Հայ Զինվոր 02-2018s - Page 12

12
Â Æ ì 2 ( 1 2 2 4 ) 1 7 - 2 3 Ð à ô Ü ì ² ð Æ 2 0 1 8
Èáõë .ª ¶. ² êÈÆÎÚ ² ÜÆ
´» ñ ¹³ í ³ ÝóÇ » ñ » Ë ³ Ý » ñÇ Ý ³ Ù ³ ÏÝ » ñÁ Ñ ³ Û ½ÇÝíáñÇÝ
êÇñ » ÉÇ ° ½ÇÝíáñ . » ë · Çï » Ù « áñ ¹ áõ ³ ÝùáõÝ ÑëÏáõÙ » ë Ù » ñ ë ³ ÑÙ ³ Ý- Ý » ñÁ « » õ ¹ ñ ³ Ñ ³ - Ù ³ ñ ù » ½ ßÝáñÑ ³ - Ï ³ É » Ýù : º ë · Ç- ï » Ù « áñ Ñ ³ Ûñ » Ý ³ - ëÇñáõÃÛáõÝÝ ³ ÛÝ ¿« » ñμ ï ³ ÝÁ ÃáÕ ³ Í ³ Ù » Ý ÇÝã` » Ï » É » õ ÑëÏáõÙ » ë Ù » ñ ë ³ ÑÙ ³ ÝÝ » ñÁ : Ð ³ Ûñ » Ý ³ - ë » ñ ½ÇÝíáñ « Ïáõ½ » Ù « áñ ÙÇßï ³ Û ¹ å » ë Ñå ³ ñï áõ Ëǽ ³ Ë Ïéí » ë ÃßÝ ³ Ùáõ ¹» Ù » õ ׳ Ï ³ ï ¹ å ³ ñ½ ïáõÝ í » ñ ³¹³ éÝ ³ ë : ² ÙμáÕç ëñïáí áõ½áõÙ » Ù « áñ » ñμ » ù ãÑáõë ³ Ñ ³ ïí » ë » õ É ³ í ¹³ ë ï ³ ë ÃßÝ ³ ÙáõÝ : ² éÛáõÍÇ å » ë Ïéí » ë áõ Ñ ³ Õà » ë :
øÜ ² ð âÆÈÆÜ ¶² ðÚ ² Ü 7-ñ ¹ ¹³ ë ³ ñ ³ Ý
àÕçáõÛÝ « ½ÇÝíáñÝ » ñ : ÞÝáñÑ ³ - íáñáõÙ » Ýù Ó » ñ ² Ù ³ ÝáñÁ » õ êáõñμ ÌÝáõÝ ¹ Á : Ø » Ýù Ñå ³ ñï ³ ÝáõÙ » Ýù « áñ Ó » ñ ÝÙ ³ Ý ù ³ ç ½ÇÝíáñÝ » ñ áõÝ » Ýù ë ³ ÑÙ ³ ÝÇÝ « » õ ³ Ù » Ý ûñ ³ ÕáÃáõÙ » Ýù Ó » ½ Ñ ³ Ù ³ ñ : º ë Ý ³» õ · Çï » Ù « áñ · Çß » ñ-ó » ñ » Ï ³ ñÃáõÝ ÑëÏáõÙ » ù Ñ » Ýó Ù » ñ · ÛáõÕÇ ë ³ ÑÙ ³ ÝÝ » - ñÁ : ò ³ ÝÏ ³ ÝáõÙ » Ù « áñ 2018à © μáÉáñÇ ¹ μ » ñÇ Ë ³ Õ ³ ÕáõÃÛáõÝ » õ » ñç ³ ÝÏáõÃÛáõÝ : ÆÙ ³ ó » ù « áñ ï ³ ÝÁ Ó » ½ ëå ³ ëáÕ Ï ³:
² êîÔÆÎ ÐàìÐ ² ÜÜÆêÚ ² Ü 7-ñ ¹ ¹³ ë ³ ñ ³ Ý
àÕçáõÛÝ ëÇñ » - ÉÇ ½ÇÝíáñÝ » ñ © ëñï ³ Ýó ßÝáñÑ ³ - íáñáõÙ » Ù Ó » ñ ² Ù ³ ÝáñÁ » õ êáõñμ ÌÝáõÝ ¹ Á : º ë · Çï » Ù « áñ ¹ áõù Ñ ³ ÝáõÝ Ù » ñ ³ å ³·³ ÛÇ Ï ³ Ý · - Ý ³ Í » ù ë ³ ÑÙ ³ ÝÇÝ » õ Ï ³ ï ³ ñáõÙ » ù Ó » ñ å ³ ñïùÁ : º ë Ó » ½ ó ³ ÝÏ ³ ÝáõÙ » Ù ³ éáÕçáõÃÛáõÝ « » ñç ³ ÝÏáõÃÛáõÝ » õ Ñ ³ Ù- μ » ñáõÃÛáõÝ : Ð » ßï ¿« ÇÑ ³ ñÏ »« μ ³ ñÓñ å ³ ßïáÝÝ » ñ í ³ ñ » É » õ Ññ ³ Ù ³ ÝÝ » ñ ï ³ É « ë ³ Ï ³ ÛÝ Ñ ³ Ûñ » Ý ³ ëÇñáõÃÛáõÝÁ ¹³ ã ¿© Ñ ³ Ûñ » Ý ³ ëÇñáõÃÛáõÝÝ ³ ÛÝ ¿« áñ Ù ³ ñ ¹« ³ ñÑ ³ Ù ³ ñÑ » Éáí ³ Ù » Ý ï » ë ³ Ï íï ³ Ý ·« · Ý ³ ³ é ³ çÇÝ ß ³ ñùáõÙ Ïéí » - Éáõ : º ë · Çï » Ù « áñ ¹ áõù ³ ÝùáõÝ å ³ ßïå ³ ÝáõÙ » ù Ù » ñ ë ³ ÑÙ ³ ÝÝ » ñÁ` ³ Ûëï » Õ ÃáÕ ³ Í ïáõÝ « ÁÝï ³ ÝÇù` Ù ³ Ûñ « Ñ ³ Ûñ « ùáõÛñ » õ » Õμ ³ Ûñ « μ ³ Ûó ³ Û ¹ ³ Ù » ÝÁ Ñ ³ - ÝáõÝ Ù » ½ » õ Ñ ³ çáñ ¹ ë » ñáõÝ ¹ Ý » ñÇ : º ë áõ½áõÙ » Ù ³ ë » É « áñ ÏÛ ³ ÝùÁ ß ³ ñáõÝ ³ Ï- íáõÙ ¿« » õ ³ Ûëûñí ³ Ó » ñ ÏéÇíÁ Ý ³» õ Ù » ñ Éáõë ³ íáñ ³ å ³·³ ÛÇ Ñ ³ Ù ³ ñ ¿®
Ð º ÔÆÜ º âÆÈÆÜ ¶² ðÚ ² Ü 7-ñ ¹ ¹³ ë ³ ñ ³ Ý êÇñ » ÉÇ ½ÇÝíáñ « ó ³ ÝÏ ³ ÝáõÙ » Ù « áñ ·³ ÉÇù ï ³ ñÇÝ μáÉáñÇë Ë ³ Õ ³ ÕáõÃÛáõÝ μ » ñÇ : ² ÛÝ ÷ áñ- ÓáõÃÛáõÝÝ » ñÁ « áñ áõÝ » ó » É » ë , ãáõ- Ý » Ý ³ ë ¿ É » ñμ » ù : Ø » ñ ³ ÙμáÕç ³ ½ · Á ³ åñáõÙ ¿« ßÝãáõÙ ¿ ÙÇ ³ ÛÝ ùá ßÝáñÑÇí « Ëǽ ³° Ë ½ÇÝíáñ : ² ÛÝù ³~ Ý » Ù ó ³ ÝÏ ³ ÝáõÙ « áñ ·³ Ù áõ ù » ½ Ñ » ï « ùá ÏáÕùÇÝ ù » ½ ÝÙ ³ Ý Ñ » ñáë ³ μ ³ ñ Ïéí » Ù áëá- ËÇ ¹» Ù : º í ó ³ ÝÏ ³ ÝáõÙ » Ù ³ Ù » - Ý ³ ß ³ ïÁ « áñ áÕç áõ ³ éáÕç ïáõÝ í » ñ ³¹³ éÝ ³ ë « áñáíÑ » ï » õ ùá ÁÝï ³ ÝÇùÁ ³ Ù » Ý í ³ ÛñÏÛ ³ Ý » ñ ³ ½áõÙ ¿ ³ ÛÝ ûñÁ « » ñμ Çñ áñ- ¹ ÇÝ ßáõï ïáõÝ ÏÑ ³ ëÝÇ :
ì ² 𸠲 Ü ÜÆ ² ¼Ú ² Ü 7-ñ ¹ ¹³ ë ³ ñ ³ Ý
12
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
ÂÆì 2 ( 1224) 17 - 23 Ð àôÜì²ðÆ 2 018 Èáõë.ª ¶ . ²êÈÆÎÚ²ÜÆ ´»ñ¹³í³ÝóÇ » ñ»Ë³Ý»ñÇ Ý ³Ù³ÏÝ»ñÁ Ñ³Û ½ ÇÝíáñÇÝ êÇñ»ÉÇ° ½ÇÝ- íáñ. »ë ·Çï»Ù« áñ ¹áõ ³ÝùáõÝ ÑëÏáõÙ »ë Ù»ñ ë³ÑÙ³Ý- Ý»ñÁ« »õ ¹ñ³ ѳ- Ù³ñ ù»½ ßÝáñѳ- Ï³É »Ýù: ºë ·Ç- ï»Ù« áñ ѳÛñ»Ý³- ëÇñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿« »ñμ ï³ÝÁ ÃáÕ³Í ³Ù»Ý ÇÝã` »Ï»É »õ àÕçáõÛÝ ëÇñ»- ÑëÏáõÙ »ë Ù»ñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ: гÛñ»Ý³- ë»ñ ½ÇÝíáñ« Ïáõ½»Ù« áñ ÙÇßï ³Û¹å»ë ÉÇ ½ÇÝíáñÝ»ñ© Ñå³ñï áõ Ëǽ³Ë Ïéí»ë ÃßݳÙáõ ¹»Ù ëñï³Ýó ßÝáñѳ- »õ ×³Ï³ï¹ å³ñ½ ïáõÝ í»ñ³¹³éݳë: íáñáõÙ »Ù Ó»ñ ²ÙμáÕç ëñïáí áõ½áõÙ »Ù« áñ »ñμ»ù ãÑáõ- ²Ù³ÝáñÁ »õ ë³Ñ³ïí»ë »õ É³í ¹³ë ï³ë ÃßݳÙáõÝ: êáõñμ ÌÝáõݹÁ: ²éÛáõÍÇ å»ë Ïéí»ë áõ ѳÕûë: ºë ·Çï»Ù« áñ øܲð â ÆÈÆܶ²ðÚ²Ü 7-ñ ñ¹ ¹³ë³ñ³Ý ¹áõù ѳÝáõÝ Ù»ñ ³å³·³ÛÇ Ï³Ý·- Ý³Í »ù ë³ÑÙ³ÝÇÝ »õ ϳï³ñáõÙ »ù Ó»ñ å³ñïùÁ: ºë Ó»½ ó³ÝϳÝáõÙ »Ù àÕçáõÛÝ« ½ÇÝ- íáñÝ»ñ: ÞÝáñѳ- íáñáõÙ »Ýù Ó»ñ ²Ù³ÝáñÁ »õ êáõñμ ÌÝáõݹÁ: Ø»Ýù Ñå³ñï³ÝáõÙ »Ýù« áñ Ó»ñ ÝÙ³Ý ù³ç ½ÇÝíáñÝ»ñ áõÝ»Ýù ë³ÑÙ³ÝÇÝ« »õ ³Ù»Ý ûñ ³ÕáÃáõÙ »Ýù Ó»½ ѳٳñ: ºë ݳ»õ ·Çï»Ù« áñ ·Çß»ñ-ó»ñ»Ï ³ñÃáõÝ ÑëÏáõÙ »ù Ñ»Ýó Ù»ñ ·ÛáõÕÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»- ñÁ: ò³ÝϳÝáõÙ »Ù« áñ 2018é μáÉáñǹ μ»ñÇ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ »õ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ: ÆÙ³ó»ù« áñ ï³ÝÁ Ó»½ ëå³ëáÕ Ï³: ³éáÕçáõÃÛáõÝ« »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ »õ ѳÙ- μ»ñáõÃÛáõÝ: лßï ¿« ÇѳñÏ»« μ³ñÓñ å³ßïáÝÝ»ñ í³ñ»É »õ Ññ³Ù³ÝÝ»ñ ï³É« ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ¹³ ã¿© ѳÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿« áñ Ù³ñ¹« ³ñѳٳñÑ»Éáí ³Ù»Ý ï»ë³Ï íï³Ý·« ·Ý³ ³é³çÇÝ ß³ñùáõÙ Ïéí»- Éáõ: ºë ·Çï»Ù« áñ ¹áõù ³ÝùáõÝ å³ßï- å³ÝáõÙ »ù Ù»ñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ` ³Ûëï»Õ ÃáÕ³Í ïáõÝ« ÁÝï³ÝÇù` Ù³Ûñ« ѳÛñ« ùáõÛñ »õ »Õμ³Ûñ« μ³Ûó ³Û¹ ³Ù»ÝÁ ѳ- ÝáõÝ Ù»½ »õ ѳçáñ¹ ë»ñáõݹݻñÇ: ºë áõ½áõÙ »Ù ³ë»É« áñ ÏÛ³ÝùÁ ß³ñáõݳÏ- íáõÙ ¿« »õ ³Ûëûñí³ Ó»ñ ÏéÇíÁ ݳ»õ Ù»ñ Éáõë³íáñ ³å³·³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ¿® кÔÆܺ âÆÈÆܶ²ðÚ²Ü 7-ñ ñ¹ ¹³ë³ñ³Ý ²êîÔÆÎ ÐàìвÜÜÆêÚ²Ü 7-ñ ñ¹ +<:+<;+<9У 9 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,99+,8+,; +,; : ;L8,9+,9:L+,9:: 9+,8,+; 8 :8|;+88r +8|9::;* ;<+<98+<9:;\9+9* :; +|+<88|; :+<;8|9 :8:;8|:8+<9\+<9\:;\8<9:;\9 +;8s +,99 ;|:;Ь9<:;\8<9:;\99+;8* :; :;\9+;<+8 +: :<:;RЬ9+9+<: +8 +;+; 9+; +<9:9\:p+<++|8 +<:\;:;\9 +* 99:<:;\9 + 98|+<99Ь;: 99:;98|:* 88|++<+ 8 +8|9::;+,99;+79 +9 ;<+<98+<9:;\9* :;+|+<9 :;R ;++ 9+:* ;: 8:9\;8|9 ;++Ь99+<9 9+;::+<+<; 8::+9 :::Ь88r ++9 +: ;<+<98+<9:;\9 +9 +<9+Ь9+<9+<:8* :; :9\:r :;R +<::9\:r ::;\9Ь:+;+<++<:9+<:* :;::9+:+;R ;:89:+<98|;8 +<9+9 :+<9;89+<9Ь+;+<+:;\9 + +<99 ;;8* +; 8|; :;Ь+8|9 9:;\: ::;\9 89+<:98s:+,; ++,9 98l+,+9+,9r;;+ + +<:+<;+<9