Информатор на општина Новаци 32 - Page 22

СЕРВИСНИ ТЕЛЕФОНИ Општина Новаци тел/факс: 20 30 60 Матично одделение с.Новаци: 282-114 Амбуланта с.Новаци:282-870 Полициска станица с.Новаци:282-122 ОУ„Славко Лумбарковски“-с.Новаци тел:282-446, факс:203-480 Итна медицинска помош 194 Пожар и елементарни непогоди 193 Центар за известување и тревожење 195 Пријавување корупција 0800 10 100 -------------------------------------------------------------- 22