛáõñÝ Çñ í ³ ñù ³· ÇÍÁ å » ïù ¿ Ï ³ éáõóÇ áã à » Ý ³ Û » Éáí ÏáÕùÇÝÇÝ « ³ ÛÉ Çñ Ùï ³ Í » É ³ Ï » ñåáí « Çñ μ ³ ñáÛ ³ Ï ³ Ý Ï » ñå ³ ñÇÝ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý : àõ½áõÙ » Ù μáÉáñÇ ¹ íëï ³ Ñ » óÝ » É « áñ ³ Ù » Ý ÇÝã ³ ÝáõÙ » Ýù « áñå » ë½Ç Ó » ñ ù ³ ç ³ ñÇ ½ ³ í ³ ÏÝ » ñÝ áõÝ » Ý ³ Ý Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ÙÇçáóÝ » ñ Ñ ³ Ûñ » ÝÇùÁ å ³ ßïå ³ Ý » Éáõ « å ³ ßïå ³ Ý » - Éáõ Ù » ñ ë ³ ÑÙ ³ ÝÝ » ñÁ « å ³ ßïå ³ Ý » Éáõ Ù » ñ ÁÝï ³ ÝÇù- Ý » ñÁ « å ³ ßïå ³ Ý » Éáõ Ù » ñ å ³ ïÇíÁ : º í Ñ ³ Ùá½í ³ Í » Õ » ù` ·³ Éáõ ¿ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï « » ñμ ¹³ ñÓÛ ³ É Ï ³ ñÇù ¿ ÉÇÝ » - Éáõ Ñ ³ Ûñ » ÝÇùÇ å ³ ßïå ³ ÝÇ « μ ³ Ûó Çñ ³ íÇ ×³ ÏÁ μáÉáñáíÇÝ ³ ÛÉ ¿ ÉÇÝ » Éáõ : ² ÛÝ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï μáÉáñÇë Ñå ³ ñ- ïáõÃÛ ³ Ý ³ ëïÇ ×³ ÝÁ ÉÇÝ » Éáõ ¿ ³ ÛÝåÇëÇÝ « áñ ÑÝ ³ - ñ ³ íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï ³ Éáõ Ù » ½ » ñç ³ ÝÇÏ ½ ·³ É : º í ÇÝãå » ë ÙÇßï « ëÇñ » ÉÇ ° ½ÇÝíáñÝ » ñ « ¹ áõù Ïëï ³ Ý ³ ù ï ³ ë- ÝûñÛ ³ ³ ñÓ ³ Ïáõñ ¹« áñå » ë½Ç ß ÷ í » ù Ó » ñ ÍÝáÕÝ » ñÇ « Ó » ñ Ñ ³ ñ ³ ½ ³ ïÝ » ñÇ « ÇÝãá ± õ ã ¿ª Ó » ñ ëÇñ ³ Í ³ ÕçÇÏÝ » - ñÇ Ñ » ï : Üáñ áõÅ « » é ³ Ý ¹ Ïáõï ³ Ï » ù « áñå » ë½Ç ¿° É ³ í » ÉÇ É ³ í Ï ³ ñáÕ ³ Ý ³ ù Ï ³ ï ³ ñ » É Ó » ñ å ³ ñï ³ Ï ³ - ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÁ :
Ò » ½ μ ³ ñÇ Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝ » Ù Ù ³ ÕÃáõÙ : ØÇßï ÑÇß- » ù ª ³ Ù » Ý ³ É ³ í ½ÇÝíáñÁ ³ ÛÝ ½ÇÝíáñÝ ¿« áí ³ ÙμáÕçáíÇÝ Ï ³ ï ³ ñáõÙ ¿ Çñ å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÝ áõ í » ñ ³¹³ éÝáõÙ ¿ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏÛ ³ Ýù :
ÞÝáñÑ ³ Ï ³ É » Ù μáÉáñÇ ¹:

ä ³ ñ ·» õ ³ ïñÙ ³ Ý ³ ñ ³ ñáÕáõÃÛáõÝ

Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³·³ Ñ « ½ÇÝí ³ Í áõÅ » - ñÇ ·» ñ ³· áõÛÝ · ÉË ³ íáñ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ ê » ñÅ ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ ´³ Ý ³ ÏÇ ûñí ³ ³ éÃÇí « h ³ Ûñ » ÝÇùÇ ë ³ ÑÙ ³ ÝÝ » ñÁ å ³ ßïå ³ - Ý » ÉÇë óáõó ³ μ » ñ ³ Í ÝíÇñáõÙÇ ¨ Ëǽ ³ ËáõÃÛ ³ Ý « ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ Ù ³ ïáõó ³ Í Ýß ³ Ý ³ Ï ³ ÉÇ Í ³ é ³ Ûáõ- ÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ ³ Ù ³ ñ ÙÇ ËáõÙμ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ ³ ½ ³ ï ³ Ù ³ ñïÇÏÝ » ñÇ å ³ ñ · ¨ ³ ïñ » É ¿ Ð ³ Û ³ ë- ï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý μ ³ ñÓñ å ³ ñ · ¨Ý » ñáí « ßù ³ Ýß ³ ÝÝ » ñáí áõ Ù »¹³ É- Ý » ñáí « ßÝáñÑ » É Ý ³ ¨ μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ½ÇÝíáñ ³ - Ï ³ Ý ÏáãáõÙÝ » ñ :
Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³·³ ÑÁ ßÝáñÑ ³ íáñ » É ¿ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ ¨ ³ ½ ³ ï ³ Ù ³ ñïÇÏÝ » ñÇÝ ïáÝÇ áõ å » ï ³ Ï ³ Ý μ ³ ñÓñ å ³ ñ · ¨Ý » ñÇ ³ ñÅ ³ Ý ³ Ý ³ Éáõ Ï ³ å ³ Ïóáõ- ÃÛ ³ Ùμ :
Ü ³ Ë ³·³ Ñ ê » ñÅ ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÇ ßÝáñÑ ³ íáñ ³ Ï ³ Ý ËáëùÁ ´³ Ý ³ ÏÇ ûñí ³ ³ éÃÇí © § ä ³ ñáÝ ³° Ûù ·» Ý » ñ ³ ÉÝ » ñ « îÇÏÝ ³° Ûù ¨ å ³ ñáÝ ³° Ûù ëå ³ Ý » ñ « êÇñ » ÉÇ ° ³ ½ ³ ï ³ Ù ³ ñïÇÏÝ » ñ ÞÝáñÑ ³ íáñáõÙ » Ù Ó » ½ ´³ Ý ³ ÏÇ ûñí ³ Ï ³ å ³ ÏóáõÃÛ ³ Ùμ : ² Ûëûñ ¹ áõù ³ ñÅ ³ Ý ³ ó » É » ù Ñ ³ Ûñ » ÝÇùÇ μ ³ ñÓñ å ³ ñ · ¨Ý » ñÇÝ ¨ ÏáãáõÙÝ » ñÇÝ : ¸ ³ Ù » ñ ÅáÕáíñ ¹ Ç ¨ å » ïáõÃÛ ³ Ý ÏáÕÙÇó Ó » ½ » ñ ³ Ëï ³· ÇïáõÃÛáõÝ Ñ ³ ÛïÝ » Éáõ ÙÇ ¹ ñí ³· ¿:
Ð ³ Ùá½í ³ Í » Õ » ù « áñ Ó » ñ Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÁ ¨ Ý » ñ ¹ ñáõÙÁ Ñ ³ Ûñ » ÝÇùÇ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý · áñÍáõÙ ß ³ ï μ ³ ñÓñ ¿ · Ý ³ Ñ ³ ïíáõÙ : ² Ù » Ý ³ Ý ·³ Ù ³ ÛëåÇëÇ å ³ ßïáÝ ³ Ï ³ Ý ³ ñ ³ ñáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÁ ³ å ³ óáõóáõÙ » Ý « áñ Çñáù « áã áù ¨ áãÇÝã ãÇ ° Ùáé ³ óí » É « Ó » ñ ³ ñ ³ Í áã ÙÇ · áñÍ ³ ÝÝÏ ³ ï ãÇ ° ÙÝ ³ ó » É : ìëï ³ Ñ » Ù « áñ Ù » ñ ÅáÕáíñ ¹ Ç ç » ñÙ í » ñ ³ μ » ñÙáõÝùÁ Ùßï ³ å » ë Ëñ ³ ËáõëáõÙ ¿ Ó » ½ ª å ³ ïíáí ¨ ³ ñÅ ³ Ý ³ å ³ ïíáõÃÛ ³ Ùμ ß ³ ñáõÝ ³ Ï » Éáõ Ó » ñ ³ ½ÝÇí Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÁ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇÝ ¨ ² ñó ³ ËÇÝ :
Ò » ñ ³ Ýó ³ Í ×³ Ý ³ å ³ ñÑÝ áõ ³ Ýμ ³ ëÇñ Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÁ Ù » Ï Ýå ³ - ï ³ Ï ¿ Ñ » ï ³ åÝ ¹ áõÙ ª å ³ Ñå ³ Ý » É Ð ³ Û ³ ëï ³ Ý ³ ßË ³ ñÑÇ ³ Ýíï ³ Ý · áõ- ÃÛáõÝÁ ¨ ³ Ý ¹ áññÁ : Ò » ñ ¨ Ó » ñ ½ÇÝ ³ ÏÇóÝ » ñÇ ßÝáñÑÇí ³ åñáõÙ áõ ³ ñ ³ - ñáõÙ ¿ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÁ : ² Ûëûñ ù ³ ÛÉ ³ é ù ³ ÛÉ « Ñ » ï¨áÕ ³ Ï ³ Ýáñ » Ý Çñ ³ Ï ³ - Ý ³ óíáõÙ » Ý Ù » ñ ÅáÕáíñ ¹ Ç ÝíÇñ ³ Ï ³ Ý » ñ ³ ½ ³ ÝùÝ » ñÁ : ² Ûë Ñ ³ Ùá½Ù ³ Ùμ ¨ · Çï ³ ÏóáõÃÛ ³ Ùμ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÁ ß ³ ñáõÝ ³ Ï » Éáõ ¿ Ñ ³ ½ ³ ñ ³ ÙÛ ³ ÏÝ » ñÇ Çñ » ñÃÁ ¹» åÇ Éáõë ³ íáñ ³ å ³·³:
ÞÝáñÑ ³ íáñáõÙ » Ù Ýñ ³ Ýó « áíù » ñ ³ Ûë ¹³ ÑÉÇ × áõÙ » Ý ¨ « ÇÑ ³ ñÏ »« Ý ³ ¨ Ýñ ³ Ýó « áíù » ñ ³ ÛÉ ³ ñ ³ ñáÕ ³ Ï ³ ñ · áí » Ý ëï ³ ó » É Çñ » Ýó å ³ ñ · ¨Ý » ñÁ : ¸áõù ¨ Ó » ñ ½ÇÝ ³ ÏÇóÝ » ñÁ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ ÅáÕáíñ ¹ Ç ÑáõÛëÝ áõ ³ å ³ í » ÝÝ » ù : Ø » Ýù Ñå ³ ñï ³ ÝáõÙ » Ýù Ó » ½Ýáí ¨ Ñ » ÝíáõÙ Ó » ñ Ñ ³ Õà ³ Ï ³ Ý Ï ³ ÙùÇ íñ ³:
ÞÝáñÑ ³ Ï ³ É » Ù ¦:
Ü ³ Ë ³·³ Ñ ê » ñÅ ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ Ý » ñÏ ³ ¿ » Õ » É ´³ Ý ³ ÏÇ ûñí ³ Ý ÝíÇñí ³ Í ïáÝ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù » ñ · ÇÝ
Ü ³ Ë ³·³ Ñ ê » ñÅ ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ ¨ ïÇÏÇÝ èÇï ³ ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ ÑáõÝí ³ - ñÇ 28-ÇÝ ² É © êå » Ý ¹ Ç ³ ñÛ ³ ÝÇ ³ Ýí ³ Ý ûå » ñ ³ ÛÇ ¨ μ ³ É » ïÇ ³ ½ ·³ ÛÇÝ ³ Ï ³¹» ÙÇ ³ Ï ³ Ý Ã ³ ïñáÝáõÙ Ý » ñÏ ³ » Ý » Õ » É ´³ Ý ³ ÏÇ ûñí ³ Ý ª Ð ³ Û ³ ë- ï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ Ï ³ ½Ù ³ íáñÙ ³ Ý 26- ³ ÙÛ ³ ÏÇÝ ÝíÇñí ³ Í § Ð ³ Õà ³ Ý ³ ÏÝ » ñÇ ¹³ ñ ¦ Ëáñ ³· ñáí ïáÝ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù » ñ · ÇÝ :
2
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
ÂÆì 4 ( 1226) 3 1 ÐàôÜì²ðÆ - 6 ö ºîðì²ðÆ 2 018 ä³ñ·»õ³ïñÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝ Ü³Ë³·³ÑÁ Ù³ëݳÏó»É ¿ êáõñμ ê³ñ·Çë ½áñ³í³ñÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛ³Ý ûñí³ ³éÃÇí ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ÙÇçáó³éÙ³ÝÁ гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ« ¼àô ·»ñ³·áõÛÝ ·É˳íáñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ å³ßï- å³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ¨ ºñ¨³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï î³ñáÝ Ø³ñ·³ñÛ³ÝÇ Ñ»ï Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý êáõñμ »Ï»Õ»óáõ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý Ñ³Û- ñ³å»ï³Ï³Ý ûÙÇ ³é³çÝáñ¹³ÝÇëï êáõñμ ê³ñ- ·Çë »Ï»Õ»óáõÙ Ù³ëݳÏó»É ¿ êáõñμ ê³ñ·Çë ½áñ³- í³ñÇ ïáÝÇÝ ÝíÇñí³Í ѳݹÇë³íáñ ÙÇçáó³éÙ³- ÝÁ« áñÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ûÙÇ ³é³çÝáñ¹³Ï³Ý ÷á- ˳Ýáñ¹ ·»ñ³ßÝáñÑ î© Ü³í³ë³ñ¹ ³ñù»åÇëÏá- åáë Î×áÛ³ÝÇ Ñ³Ý¹Çë³å»ïáõÃÛ³Ùμ: ØÇçáó³éÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ« Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ« »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ« Ññ³íÇñÛ³ÉÝ»ñÇ ¨ ѳí³ï³óÛ³É ÅáÕáíñ¹Ç Ù³ë- ݳÏóáõÃÛ³Ùμ ïñí³Í ê©ä³ï³ñ³·Ç ³í³ñïÇÝ »Ï»Õ»óáõ٠ϳï³ñí»É ¿ ë³ÑٳݳÛÇÝ ·ÍáõÙ Ù³ñ- ï³Ï³Ý Ñ»ñóå³ÑáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë ³é³ÝÓݳå»ë ³ãùÇ ÁÝÏ³Í å³ñï³¹Çñ ųÙÏ»- ï³ÛÇÝ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ ûñÑÝáõÃÛáõÝ Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñμ ¾çÙdzÍÝÇó μ»ñí³Í ê©ê³ñ·ëÇ Ù³ëáõÝù³ÏÇñ ³çáí: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ¹³ÑÉÇ×áõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ùë³Ý»ñÏáõ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ å³ñ·¨³ïñ- Ù³Ý Ñ³Ý¹Çë³íáñ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ: ¼ÇÝͳé³ÛáÕ- Ý»ñÇÝ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý Ã»ÙÁ å³ñ·¨³ïñ»É ¿ êáõñμ ê³ñ·Çë ½áñ³í³ñÇ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý Ë³ã-½³ñ- ¹³å³ïÏ»ñÝ»ñáí: гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ ßÝáñѳíáñ³- Ï³Ý Ëáëù ¿ ÑÕ»É ê©ê³ñ·Çë ½áñ³í³ñÇ ÑÇß³ï³Ïáõ- ÃÛ³Ý ûñí³ ³éÃÇí: ))) ܳ˳·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ßÝáñѳíáñ³Ï³Ý ËáëùÁ ê©ê³ñ·Çë ½áñ³í³ñÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛ³Ý ûñ- í³ ³éÃÇí êñμ³½³°Ý ѳÛñ« êÇñ»ÉÇ° ½ÇÝíáñÝ»ñ« гñ·»ÉÇ° ÍÝáÕÝ»ñ ÞÝáñѳíáñáõÙ »Ù μáÉáñÇë êáõñμ ê³ñ·Çë ½áñ³- í³ñÇ ïáÝÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ: ´³ñÇ ³í³Ý¹áõÛÃÇ Ñ³Ù³Ó³Ûݪ ³Ûë ³Ý·³Ù ¨ë ѳí³ùí»É »Ýù ³é³ç- Ýáñ¹³ñ³ÝÇ Ï³Ù³ñÝ»ñÇ Ý»ñùá« áñå»ë½Ç Ù»ñ ³ÕáÃùÁ ÑÕ»Ýù ³é ²ëïí³Íª ³Õ³ã»Éáí« áñ ݳ å³- ÑÇ« å³Ñå³ÝÇ Ñ³Ûáó μ³Ý³ÏÁ« Ñ³Û ½ÇÝíáñÇÝ áõ ëå³Ý»ñÇÝ« áñå»ë½Ç ÙÇßï ˳ճÕáõÃÛ³Ùμ å³ÑÇ Ù»ñ ëáõñμ ݳѳï³ÏÝ»ñÇ Ñá·ÇÝ»ñÁ: êáõñμ ê³ñ·Ç- ëÁ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ áõ ëÇñ³Ñ³ñÝ»ñÇ μ³ñ»ËáëÝ ¿ñ« ÇëÏ μ³ñ»Ëáë ÉÇÝ»É Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ÉÇÝ»É ÁÝï³ÝÇù ϳ½Ù»Éáõ ûųݹ³ÏáÕ: ÐáÕÁ« ѳÛñ»ÝÇùÁ« ÁÝï³ÝÇ- ùÁ å³ÑáõÙ »Ý áõÅáí« Ñ³Ùμ»ñáõÃÛ³Ùμ áõ ïáÏáõÝáõ- ÃÛ³Ùμ: êáõñμ ê³ñ·ÇëÁ ³ÝÓÝáõñ³ó ½áñ³í³ñ ¿ñ« ¨ μ³½áõÙ ë»ñáõݹݻñ ¹³ëïdzñ³Ïí»É áõ å³Ñ»É »Ý Ù»ñ ѳÛñ»ÝÇùÁ Ýñ³ û·ÝáõÃÛ³Ùμ« Ýñ³ ûųݹ³Ïáõ- ÃÛ³Ùμ« ¨ ݳ ÙÇßï û·ÝáõÃÛ³Ý ¿ ѳë»É ß³ï ß³ï»- ñÇÝ Çñ»Ýó ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï: êÇñ»ÉÇ° ½ÇÝíáñÝ»ñ àõ½áõÙ »Ù« áñ ¹áõù Ùßï³å»ë ·Çï³Ïó»ù« áñ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ѳí»ñÅáõÃÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇ ³Ñ³° ³Ûë ѳïí³ÍáõÙ Ó»½ ¿ μ³Ëï íÇ׳Ïí»É å³ßïå³Ý»Éáõ Ù»ñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ: Æñáù« ¹³ μ³Ëï³íáñáõÃÛáõÝ ¿« Ù»Í å³ïÇí ¿: ºí »ë ßÝáñÑ³Ï³É »Ù Ó»½« Ç ¹»Ùë Ó»½ª 