สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 92

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน อุโบสถวัดพระเพลิงหรือวัดหงส หงส์ แสดงถึงสัญลักษณ์ความเป็นมอญ ผู้วิจัยลงภาคสนามเพื่อศึกษาบริบทพื้นท นางน้อม สวนสระน้อย ปราชญ์ด้านภาษามอญ การน�ำไปใช้ประโยชน ด้านเชิงพาณิชย์ เป็นแนวทางในการเพิ ม ่ เส้นทางการท่องเที ย ่ วเกษตรเชิงวัฒนธรรม ให้กับพื้นที่อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งลักษณะพื้นที่เป็นเส้นทางที่สามารถ เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อาทิ เขื่อนล�ำพระเพลิง Jim Thomson Farm และ อุทยานแห่งชาติทับลาน Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 91