Հայ Զինվոր 02-2018 | Page 2

ÂÆì 2 (1249) 11 - 17 ÐàôÈÆêÆ 2018 ÐÐ ä Ü § ¼ÆÜàôĦ Ø º¸Æ²¦ ä ºî²Î²Ü Ð ÆØܲðÎ ÂÆì 2 (1249) 11 - 17 Ð à ô È Æ ê Æ 2018 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ð ¸²ìÆ îàÜàÚ²ÜÆ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶Æ ¼²ð¶²òØ²Ü îºêȲβÜÀ 3 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ð ¸²ìÆ îàÜàÚ²ÜÆ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶Æ ¼²ð¶²òØ²Ü îºêȲβÜÀ 6 ºê ºØ 8 ¼àð²ÎàâÀ ø²Þ²Â²ÔàôØ 10 ø³ñ» ³ÕáÃù вÚðºÜÆøÆ Ð²Ü¸ºä êºðê ÎðÎܲä²îÎìºÈ ¾ ¼áñ³ÏáãÁ ø³ß³Ã³ÕáõÙ 12 àðäºê Ðð²Ø²Ü ºìê غΠø²ÚÈ ²ð¸²ðàôÂÚ²Ü ´²ò²Ð²ÚîØ²Ü Ö²Ü²ä²ðÐÆÜ 14 Èñ³ïí³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ÐÐ ä Ü § ¼ÆÜàôĦ Ø º¸Æ²¦ å»ï³Ï³Ý Ñ ÇÙݳñÏ Ð³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁª 222.180.1023933 ѳßí³éí³Íª 21.06.2018Ã. гëó»` ºñ»õ³Ý, ´³·ñ»õ³Ý¹Ç 5 лé. 0 10-2 29-4 43-2 28 e-m mail: h [email protected] §ØºÜø îºê²Üø ´²ðÒð ²ðкêî²ì²ðÄàôÂÚàôܦ 16 ä²îÆì àôÜºØ 18 ºìê غΠø²ÚÈ ²ð¸²ðàôÂÚ²Ü ´²ò²Ð²ÚîØ²Ü Ö²Ü²ä²ðÐÆÜ 20 êÆðºÈÆ°ê« êä²êÆ°ð, ζ²Ø àô øà ¼ÆÜìàðÀ θ²èÜ²Ø Ð³Ù³ñÁ å³ïñ³ëï»É »Ý ï å³·ñáõÃÛ³Ý ¶ºìà𶠲 ÈÂàôÜÚ²ÜÀ ê²ØìºÈ Ð ²ðàôÂÚàôÜÚ²ÜÀ (h³Ù³ñÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý å ³ï³ë˳ݳïáõ) ²ðØºÜ Ø àìêºêÚ²ÜÀ ¼àðÆÎ Â ²Øð²¼Ú²ÜÀ î²ìðàê ²ì²¶Ú²ÜÀ βðÆܺ Ê ²â²îðÚ²ÜÀ вêØÆÎ Ø ²¸àÚ²ÜÀ è²ü²ÚºÈ ² Ú¸ÆÜÚ²ÜÀ Þ³åÇÏÇ Éáõë³ÝϳñÝ»ñÁª 22 ø²ðº ²ÔàÂø 26 в𲴺ðàôÂÚàôÜܺðÀ 1990-²Î²Ü Âì²Î²ÜܺðÆÜ ºì §¸²ðÆ ¶àð̲ðøÀ¦ 28 öàøðÆÎ ä²îØàôÂÚàôÜܺð ²ðº¶ ì ²ð¸²ÜÚ²ÜÆ êïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý 10.07.2018 îå³·ñí³Í ¿ §²ëïÕÇÏ ·ñ³ïáõݦ êäÀ-áõÙ îå³ù³Ý³ÏÁ` 4000 2 ÐÐ äÜ §¼ÆÜàôĦ غ¸Æ²¦ äºî²Î²Ü ÐÆØܲðÎ 31 2018 Âì²Î²ÜÆ ²ÞʲðÐÆ ²è²æÜàôÂÚ²Ü èºÎàð¸ÜºðÀ