สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 94

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่ : นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
93
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการด�ำเนินการวิจัย ( เปรียบเทียบ ก่อน-หลัง )
การวิจัย ก่อนด�ำเนินการวิจัย หลังด�ำเนินการวิจัย
ศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์การต้านอนุมูล อิสระของมันตะพาบ และ มันอ้อน
ไม่ทราบองค์ประกอบทาง เคมีและฤทธิ์การต้านอนุมูล อิสระของมันตะพาบ และ มันอ้อน
ทราบองค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์การต้านอนุมูล อิสระของมันตะพาบ และ มันอ้อน
ศึกษากระบวนการที่ เหมาะสมในการผลิตแป้ง flour จากมันตะพาบ และ มันอ้อนและระยะเวลาที่ เหมาะสมในการนึ่งมัน ตะพาบและมันอ้อน
ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ การใช้มันพื้นบ้านที่เหมาะ สมในผลิตภัณฑ์ขนมทอง ม้วน ขนมทองพับ และแป้ง แผ่นห่ออาหาร
ศึกษาอายุการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน ขนมทองพับ และแป้งแผ่น ห่ออาหาร
ไม่ทราบกระบวนการที่ เหมาะสมในการผลิต แป้ง flour จากมันตะพาบ และมันอ้อนและระยะเวลา ที่เหมาะสมในการนึ ่งมัน ตะพาบและมันอ้อน
ไม่ทราบรูปแบบที่เหมาะสม ของการใช้มันพื ้นบ้านใน ผลิตภัณฑ์อาหาร
ไม่สามารถก�ำหนดอายุการ เก็บของผลิตภัณฑ์ได้
พบว่าการผลิตแป้ง flour แบบแห้งเป็นวิธีที่เหมาะสม ที่สุดในการผลิตแป้ง flour จากมันพื้นบ้าน
พบว่าการน�ำมันพื้นบ้านมา ผลิตเป็นแป้ง flour เป็นรูป แบบที่เหมาะสมที่สุดใน การน�ำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ ขนมทองม้วนและแผ่นแป้ง ห่ออาหาร
อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ขนมทองม้วน ขนมทองพับ และแป้งแผ่นห่ออาหาร มีอายุการเก็บรักษานาน กว่า 1 เดือน
Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University
สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการด�ำเนินการวิจัย (เปรียบเทียบ ก่อน-หลัง) การวิจัย ก่อนด�ำเนินการวิจัย หลังด�ำเนินการวิจัย ศึกษาองค์ประกอบทางเคม และฤทธิ์ ก ารต้ า นอนุ มู ล อิสระของมันตะพาบ และ มันอ้อน ไม่ทราบองค์ประกอบทาง เคมีและฤทธิ ก ์ ารต้านอนุม ล ู อิสระของมันตะพาบ และ มันอ้อน ทราบองค์ประกอบทางเคม และฤทธิ์ ก ารต้ า นอนุ มู ล อิสระของมันตะพาบ และ มันอ้อน ศึ ก ษ า ก ร ะ บ ว น ก า ร ท เหมาะสมในการผลิตแป้ง flour จากมันตะพาบ และ มั น อ้ อ นและระยะเวลาท เหมาะสมในการนึ่ ง มั น ตะพาบและมันอ้อน ไม่ ท ราบกระบวนการท เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร ผ ลิ ต แป้ง flour จากมันตะพาบ และมันอ้อนและระยะเวลา ที่ เ หมาะสมในการนึ่ ง มั น ตะพาบและมันอ้อน พบว่าการผลิตแป้ง flour แบบแห้งเป็นวิธ ท ี เ ี่ หมาะสม ที่สุดในการผลิตแป้ง flour จากมันพื้นบ้าน ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ ไม่ทราบรูปแบบที่เหมาะสม การใช้มันพื้นบ้านที่เหมาะ ของการใช้ มั น พื้ น บ้ า นใน สมในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมทอง ผลิตภัณฑ์อาหาร ม้วน ขนมทองพับ และแป้ง แผ่นห่ออาหาร พบว่าการน�ำมันพื้นบ้านมา ผลิตเป็นแป้ง flour เป็นรูป แบบที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ใน การน� ำ ไปใช้ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ ขนมทองม้วนและแผ่นแป้ง ห่ออาหาร ศึ ก ษาอายุ ก ารเก็ บ รั ก ษา ไม่สามารถก�ำหนดอายุการ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมทองม้ ว น เก็บของผลิตภัณฑ์ได้ ขนมทองพับ และแป้งแผ่น ห่ออาหาร อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ ขนมทองม้วน ขนมทองพับ และแป้ ง แผ่ น ห่ อ อาหาร มี อ ายุ ก ารเก็ บ รั ก ษานาน กว่า 1 เดือน Research a ][Y[[]]HZۈ]\[XHZX][]\]BL