สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 91

90 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ส�ำนักงานเทศบาล ต�ำบลนกออก การประชุมของประชาคม ของชุมชนนกออก การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท การท�ำงานได้ร บ ั ความร่วมมือเป็นอย่างดีต ง ั้ แต่ วัฒนธรรมอ�ำเภอ นายกเทศมนตร เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลนกออก ท่านเจ้าอาวาส ผู้อ�ำนวยการโรรงเรียน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มรู้และชาวบ้านในชุมชน ได้ร่วมมือใน การให้ข้อมูล ให้ความรู้ ตลอดจนช่วยระดมความคิด และร่วมประสานใจในจัดกิจกรรม เพื่อเปิดพื้นที่แสดงอัตลักษณ์มอญของชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา