สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 96

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การน�ำไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง (เลือกตอบได้เพียง 1 ด้าน) ด้านเชิงพาณิชย์ กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนทองม้วนเปรมชัย บ้านบิง ต�ำบลบิง อ�ำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้น�ำผลจากการศึกษาวิจัยไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ ของกลุ่ม Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 95