Հայ Զինվոր 02-2018s - Page 15

ÂÆì 2 ( 1224) 1 7 - 23 ÐàôÜì²ðÆ 2018 Ðñ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ Í³ÝáõóáõÙ ÐÐ ¼àô ß ³Ñ³·áñÍáõÙÇó Ñ ³Ýí³Í ¨ ¹ áõñë · ñí³Í ³ íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ« ¹ ñ³Ýó ³ é³ÝÓÇÝ Ñ ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ á õ ³ ·ñ»·³ïÝ»ñÇ í ³×³éùÇ »ñÇ ë áóÇ³É³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ³×áõñ¹³ÛÇÝ Ñ ³ÝÓݳÅáÕáíÁ Ñ ñ³íÇñáõÙ ¿ ³ ×áõñ¹Ç« á ñÁ ï »ÕÇ Ï áõݻݳ Ð Ð äÜ ½ ÇÝͳé³ÛáÕÝ» å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý í ³ñãáõÃÛáõÝáõÙ ª 2018 Âì²Î²ÜÆ ö ºîðì²ðÆ 8 -Æ ÆÜ`IJØÀ 1 1:00-Ç ÇÝ Ð³ëó»ª ù © º ñ ¨³Ý« ´ ³μ³Û³Ý 4 « 3 -ññ¹ Ñ ³ñÏ« Ý Çëï»ñÇ ¹ ³ÑÉÇ× ÐÐ ¼àô ޲в¶àðÌàôØÆò вÜì²Ì« ¸àôðê ¶ðì²Ì ºì ²Öàôð¸Æ ØÆæàòàì ì²Ö²èøÆ ºÜ²β ²ìîàØà´ÆȲÚÆÜ îºÊÜÆβÚÆ ò²ÜÎÀ ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð 15