Հայ Զինվոր 02-2018s - Page 16

Â Æ ì 2 ( 1 2 2 4 ) 1 7 - 2 3 Ð à ô Ü ì ² ð Æ 2 0 1 8
Ð ² ðàôÂ ê ² êàôÜÚ ² Ü
§ Î ³ ÉÇýáñÝÇ ³ ÎáõñÇ » ñ ¦ à » ñÃÇ Ññ ³ ï ³ ñ ³ ÏÇã ¨ ËÙμ ³· Çñ
Ðñ »³ ³ Ï ³ Ý ³ íáñ · ÇïÝ ³ Ï ³ Ý Ú ³ Çñ ² áõñáÝÁ 2017 à © ¹» Ïï » Ùμ » ñÇ 21-ÇÝ å ³ ßïáÝ ³ å » ë ¹ ÇÙ » É ¿ Æëñ ³ Û » ÉÇ ³ ñ- ï ³ ùÇÝ · áñÍ » ñÇ Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝ ª å ³ - Ñ ³ Ýç » Éáí μáÉáñ Ý » ñùÇÝ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ ³ ÛÝ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ³· ñ » ñÇ ¨ å ³ ñï ³ íáñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É « áñáÝù Æëñ ³ Û » ÉÇ å » ïáõÃÛáõÝÁ ëï ³ ÝÓÝ » É ¿ ÂáõñùÇ ³ ÛÇ ¨ ²¹ ñμ » ç ³ ÝÇ Ñ » ï Ð ³ Ûáó ó » - Õ ³ ëå ³ ÝáõÃÛáõÝÁ ã ׳ Ý ³ ã » Éáõ Ñ ³ ñ- óáõÙ :
² áõñáÝÇ ÷³ ëï ³ μ ³ Ý ¾Ûà ³ Û Ø ³ ùÝ ³ ñï · áñÍÝ ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝ áõÕ ³ ñÏ ³ Í ËÝ ¹ ñ ³ ÝùáõÙ ÝßáõÙ ¿« áñ § Ð ³ Ûáó ó » - Õ ³ ëå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ ñóáõÙ å ³ ßïáÝ ³ - Ï ³ Ý Æëñ ³ Û » ÉÇ ÅËïáõÙÁ Ï ³ åí ³ Í ¿ ÂáõñùÇ ³ ÛÇ Ñ » ï ¹ Çí ³ Ý ³· Çï ³ Ï ³ Ý ¨ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ñ ³ μ » ñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ « ÇëÏ í » ñçÇÝ ï ³ ñÇÝ » ñÇÝ Ý ³ ¨ ²¹ ñμ » ç ³ ÝÇ Ñ » ï · áÛáõÃÛáõÝ áõÝ » óáÕ Ñ ³ ñ ³ μ » ñáõ- ÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ » ï ¦:
§ ÂáõñùÇ ³ Ý Æëñ ³ Û » ÉÇó · Ý » É ¿ ÙÇÉÇ- ³ ñ ¹³ íáñ ¹ áÉ ³ ñÝ » ñÇ áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý ¨ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ ·» ñ : ¼ » ÝùÇ · Íáí · áñÍ ³ ñùÝ » ñÁ Ý » ñ ³ éáõÙ » Ý ÇÝù- Ý ³ ÃÇéÝ » ñÇ ¨ ï ³ ÝÏ » ñÇ « é ³¹ ÇáÉáÏ ³ - óÇáÝ ¨ ÙáÝÇïáñÇÝ ·³ ÛÇÝ Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ ·» - ñÇ « ÑñÃÇéÝ » ñÇ ¨ ½ÇÝ ³ Ùà » ñùÇ ³ ñ ¹ Ç ³ - Ï ³ Ý ³ óáõÙ ¦: ²¹ ñμ » ç ³ ÝÁ ¨ë Æëñ ³ Û » - ÉÇó · Ý » É ¿ Ùáï 5 ÙÉñ ¹ ¹ áÉ ³ ñ ³ ñÅáÕáõ- ÃÛ ³ Ùμ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ ÏÇó ½ » Ýù » ñ :
2011à . ÎÝ » ë » ïáõÙ Ð ³ Ûáó ó » Õ ³ ë- å ³ ÝáõÃÛ ³ Ý í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É ùÝÝ ³ ñÏáõÙ- Ý » ñÇ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï « ÷ áË ³ ñï · áñÍÝ ³ Ë ³ - ñ ³ ñ ¸ ³ ÝÇ ² Û ³ ÉáÝÁ ¨ ÎÝ » ë » ïÇ ÏñÃáõ- ÃÛ ³ Ý Ñ ³ ÝÓÝ ³ ÅáÕáíÇ Ý ³ Ë ³·³ Ñ ² É » ùë ØÇÉÉ » ñÁ ÙÇ ³ Ýß ³ Ý ³ Ï μ ³ ó ³ é » É » Ý Æëñ ³ Û » ÉÇ ÏáÕÙÇó Ð ³ Ûáó ó » Õ ³ ë- å ³ ÝáõÃÛ ³ Ý ×³ Ý ³ ãÙ ³ Ý ÑÝ ³ ñ ³ íáñáõ- ÃÛáõÝÁ ª ÇëÉ ³ Ù ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ñÑáõÙ Æëñ ³ Û » ÉÇ §· ÉË ³ íáñ é ³ ½Ù ³ í ³ ñ ³ Ï ³ Ý ¹³ ßÝ ³ ÏóÇ ª ²¹ ñμ » ç ³ ÝÇ Ñ » ï Ñ ³ ñ ³ μ » - ñáõÃÛáõÝÝ » ñÁ ãíÝ ³ ë » Éáõ Ýå ³ ï ³ Ïáí ¦: äñáý © ² áõñáÝÇ Ý ³ Ù ³ ÏáõÙ Ý ³ ¨ Ù » ç- μ » ñáõÙÝ » ñ » Ý ³ ñí ³ Í § Ø » ñ ïáõÝÝ Æëñ ³ Û » ÉÝ ¿¦ (§ Yisrael Beiteinu ¦) ³ ç ³ - ÏáÕÙÛ ³ Ý Ïáõë ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý ÙÇ ù ³ ÝÇ Õ » - Ï ³ í ³ ñÝ » ñÇó` ÝßáõÙáí « áñ Ýñ ³ Ýù ã » Ý ÃáÕÝ » Éáõ « áñ ÎÝ » ë » ïÁ ׳ Ý ³ ãÇ Ð ³ Ûáó ó » Õ ³ ëå ³ ÝáõÃÛáõÝÁ : § Ø » ñ ïáõÝÝ Æëñ ³ Û » ÉÝ ¿¦ Ïáõë ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý Õ » Ï ³ í ³ ñÁ Æëñ ³ Û » ÉÇ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ² íÇ ·¹ áñ ÈÇμ » ñÙ ³ ÝÝ ¿: Æ Ýå ³ ëï ²¹ ñ- μ » ç ³ ÝÇ ù ³ ñá½Çã ¨ Æëñ ³ Û » É- ²¹ ñμ » - ç ³ Ý ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ ³ ëáóÇ ³ óÇ ³ ÛÇ
ËáëÝ ³ Ï ² ñÛ » ¶ áõïÁ Ñ ³ ëï ³ ï » É ¿« áñ § ÈÇμ » ñÙ ³ ÝÁ ³¹ ñμ » ç ³ Ý ³ -Çëñ ³ Û » ÉÛ ³ Ý · áñÍÁÝÏ » ñáõÃÛ ³ Ý ×³ ñï ³ ñ ³ å » ïÝ » ñÇó ¿¦: RTV Ñ » éáõëï ³ ÁÝÏ » ñáõÃÛ ³ ÝÁ ïí ³ Í Ñ ³ ñó ³ ½ñáõÛóáõÙ ÈÇμ » ñÙ ³ ÝÁ Ñ ³ Ûï ³ - ñ ³ ñ » É ¿« áñ Ð ³ Ûáó ó » Õ ³ ëå ³ ÝáõÃÛáõÝÁ § ï » ë ³ Ï ³ Ýáñ » Ý å ³ ïÙ ³ Ï ³ Ý íÇ ×³ Ñ ³ - ñáõÛó Ñ ³ ñó ¿« ¨ ¹ ñ ³ ׳ Ý ³ ãÙ ³ Ý μ ³ ó ³ - Ï ³ ÛáõÃÛáõÝÁ ³ Ýå ³ ÛÙ ³ Ýáñ » Ý ãÇ ³ éÝãíáõÙ ÂáõñùÇ ³ ÛÇÝ « ³ ÛÉ ³ é ³ çÇÝ Ñ » ñ-
ÃÇÝ ª ²¹ ñμ » ç ³ ÝÇ Ñ » ï [ Æëñ ³ Û » ÉÇ ] é ³ ½- Ù ³ í ³ ñ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ñ ³ μ » ñáõÃÛáõÝÝ » ñÇÝ ¦: ² áõñáÝÁ ß » ßïáõÙ ¿« áñ ³ Ûë ÷³ ëï ³ ñÏ- Ý » ñÁ ß ³ ï ÝÙ ³ Ý » Ý Ññ »³ Ï ³ Ý ÐáÉáùáëïÁ ÅËïáÕ ÷³ ëï ³ ñÏÝ » ñÇÝ : äñáý » ëáñ ² áõñáÝÝ Çñ Ý ³ Ù ³ ÏáõÙ « áñå » ë ²¹ ñμ » ç ³ ÝÇ Ñ » ï Æëñ ³ Û » ÉÇ ë » ñï Ñ ³ ñ ³ μ » ñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ûñÇÝ ³ Ï « ï » Õ » - Ï ³ óÝáõÙ ¿« áñ 2016 à © ÷» ïñí ³ ñÇ 26-ÇÝ § 613 Í ³ é ïÝÏí » ó Ê ³ ÛÇÙ ì » ÛóÙ ³ ÝÇ ( Æëñ ³ Û » ÉÇ 1-ÇÝ Ý ³ Ë ³·³ Ñ ) ³ Ýï ³ - éáõÙ ª § Êáç ³ ÉáõÇ ó » Õ ³ ëå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý 24- ³ ÙÛ ³ ÏÇ ¦ ³ éÃÇí « 613 ½áÑ » ñÇ ÑÇß- ³ ï ³ ÏÇÝ « áñÇÝ Ý » ñÏ ³ ¿ ñ [ ÎÝ » ë » ïÇ ³ Ý- ¹³ Ù ] ² íÇ ·¹ áñ ÈÇμ » ñÙ ³ ÝÁ : ØÇ ³ ÛÝ ²¹ ñμ » ç ³ ÝÁ ¨ ÂáõñùÇ ³ Ý » Ý ÝßáõÙ ³ Ûë § ó » Õ ³ ëå ³ ÝáõÃÛáõÝÁ ¦: ì » ñçÇÝ ï ³ ñÇ-
Ý » ñÇÝ å ³ ßïáÝ ³ Ï ³ Ý Æëñ ³ Û » ÉÁ ¹³ ñÓ » É ¿ » Ýà ³¹ ñÛ ³ É Êáç ³ ÉáõÇ ó » Õ ³ ëå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý å ³ Ñ ³ ÝçÇ áõÕÕ ³ ÏÇ ¨ ³ ÝáõÕÕ ³ - ÏÇ ë ³ ï ³ ñáÕÁ : Êáç ³ ÉáõÇ ×³ Ï ³ ï ³ - Ù ³ ñïÁ ï » ÕÇ ¿ áõÝ » ó » É 1992 à © ÷» ïñí ³ - ñÇÝ « È » éÝ ³ ÛÇÝ Ô ³ ñ ³ μ ³ ÕÇ ßáõñç ²¹ ñ- μ » ç ³ ÝÇ ¨ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ ÙÇç¨ ¹³ Å ³ Ý å ³ ï » ñ ³ ½ÙÇ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï : Î ³ Ý ÙÇ ù ³ ÝÇ í ³ ñÏ ³ ÍÝ » ñ « à » ÇÝã ¿ ï » ÕÇ áõÝ » ó » É ³ ÛÝï » Õ « Ý » ñ ³ éÛ ³ É ½áÑ » ñÇ ÃÇíÁ « ë ³ -

Ðñ »³ åñáý » ëáñÁ Ð ³ Ûáó ó » Õ ³ ëå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ

Ï ³ ÛÝ ÙÇ Ñ ³ ñóáõÙ ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ Ñ ³ Ý- ñáõÃÛáõÝÁ ÙÇ ³ Ï ³ ñÍÇù ¿ª áã ÙÇ ó » Õ ³ ë- å ³ ÝáõÃÛáõÝ « Çñ ÁÝ ¹ Ñ ³ Ýáõñ ë ³ ÑÙ ³ Ý- Ù ³ Ùμ « ³ ÛÝï » Õ ï » ÕÇ ãÇ áõÝ » ó » É ¦:
² áõñáÝÁ » ½ñ ³÷³ ÏáõÙ ¿ Æëñ ³ Û » ÉÇ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ ÝÝ áõÕÕí ³ Í Çñ ËáëùÁ « Ýß » Éáí , à »ª § Ï ³ ëÏ ³ Í ãÏ ³« áñ Æëñ ³ Û » - ÉÇ å » ïáõÃÛáõÝÁ áã ÙÇ ³ ÛÝ §³ é¨ïáõñ ¦ ¿ ³ ÝáõÙ Ð ³ Ûáó ó » Õ ³ ëå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý ×³ - Ý ³ ãÙ ³ Ý Ñ ³ ñóáõÙ « ³ ÛÉ ¹ ñ ³ í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É Çñ íñ ³ Çñ ³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ íáñáõÃÛáõÝÝ » ñ ¿ í » ñóñ » É ²¹ ñμ » ç ³ ÝÇ ¨ ÂáõñùÇ ³ ÛÇ Ñ » ï Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ³· ñ » ñáõÙ ¦:
Ð » ï¨ ³ μ ³ ñ « ÷³ ëï ³ μ ³ Ý Ø ³ ùÁ Ñ ³ - ïáõÏ å ³ Ñ ³ ÝçáõÙ ¿« áñ Æëñ ³ Û » ÉÇ ³ ñï ³ - ùÇÝ · áñÍ » ñÇ Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝÁ ·³ Õï- Ý ³ ½ » ñÍÇ Ñ » ï¨Û ³ É ï » Õ » Ï ³ ïíáõÃÛáõÝÁ ©
1 ) § Ð ³ Ûáó ó » Õ ³ ëå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý ×³ - Ý ³ ãÙ ³ Ý Ñ ³ ñóáõÙ ÂáõñùÇ ³ ÛÇ ¨ ²¹ ñ- μ » ç ³ ÝÇ Ñ » ï áõÝ » ó ³ Í ó ³ ÝÏ ³ ó ³ Í Ñ ³ - Ù ³ Ó ³ ÛÝáõÃÛ ³ Ý « ÷ áËÁÙμéÝÙ ³ Ý ¨ å ³ ÛÙ ³ Ý ³ íáñí ³ ÍáõÃÛ ³ Ý ÷³ ëï ³ ÃÕ- à » ñÁ ¦:
2 ) § Ð ³ Ûáó ó » Õ ³ ëå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý ×³ - Ý ³ ãÙ ³ Ý Ñ ³ ñóáí ó ³ ÝÏ ³ ó ³ Í Ý ³ Ù ³ - Ï ³· ñáõÃÛáõÝ ÂáõñùÇ ³ ÛÇ Ï ³ Ù ²¹ ñμ » - ç ³ ÝÇ Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóÇãÝ » ñÇ Ñ » ï ¦:

ï » Õ » ÏáõÃÛáõÝÝ » ñ ¿ å ³ Ñ ³ ÝçáõÙ Æëñ ³ Û » ÉÇ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛáõÝÇó

3 ) § Ð ³ Ûáó ó » Õ ³ ëå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý ×³ - Ý ³ ãÙ ³ Ý Ñ ³ ñóáí ÂáõñùÇ ³ ÛÇ Ï ³ Ù ²¹ ñμ » ç ³ ÝÇ Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóÇãÝ » ñÇ Ñ » ï Æëñ ³ Û » ÉÇ ³ ñï ³ ùÇÝ · áñÍ » ñÇ Ý ³ Ë ³ ñ ³ - ñáõÃÛ ³ Ý Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóÇãÝ » ñÇ Ñ ³ Ý ¹ Ç- åáõÙÝ » ñÇ Ï ³ Ù ß ÷ áõÙÝ » ñÇ í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É ï » Õ » Ï ³ ïíáõÃÛáõÝ ¦:
4 ) § Ð ³ Ûáó ó » Õ ³ ëå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý ×³ - Ý ³ ãÙ ³ Ý í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É ³ ñï ³ ùÇÝ · áñÍ » - ñÇ Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý áñáßáõÙÝ » ñÇÝ ¨ ¹ ÇñùáñáßáõÙÝ » ñÇÝ ³ éÝãíáÕ ÷³ ë- ï ³ ÃÕà » ñ ª ÂáõñùÇ ³ ÛÇ ¨ ²¹ ñμ » ç ³ ÝÇ ÏáÕÙÇó μáÕáùÝ » ñÇ ÉáõÛëÇ Ý » ñùá ¦:
¸ » é Ñ ³ ÛïÝÇ ã ¿« à » ³ ñ ¹ Ûá ± ù Æëñ ³ Û » - ÉÇ ³ ñï · áñÍÝ ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝÁ ÏÏ ³ ï ³ - ñÇ åñáý » ëáñ ² áõñáÝÇ ûñÇÝ ³ Ï ³ Ý å ³ - Ñ ³ ÝçÁ :  » ³ Ù » ñÇÏÛ ³ Ý « à » μñÇï ³ Ý ³ - Ï ³ Ý Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛáõÝÝ » ñÁ « áñáÝù Ý » ñ- ùÇÝ ï » Õ » Ï ³ ïíáõÃÛ ³ Ý μ ³ ó ³ Ñ ³ ÛïÙ ³ Ý å ³ Ñ ³ ÝçÝ » ñÇ í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É ÝÙ ³ ÝûñÇ- Ý ³ Ï ûñ » ÝùÝ » ñ áõÝ » Ý « ³ ñÓ ³·³ Ýù » É ¿ ÇÝ Çñ » Ýó ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÇ ÝÙ ³ Ý å ³ - Ñ ³ ÝçÝ » ñÇÝ ª Ññ ³ å ³ ñ ³ Ï ³ ÛÇÝ ¹³ ñÓÝ » - Éáí Ð ³ Ûáó ó » Õ ³ ëå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý í » ñ ³ - μ » ñÛ ³ É ·³ ÕïÝÇ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ : ¶ áõó » Ã » Æëñ ³ Û » ÉÇ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛáõÝÁ ·³ Õï- ÝÇáõÃÛ ³ Ý å ³ ï ׳ éáí ³ ÝÁÝà » éÝ » ÉÇ ¹³ ñÓÝÇ ·³ ÕïÝ ³ ½ » ñÍí ³ Í ÷³ ëï ³ ÃÕ- à » ñÇ áñáß Ñ ³ ïí ³ ÍÝ » ñ ª ï » Õ » Ï ³ ïíáõ- ÃÛáõÝÁ ïñ ³ Ù ³¹ ñáÕ ³ ÝÓ ³ Ýó ÇÝùÝáõ- ÃÛáõÝÁ å ³ ßïå ³ Ý » Éáõ Ï ³ Ù ³ ½ ·³ ÛÇÝ ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý ÝÏ ³ ï ³ éáõÙÝ » ñáí :
 ³ ñ · Ù ³ ÝáõÃÛáõÝÁ ª èàô¼ ² ÜÜ ² ² ì ²¶ Ú ² ÜÆ ìÏ ³ Û ³· Çñ` 177 . ¸ ³ ëÇã` 69240 Ð ³ Ù ³ Ï ³ ñ · ã ³ ÛÇÝ ß ³ ñí ³ ÍùÁ` § Ð ³ Û ½ÇÝíáñ ¦ à » ñÃÇ êïáñ ³· ñí ³ Í ¿ ïå ³· ñáõÃÛ ³ Ý 16.01.2018 îå ³· ñí ³ Í ¿ § Ð » Ý ³ Ï » ï ¦ ö ´ À-áõÙ îå ³ ù ³ Ý ³ ÏÁ` 4000
Ð ³ ëó » ` º ñ¨ ³ Ý , ´³· ñ¨ ³ Ý ¹ Ç 5 Ð » é . 29-43-28 e-mail : hayzinvor @ mil . am
¶ ÇÝÁ` 100 ¹ ñ ³ Ù
îå ³· ñíáõÙ ¿ 1993à . ³ åñÇÉÇó
¶ ÉË ³ íáñ ËÙμ ³· Çñ ÷ áË · Ý ¹³ å » ï ê ² Øì º È Ð ² ðàôÂÚàôÜÚ ² Ü
ÂÆì 2 ( 1224) 17 - 23 Ð àôÜì²ðÆ 2 018 вðàô ê²êàôÜÚ²Ü §Î³ÉÇýáñÝdz ÎáõñÇ»ñ¦ à »ñÃÇ Ññ³ï³ñ³ÏÇã ¨ Ë Ùμ³·Çñ Ðñ»³ ³Ï³Ý³íáñ ·ÇïÝ³Ï³Ý Ú³Çñ ²áõñáÝÁ 2017 é ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 21-ÇÝ å³ßïáݳå»ë ¹ÇÙ»É ¿ Æëñ³Û»ÉÇ ³ñ- ï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõݪ å³- ѳÝç»Éáí μáÉáñ Ý»ñùÇÝ ÷³ëï³ÃÕûñÁ ³ÛÝ Ñ³Ù³Ó³Ûݳ·ñ»ñÇ ¨ å³ñï³íá- ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñ۳ɫ áñáÝù Æë- ñ³Û»ÉÇ å»ïáõÃÛáõÝÁ ëï³ÝÓÝ»É ¿ Âáõñ- ùdzÛÇ ¨ ²¹ñμ»ç³ÝÇ Ñ»ï гÛáó ó»- Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ ã׳ݳã»Éáõ ѳñ- óáõÙ: ²áõñáÝÇ ÷³ëï³μ³Ý ¾ÛÃ³Û Ø³ùÝ ³ñï·áñÍݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝ áõÕ³ñÏ³Í Ëݹñ³ÝùáõÙ ÝßáõÙ ¿« áñ §Ð³Ûáó ó»- Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ å³ßïáݳ- Ï³Ý Æëñ³Û»ÉÇ ÅËïáõÙÁ ϳåí³Í ¿ ÂáõñùdzÛÇ Ñ»ï ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ¨ é³½Ù³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ« ÇëÏ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ý³¨ ²¹ñμ»ç³ÝÇ Ñ»ï ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³ñ³μ»ñáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¦: §ÂáõñùÇ³Ý Æëñ³Û»ÉÇó ·Ý»É ¿ ÙÇÉÇ- ³ñ¹³íáñ ¹áɳñÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¨ é³½Ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ: ¼»ÝùÇ ·Íáí ·áñͳñùÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý ÇÝù- ݳÃÇéÝ»ñÇ ¨ ï³ÝÏ»ñÇ« é³¹ÇáÉáϳ- óÇáÝ ¨ ÙáÝÇïáñÇÝ·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»- ñÇ« ÑñÃÇéÝ»ñÇ ¨ ½ÇݳÙûñùÇ ³ñ¹Ç³- ϳݳóáõÙ¦: ²¹ñμ»ç³ÝÁ ¨ë Æëñ³Û»- ÉÇó ·Ý»É ¿ Ùáï 5 ÙÉñ¹ ¹áɳñ ³ñÅáÕáõ- ÃÛ³Ùμ ųٳݳϳÏÇó ½»Ýù»ñ: 2011Ã. ÎÝ»ë»ïáõ٠гÛáó ó»Õ³ë- å³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É ùÝݳñÏáõÙ- Ý»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï« ÷á˳ñï·áñÍݳ˳- ñ³ñ ¸³ÝÇ ²Û³ÉáÝÁ ¨ ÎÝ»ë»ïÇ ÏñÃáõ- ÃÛ³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ ²É»ùë ØÇÉÉ»ñÁ ÙdzÝß³Ý³Ï μ³ó³é»É »Ý Æëñ³Û»ÉÇ ÏáÕÙÇó гÛáó ó»Õ³ë- å³ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Ñݳñ³íáñáõ- ÃÛáõÝÁª ÇëÉ³Ù³Ï³Ý ³ß˳ñÑáõÙ Æë- ñ³Û»ÉÇ §·É˳íáñ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ¹³ßݳÏóǪ ²¹ñμ»ç³ÝÇ Ñ»ï ѳñ³μ»- ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãíݳë»Éáõ Ýå³ï³Ïáí¦: äñáý© ²áõñáÝÇ Ý³Ù³Ïáõ٠ݳ¨ Ù»ç- μ»ñáõÙÝ»ñ »Ý ³ñí³Í §Ø»ñ ïáõÝÝ Æë- ñ³Û»ÉÝ ¿¦ (§Yisrael Beiteinu¦) ³ç³- ÏáÕÙÛ³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ Õ»- ϳí³ñÝ»ñÇó` ÝßáõÙáí« áñ Ýñ³Ýù ã»Ý ÃáÕÝ»Éáõ« áñ ÎÝ»ë»ïÁ ׳ݳãÇ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ: §Ø»ñ ïáõÝÝ Æë- ñ³Û»ÉÝ ¿¦ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÁ Æëñ³Û»ÉÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ²íÇ·¹áñ ÈÇμ»ñÙ³ÝÝ ¿: Æ Ýå³ëï ²¹ñ- μ»ç³ÝÇ ù³ñá½Çã ¨ Æëñ³Û»É-²¹ñμ»- ç³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ëáódzódzÛÇ ËáëÝ³Ï ²ñÛ» ¶áõïÁ ѳëï³ï»É ¿« áñ §ÈÇμ»ñÙ³ÝÁ ³¹ñμ»ç³Ý³-Çëñ³Û»ÉÛ³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñÇó ¿¦: RTV Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ ïí³Í ѳñó³½ñáõÛóáõÙ ÈÇμ»ñÙ³ÝÁ ѳÛï³- ñ³ñ»É ¿« áñ гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ §ï»ë³Ï³Ýáñ»Ý å³ïÙ³Ï³Ý íÇ׳ѳ- ñáõÛó ѳñó ¿« ¨ ¹ñ³ ׳ݳãÙ³Ý μ³ó³- ϳÛáõÃÛáõÝÁ ³Ýå³ÛÙ³Ýáñ»Ý ãÇ ³éÝã- íáõÙ ÂáõñùdzÛÇÝ« ³ÛÉ ³é³çÇÝ Ñ»ñ- Ý»ñÇÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý Æëñ³Û»ÉÁ ¹³ñÓ»É ¿ »Ýó¹ñÛ³É Êáç³ÉáõÇ ó»Õ³ëå³Ýáõ- ÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÇ áõÕÕ³ÏÇ ¨ ³ÝáõÕÕ³- ÏÇ ë³ï³ñáÕÁ: Êáç³ÉáõÇ ×³Ï³ï³- Ù³ñïÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É 1992 é ÷»ïñí³- ñÇÝ« È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³μ³ÕÇ ßáõñç ²¹ñ- μ»ç³ÝÇ ¨ г۳ëï³ÝÇ ÙÇç¨ ¹³Å³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï: Î³Ý ÙÇ ù³ÝÇ í³ñϳÍÝ»ñ« û ÇÝã ¿ ï»ÕÇ áõÝ»ó»É ³Û :+9\* 9+;+<:9+<8 +:9+;8r 8<8|:8* :+2У *|9 +<9:;2 ;<+9\+<::\+<9:;\8<9+<9 9|+2Ь9+<:<9+<9 9+<;;<:;\9 8,:;\;;8|+<98r * +,+;Ь+:|+<98r 9+: :;\9+;<+<8 ;<+<98+<;<+<8 9+2Ь9+<9<+<99:;\8<9+<9* ;|:889:99+<9 *:\+<99+<9+<::;:+<8:;\8<9+<9 ;|+<::+<8<9RЬ8<+;8*c" *|9 +<9:;2 ;<+9\+<::\+<9:;\8<9+<9 9|+2Ь9+<:<9+<9 9+<;;<:: ;<+<98+<;<+<8 9+<9+2Ь8+<+|;:;\8<9:;\9 8,:;\;;8|+<98r 8+<9 +,+;+Ь:|+<98r 9+;8+<9+<;<:;\;<8|:<9+;8r 9+:*c9 ;++2 :\;:;+::;8 9 +<9:;0;<+9\+<::\+<9:;\8<9+<9 9+<:8|9Ь:+9\+8:;\8<9:;\99+; + :\+<9+<9:|:;\98l:;+<9+88r 8+<:+<:+<;:;\8<9:;\98|;08<8|9* +,+;+:|+<98r 9+:8l:;+<9+88u :+<+Ь9+<:+<;+<8+<9 9+<;+<+;:;\8<9:;\99+;8|9*c+,:;\;:98 9+9::;\9 +* :; +<9: ;|+<::+<;8Ь9+;8 9+<: 99+<9 +9 9;++<8+<9 9 :8:;::Ь:8 8\8::9R ;|+<::+<;89+;8|9Ӡ:L;:;+::; +,:;\;:99 8|; 9+<9+<8:;\9*:;:\+: +,+;+:|+<98r 9+: 8l:;+<9+88r :+;:9+<;+<+;:;\8<9:;\99+;8r ;;8|9+<8* :+9\+Ь8+<;<9:;\9 +* :;#b 8<* ;|+:;:+<;8r#b8|9Ь*sc2 8+<: :98:+;2 8+<98|9 :+9;<9+<98p8l:;+<9+88r8|9 9+<8+<+|+<9 +<9:+2Ь::;\9* *|8::|+<8:;\8r ;<+9\+<::\+<9:;\8<9+<9У#B+<99+<88|*b +<:8<8|:*c2 +:9+;8r 98|9Ь+<:+<88|9* :;8|9 9+;8+2 +;89+:+:8r +<9Ь++<9 +,:8|+|+:; 88|+;9+<98 98|+<99Ь+,+;+:|+<98 * 8,:;\;;8|+<9 +9 99:;\9 +<9:*|;<+9\+<::\+<9:;\8<9:;\98*c :+;:|8|9 :+<;8rЬ:8+<9+<+|8|;sr ++<:8|:6c#C9 +<9+<8+<;+|:<+<98|9 9+<;:+<8;8 *|9 +<9 +8|9::;*b 8<+;8<8p:::;+<+|;:+<8 + ::\+<+|;:;\8<9+<9b#::\+<+|;:+<8 + *|9 +9+<8+:*b ;l+L8:;\9::\+<;+<9+<88C8+<99 98r 9+<;;<:;\9 98|:|+<++|+<98|9 9+<9Ь;:;\8<9:;\98 98|+<8+<;88|; +* ::2 98r ;<+9\+<:Ь:\+<9:;\8<9:;\9* 8|; 89+9+<9:;\; :+<99+<9Ь9+<9* +<99:+9R :+9\8r :<8r :;\9+;<+8*c+,:;\;:98 ++;+<;|+<8:;\9 + 8l:;+<9+88p8+<:+<:+<;:;\8<9+<99 :;\9\9\:+<8 8|; 8::;8*99+8:: 8<+* *|8+<:8+<8 :<8+<* :; 8l:;+<9+Ь88r :\+::;\8<9:;\98 ::2 98|+<99 *|+<:*::;\;*b ++<9:;\9 9 +<9:;2 ;<+9\+<::\+<9:;\8<9+<9 9|+2Ь9+<:<9+<9 9+<;;<:;\9* +<98 +;+2 :+;+<+;9+<88|; :;+2 8|;+<8+<9 :\+<;:+<::;:;\8<9:;\99+;+ :+;;<;+8 +,+;+:|+<98r * 8,:;\;;8|+<98p9+: 9+<9+<9<+<99+<+|;+;:;\9*c9 +:*+<+<;* ;|+<::+<+<9 9+<;8 9+2Ь::;\8 :\+<9+<9:|:;\9 +* :; 8l:;+<9+88r +<;:+2Ь;8|9 +|:;8+;8r 9+<8+<;+<;:;\8<9:;\98 +|+<9\:Ь9+<++;88r 9+:*9+<8 :+9\+8+<:::;\8<9:;\98*2 *|9 +<9:;2 ;<+9\+<::\+<9:;\8<9+<9 9|+2Ь9+<:<9+<9 9+<;;<:: 8,:;\;;8|+<98r 8+<9+,+;+:|+<98r 9+;8+<9+<;<:;\;<8|:<9+;8r 9+:8l:;+<9+88r +<;:+<;8|9 +|:;8+;8r 9+<8+<;+2Ь;:;\8<9+<9 9+;8+<9+<;<:;\;<8|:<9+;8r 9+<9+8rЬ:\:;\99+;8r 8+<9 9;|:;\99+;8r :+;+<+;9+<8:+9\+8+<:::;\8<9:;\9*cB *|9 +<9:;2 ;<+9\+<::\+<9:;\8<9+<9 9|+2Ь9+<:<9+<9 :+;+<+;9+<8 +<;:+<;8|9 +|:;8+Ь;8r 9+<8+<;+<;:;\8<9+<9 :;:9:;\99+;8|9 *+8|;;:;:9:;\99+;8|9 +<:9:<::9R ;|+<:Ь:+<8<9\8<+;* 8,:;\;;8|+<98r * +,+;+:|+<98p8:9\98|;2 :9\:;9+;8r 8:;\9:8r 9+;;:*c++: 9+<9:98r :<+* 8<+ +<;+9:+; 8l:;+<9+Ь88r +<;:+|:;89+<8+<;+<;:;\8<9:;\98 88+<:+2Ь;8r :\;:;+::; +,:;\;:98r ;;8|9+<8+<9 :\+2Ь9+<9:|8 8,+ +<9+;8|89+<9* 8<+ ;8|:+<9+2Ь8+<9 8+<:+<:+<;:;\8<9:;\99+;8* :;:9; 9+;Ь;8|9 :+9\+8+<:::;\8<9+<9 +<;<+<9+<9:9+<9Ь:\+<9+<9:|9+;8r :+;+<+;9+<8 99+<9;;8rЬ9+<8 ;;+9;9+; :;\9+9* +<;9<+<+|+<9;+8 +8|9Ь8|;+9;2 ;+<9\+<;+<;<8|9+;8r 99+<9 :\+2Ь9+<9:|9+;8|9* 9;+<:\+<;+<8+<98|9 ++<;9<9+Ь8:: 9 +<9:;2 ;<+9\+<::\+<9:;\8<9+<9 :+;+2Ь+;9+<8 +|+<9\:98r ;|+<::+<8<9\8<+;8 +l:;\;<+8<+ 8l:;+<9+88r 8+<:+<:+<;:;\8<9:;\98 +|+<9\:Ь98|:;\8<9+<9 :\+<:9|+<::: +<9898<+:9+88p++<;9<98r +|+<9\:9+<++;8:+<8 ;|+<::+<8<9RЬ8<+;8r :;:9 9+<::+<89+;* :+9\+8+<:::;RЬ8<9:;\98 :;+<9+<+;:9R +<99<+<9;2 8|9;9:;RЬ8<9:;\98 :\+<9::\+<9+8:;R 8+<9 +<++|+<98|9Ь+<9::+<9+|:;\8<9+<9 98+<:+<::;\99+;::Ӡ9 +<:;<+ +;*+<9 +L+<+|;*+<9+8rPC2 #9 +:#@âf$֖ЦRЬ+l8|98 +;+<9::\+<+|;::;\9 +<82 +2 :\;8|88|;08,+<;+|9+<9:;\8<9:;\98*:: ;L++,99+" +,:+,+l9+,98`+l88+<::; 89+<+|8|;;|:8+|9++<:\+::+,9:+8 9 +,; : ;L8,9: ;L99+,9