Հայ Զինվոր 02-2018s - Page 8

ÂÆì 2 ( 1224) 8 17 - 23 Ð àôÜì²ðÆ 2 018 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