สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 97

96 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา