สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 95

94 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1. ด้านการเรียนการสอน (ระบุรายวิชา และจ�ำนวนนักศึกษา) รายวิชาเทคโนโลย การท�ำแห้ง จ�ำนวนนักศึกษา 35 คน และรายวิชาปัญหาพิเศษ จ�ำนวนนักศึกษา 18 คน 2. ด้านบริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และสูตรการใช้มันพื้นบ้านในการผลิต ขนมทองม้วนเพื่อสุขภาพ แก่กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนทองม้วนเปรมชัยและชาวบ้าน หมู่บ้านบิง อ�ำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 3. ด้านท�ำนุบ�ำรุง อนุรักษ์พันธุ์มันพื้นบ้านให้คงอยู่และมีความหลากหลาย ทางชีวภาพในท้องถิ่น 4. ด้านการวิจัย สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของนักวิจัย ตลอดจนน�ำผลการวิจ ย ั ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ น ่ ให้ม ศ ี ก ั ยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนทองม้วนเปรมชัย บ้านบิง ต�ำบลบิง อ�ำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมศึกษาวิจัยและน�ำผลจากการศึกษาวิจัยไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของ กลุ่ม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา