Журнал "Современная оптометрия" №2-2022

ACUVUE OASYS ® with * HYDRALUXE ® for ASTIGMATISM ** непревзойденный комфорт в сочетании с ЧЕТКИМ и СТАБИЛЬНЫМ зрением 1 Eyelid Stabilised Design — Дизайн Стабилизации Веками Необходимая комбинация для пациентов с астигматизмом Технология HydraLuxe ® — Технология увлажнения 99 % успешных подборов контактных линз ACUVUE OASYS ® with * HYDRALUXE ® for ASTIGMATISM ** с первого раза 1 у пациентов с астигматизмом = ��� ������������� ������ �������������� ��� ������� �� ������� ��������� ��������� �� ���������� ������ ����������� ������ ������ ������ ® � ���� ���������� ������������� �� ������ ������ ��������� ������������ ������������� ���������� ����������� ������ ��� ������� �� �������� �������� �� ������ ���� ��������� �� ���������� ������ ���������������� ����� ���� �� ���� ����������� ��� ����������� ��� ��������������� ���������������������������������������� ACUVUE OASYS ® with * HYDRALUXE ® for ASTIGMATISM ** оптимальное решение для ваших пациентов с астигматизмом ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ОПТОМЕТРИЯ ¹ 2 ( 151 ) 2022 ISSN 2072-4063 íàó ÷ íî-ïðàêòè ÷ åñêèé æóðíàë äëÿ îôòàëüìîëîãîâ è îïòîìåòðèñòîâ Íà ï Íà ï Íà ï Íà ï Íà ï Íà ï à Íà Íà Íà Íà Íà Íà Íà Íà Íà Íà Íà Íà Íà Íà Íà Íà Íà Í âà âà âà âà àâà âà âà àâà ðàâà ð âà àâà âà àâà ðàâà àâà àâà ðàâà àâà âà àâà âà âà âà ðàâà âà â àâ àâ ðàâ ðàâ ðàâ ðàâ ðàâ àâ ðà ðà ðà ðà ðà ðà ðà ðà ðà ðà ðà ðà ðà ðà ðà ðà ðà ð õ ðå ðå ðå ðå õ ðå õ ðå õ ðå õ ðå ðå õ ðå ðå õ ðå õ ðå ðå õ ðå õ ðå õ ðå ðå õ ðå õ ðå õ ðå õ ðå õ ðå õ ðå õ ðå õ ðå õ ðå ðå ðå ðå ðå õ ðå õ ðå ðå õ ðå õ ðå ðå õ ðå õ ðå ðå õ ðå õ ðå õ å õ ðå õ ðå ðå õ ðå ðå õ ðå õ ð õð õð õ ð õ ð õ êëàì êëàì êëàì ëàì êëàì àì êëàì ëàì êëàì êëàì àì êëàì êëàì êëàì êëàì êëàì êëàì êëàì êëàì êëàì ëàì êëàì ëàì êëàì êëàì êëàì ëàì êëàì êëàì êëàì êëàì êëàì êëàì êëàì êëàì êëàì àì êëàì ëàì àì ëàì êëàì êëàì êëàì àì à êëà êëà êëà ëà êëà êëà êëà ëà êëà ë êë êë êë êë êë êë êë êë êë ê û

ACUVUE OASYS ® with * HYDRALUXE ® for ASTIGMATISM ** непревзойденный комфорт в сочетании с ЧЕТКИМ и СТАБИЛЬНЫМ зрением 1 Eyelid Stabilised Design — Дизайн Стабилизации Веками Необходимая комбинация для пациентов с астигматизмом Технология HydraLuxe ® — Технология увлажнения 99 % успешных подборов контактных линз ACUVUE OASYS ® with * HYDRALUXE ® for ASTIGMATISM ** с первого раза 1 у пациентов с астигматизмом = ��� ������������� ������ �������������� ��� ������� �� ������� ��������� ��������� �� ���������� ������ ����������� ������ ������ ������ ® � ���� ���������� ������������� �� ������ ������ ��������� ������������ ������������� ���������� ����������� ������ ��� ������� �� �������� �������� �� ������ ���� ��������� �� ���������� ������ ���������������� ����� ���� �� ���� ����������� ��� ����������� ��� ��������������� ���������������������������������������� ACUVUE OASYS ® with * HYDRALUXE ® for ASTIGMATISM ** оптимальное решение для ваших пациентов с астигматизмом ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ОПТОМЕТРИЯ ¹ 2 ( 151 ) 2022 ISSN 2072-4063 íàó ÷ íî-ïðàêòè ÷ åñêèé æóðíàë äëÿ îôòàëüìîëîãîâ è îïòîìåòðèñòîâ

Íà ï Íà ï Íà ï Íà ï Íà ï Íà ï à Íà Íà Íà Íà Íà Íà Íà Íà Íà Íà Íà Íà Íà Íà Íà Íà Íà Í âà âà âà âà àâà âà âà àâà ðàâà ð âà àâà âà àâà ðàâà àâà àâà ðàâà àâà âà àâà âà âà âà ðàâà âà â àâ àâ ðàâ ðàâ ðàâ ðàâ ðàâ àâ ðà ðà ðà ðà ðà ðà ðà ðà ðà ðà ðà ðà ðà ðà ðà ðà ðà ð õ ðå ðå ðå ðå õ ðå õ ðå õ ðå õ ðå ðå õ ðå ðå õ ðå õ ðå ðå õ ðå õ ðå õ ðå ðå õ ðå õ ðå õ ðå õ ðå õ ðå õ ðå õ ðå õ ðå õ ðå ðå ðå ðå ðå õ ðå õ ðå ðå õ ðå õ ðå ðå õ ðå õ ðå ðå õ ðå õ ðå õ å õ ðå õ ðå ðå õ ðå ðå õ ðå õ ð õð õð õ ð õ ð õ êëàì êëàì êëàì ëàì êëàì àì êëàì ëàì êëàì êëàì àì êëàì êëàì êëàì êëàì êëàì êëàì êëàì êëàì êëàì ëàì êëàì ëàì êëàì êëàì êëàì ëàì êëàì êëàì êëàì êëàì êëàì êëàì êëàì êëàì êëàì àì êëàì ëàì àì ëàì êëàì êëàì êëàì àì à êëà êëà êëà ëà êëà êëà êëà ëà êëà ë êë êë êë êë êë êë êë êë êë ê û