2 ѳ½³ñ³íáñ Ñ³Û ½ÇÝíáñÝ»ñÇ« áíù»ñ å³ïíáí »Ý Ï³ï³ñáõÙ Çñ»Ýó å³ñïùÁ: ÆѳñÏ»« »ë ͳÝáóó»É »Ù Ó»ñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇÝ« ·Çï»Ù« áñ ·»ñ³½³Ýó ͳé³ÛáÕÝ»ñ »ù« áõÝ»ù å³ïíá·ñ»ñ« áõÝ»ù Ëñ³Ëáõ- ë³ÝùÝ»ñ« ï»ëÝáõÙ »Ù ù³ç³ñÇ Ù³ñïÇÏÇ Ó»ñ ÏñÍ- ù³Ýß³ÝÝ»ñÁ: Ò»½ áõ½áõÙ »Ù μ³ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Ù³ÕûÉ: àõ½áõÙ »Ù« áñ ¨° ¹áõù« ¨° ѳ½³ñ³íáñ Ñ³Û ½ÇÝíáñÝ»ñ í»ñ³¹³éÝ³Ý ïáõÝ« ÁÝï³ÝÇù ϳ½Ù»Ý« áñáíѻ飼 Çñáù« ¹áõù ³ñųÝÇ »ù ¨° ɳí ÏÛ³ÝùÇ« ¨° ѳñ·³ÝùÇ: î»ëÝáõÙ »ù« áñ ·Ý³Éáí Ù»ñ å»ïáõÃÛáõÝÁ áã ÙdzÛÝ Ï³ñÇùÝ áõÝÇ Ó»ñ ͳé³ÛáõÃ۳ݫ ³ÛÉ Ý³¨ ϳݷÝáõÙ ¿ Ó»ñ ÏáÕùÇÝ: Ò»½ÝÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ͳé³ÛáõÃÛáõ- ÝÇó Ñ»ïá Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ áõݻݳÉáõ ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ« Ù³ëݳ·Çïáõ o��t������ �'�� �� �� �o�� �d�+:��W��_ �w �� ��Gt�� ����o��w ��� ��� �w�Դ+o �t�w �/ �� ����o��w�O �ă?�W�t� ��'w �'��� ����+ �� ���ăGw ܃� �� ��� ���� �� ��� ��wGw � ���� �t+� ���G ����G �l� �w���w ��G �l� ��� �� �� �t+� ��� �� �� �� ���ăw� �w̃� ��� �? �w��o��wt� ��G �l�+� �w�� ��� �w �' ��g �ă:��'����� ��� �? �w�Դ+o��wt� ��w� �w̃?�W�t�? �w �w �'�� ̃ ��d�� �� � ̴+g�O � ��+�� �' ��7w�Ww ��+�� ���d� �d� �� �/� � ����o��w��G �o�w �$�O � �+ �o���� � �� �?w �ă � ��� �� �? �'�ԃG �g ���+{ ���' ���G ��? �w��d� �g �� �w���� �� ���Դ+o��ww ����� ����� �G �' ��� �G� �w �' ��g �7 ��� �$� ��+ �o���W �w ��w ��G � � �� ���ă�W �w ��� ��g�?�Wg�+G� �����o �g:� ��go����?�Wg̃��������� ���Դ+W ��? �$�G �o? �? �t�:� �w �<�C �l�?w�� ��G �l�g��+� ��g �? �t� �� �� �'��o��wt� ��� ̃ �W �' ��G �? �� �<+� �� � � �o��g ��g �w�?gw �ow�� ��g��o �t�_ �w ̴+� ��Gw ��w �� �ow� ����w�� ���gw �� �$� �t�:� � ���d+�W����� �w ��� ����T�O � �g �ăG �� �� �?��o �t+ �� �/� � ����o��w�g����W �?��K � �/w ����d+ �d��'� �$�� ��:� �ă �� �?�� �w ���c � �w̃o��� �� �w��+o���t�ă� ��� � �7�� ��� ��? ��������� �w �o �'��+?