สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 93

92 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การใช้ประโยชน์จากมันพื้นบ้านส�ำหรับอาหาร เพื่อสุขภาพในเชิงพาณิชย จิติวัฒนา ค�ำกลิ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา E-mail : jit_222@yahoo.com เบอร์โทรศัพท์ : 062-8262529 วัตถุประสงค 1. ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ ก ์ ารต้านอนุม ล ู อิสระของมันตะพาบ และ มันอ้อน 2. ศึกษากระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตแป้งflourจากมันตะพาบ และ มันอ้อน 3. ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการนึ่งมันตะพาบและมันอ้อน 4. ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการใช้มันพื้นบ้านที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ขนม ทองม้วน 5. ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการใช้มันพื้นบ้านที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ขนม ทองพับ 6. ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการใช้มันพื้นบ้านที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์แป้งแผ่น ห่ออาหาร 7. ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน ขนมทองพับ และแป้งแผ่น ห่ออาหาร 8. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยแก่กลุ่มผู้ผลิตขนมทองม้วนต�ำบลบ้านบิง อ�ำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และผู้สนใช้ทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา