Հայ Զինվոր 02-2018s

ISSN 1829-2585 18002 > 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 2 (1224) 17 - 23 ÐàôÜì²ðÆ 2018 w w w. h a y z i n v o r. a m ¼àð²Îàâ вÚðºÜÆøÆ ä²Þîä²ÜܺðÆ Ðºð²öàÊÀ Þ²ðàôܲÎìàôØ ¾ 6-7