Հայ Զինվոր 02-2018s - Page 9

ÂÆì 2 ( 1224) ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð 1 7 - 23 ÐàôÜì²ðÆ 2018 9