สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 90

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ประเพณีลอยกระทง (การลอยแพ) วัสดุท�ำจากกะลา การแสดงการสื่อสารด้วยภาษามอญ แสดงการตีโทน 2. ด้านบริการวิชาการ จากข้อมูลที่ได้ศึกษาจากการวิจัย ท�ำให้เกิดองค์ความ รู เ ้ กี ย ่ วกับมอญในจังหวัดนครราชสีมา ด ง ั นั น ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงเป็นแหล่ง สนเทศและให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับมอญของจังหวัดนครราชสีมา 3. ด้านท�ำนุบ�ำรุง จุดประสงค์ของการวิจัยประการแรก คือ การศึกษาข้อมูลอัต ลักษณ์มอญในลุ ม ่ น� ำ ้ ล�ำพระเพลิง ดังนั น ้ กระบวนการศึกษาจึงเป็นการรื อ ้ ฟื น ้ ผลิตซ� ำ ้ ทาง วัฒนธรรม เพื่อหาแนวทางในการสืบสาน และต่อยอดต่อไป 4. ด้านการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นฐานของการต่อยอดงานวิจัยในลักษณะอื่น ๆ ได้อีกหลายแนวทางอีกทั้งสามารถน�ำไปจัดการความรู้อันมีพื้นฐานมาจากความต้องการ ของพื้นที่และชุมชนอย่างแท้จริง Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 89