�W�ww �� �o$�ăg� �7 �' �? ����� ��ă:� ���o �? �t+? ��� ��t�G �g �� �� ��/ �t��� ���d� �d�:��'�� �+��� �G ��w �' ���ă �g �t�w�� �w��d� �w� ����� �� ��O ��+� �� ��� � �� �?w ��t���w �w �t�G �g �� �� ��/ �t+g���w �ăG �o� �w��� ��� �w �'�� ��� ��� �w �+'�ԃg �ă� �Gg �ww �� ��� ��� �w �'�ԃg �ăw� �w�+w �� ��� ��� �w �'�ԃg �ă� ���� ���G �g� �� �4+ �W �倃 � �'�ԃ �� �g �w �? �� ��:�� � ��Oo �$�? ��� ��'w �+'�ԃG �o� �w��� ��� �w ��:� �õ� ��_ �?�:��'��+���t� �o$� ��'w �'��� �ot� �g �w �<�:��'����G� �Ĵ+���o �t� ���_ �w�'w �'�ԃ �� �ow��w ���ăGw ̴+� ������o��t� ��� �'�ԃg � � ��� �w<� � � �$� ���w��+� ���g� ���� �' �� �w���w �� �� ����?�� �w ��� ���+w��o ̃ ��O �?��� � ����� �� ���� ��O �ă7w�Ww �� �+O �ăG �� � � ��w �� ��w�� �ԃ� � ��O �ă�� �4� �W�?w �+��G ���s�ă�� �� �� �w �?��� �? �� ����� �� �� � �$+ �� �'�' ���? ���W �w ��? �� �� �$�O �ă� ��� �? ̴+w��o��ww ���+K � �:� ���7 �� �o��o��t� �d�g �W��d�c��G|�+ �� �� �g �w �' ��� �w���� �ot� �w���t� � ����� �g:��T�+���t�? �� ����d� ��ă� ��� �? �w��o��ww ��t���+� �� � � ��w��d� ��� �W �� �� �? �t�?o �w��+{w��G �? �$� �d�:��'�� ��+C@�� �{�� �s�� k �p+s �+ �� ���� k �p+C �w� �� ����o �t+w �/ � � �G �� �w� �4��� �+�� � �� � ���ot� �'/ ����+G� �g �w �� ��+� ��+� �� ��o �w� � �w �?��Ĵ+� ̃ ��� ��� �o� �w�+� �Gg �ww ���� ��� ̴+w �'������ �:� �� �4�w��+���g� ��/ � �/��o �w �+w�� ���w � ��g ����� �4+w �w �? �'+7 �� �o�Դ+o��ww ���G �g �ăg+/��g:�� �w7 �� �o�Ww ��� �+ � � �� �g ���?w ��+� �� � � ��� �$� ��C �o ���+� �w�C �w� �� ����o �t+:� ��O�+� �� � �w ���� �+� �w �ww ������ԃg � � �$�+w ���� �+w��G �$+w � �+:� ��O� � ���ot� �w��� ̴+? �t�?����gw ���+C �w� �� ����o �t+w �/ � � �G�w��G ���� �$+ �� �w7 �� �o�Ww ��t� �+ � � �� �g ���?w ��t+��w��ԃ� �� �? �t�:� ��Oă� �� � �w ��� �� �w �w �'�ԃ? �� �?��Դ+o �g:��+s �/ � � �D�� ���� �� ��o �w�w��G ���� �? �t�/���� � �w �?��Ĵ+� ̃ ��� �+ �� ���w � �o� � �w �� �'w �� �+�?w � �o� ��� ���w � �o��� �w �� �+�� �' �� � � �� �g ���?w ��+{w��G ������d� �d�O � � � �w �?���� ̃? �� �?���o �g:�� �o��ă ����+ �� �w �� �$� ��G �o� �w��:� ��Oă� �� � �w ��t� ��?����gw ��t� � ̃g ��+�W��� �� ��� ����o �t�?�Wg̃O � � �� �/� � ����o��t�G �o�w �'��+g� ��� � ܃ ��+C �g� �� �4� �W �� ���ăO �ă7 �� �o��o��w� ��w �� ����g�G �o� �w�+� ��� �w��o �t� ���7��d� ���:� ��Oă �� �w �G �����d� �g �t� �w � �d+ �o����� ���w �? �t� �� ���W��o��ww ��� �� �������d� �w ����+��� ������� ����w��� ��g�� ��� �' ��O �ă �� �4����g� ���4� �ww? ���� �+gw �� �$���� �D� �g ���ăg �ă�W��� ��� ��d�� �� �:� ��g��w��g� �� ��+/� �/�����d� ��O � � ��� ������ �� �� �w �� �����o �g:�� ����w �? �'��+O �ă � �w��7 �� �o��o��w�C �o ��� �wt� �� ��� �/t�+K �ă �w� �4�_ �w �� ��Gt��ԃ �w:� ��ă7 �� �o��o��w�g �<�w� ̴+� �<� ��G �� ��w ���g ��� �G� �w �$�C �o ��� �t� �/ ��G� �w�� �w � �Դ+o��w� �� �w �����K �ă ��O �ă �w �?�w ���w��G�� �����d��ԃ �� ̴+���d� ��C �o ��� �w� �o��ă� �o$� ���� �o' ��G �� ��W �? �w�� �t�� �? ̴+w �����d� �t�g �ă�W��� ��w�� �? �t� �� � � �w�w ��� �o��G �g� �g �g:�+ �� �� �?���o �g:��C �o ��� �w� ����w �? �'�ԃ ��G � � �� �go �?w ����+ ��� � ���'��� ���ă �� � � ��+{w��G ������d� �d�w� �w� ����� �ă �o�� � �G'_��d� �t� � ��G ��? � ��w � �+w� �w� ����� �ă �o$� �� ���W �? �� ���� �t��� �� �$�� �w̃� �� � �w ���+ ���� ��O �ă �w �?�w ���C �o ��� �w��W��� ��G��o�t��ԃ �� �� �wt+ ���c �w�G� ��� �w��d� �w�O � �w��� ��G �w���d�O �ăG �W �? �t�? �g�+�� ��+{w��G �? �$� �g ��+s �/ � � �D�� ���� �� ��o �w+w ��? ̃ �� �W �$� � �w �?���� �t�w��� �4+��w �? �t�G �g �� �t+s �/ � � �D�� ���� �� ��o �w� ���?t��� ̃� �� ��o �w�G��w� ̴+����t� �' ���� �w � ��o �w� �w� �t��� �� �o� ��:� �' ��� � � � �ot+ �? � � �g �? �t� ����w��d�w ��? ̃ �t� �W �$� � �w �?���� �w ��C �o ���+� �w�C �w� �� ����o �t� �w� �4��� ���? � �g ����g �t��ط �go �?t+w��� �4� �C �W �w �?w ��� � �� ��/�� � �������w �? �t�G �g �� �t�+� �{��s � ��