สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 89

88 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่ : นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
รูปปั้นพระครูทักษิณรามัญ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเพลิง
การเล่นสะบ้า
การบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1 . ด้านการเรียนการสอน ด้วยพันธกิจของมหาวิทยาลัยคือเป็นมหาวิทยาลัย รับใช้ท้องถิ่น การแสวงหาความรู้โดยการวิจัยเชิงพื้นที่จะช่วยสร้างความตระหนักให้กับ นักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์และหลักสูตรศิลปศาสตร์เกี่ยวกับท้องถิ่นในส่วนของภาษา และวัฒนธรรม
ดังนั้นในการวิจัยเชิงพื้นที่จึงได้จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกภาษาอังกฤษ ที่ลงเรียน ในรายวิชาการผลิตสื่อและการจัดการห้องเรียนภาษา รหัสวิชา 20742 จ�ำนวน 108 คน มีโอกาสลงพื้นที่เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่ และเข้าร่วมท�ำกิจกรรมกับคนในชุมชน ในกิจกรรม “ เยือนถิ่นมอญตะลอนล�ำพระเพลิง ”
และยังเป็นการศึกษาในหัวข้อ “ ภาษาและวัฒนธรรม ” ของนักศึกษาเอกภาษา อังกฤษ ในหลักสูตรครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาษาศาสตร์เบื้องต้น รหัสวิชา 207221 จ�ำนวน 155 คน
ความรู้จากการวิจัยเชิงพื้นที่ถือเป็นประสบการณ์ตรงที่ท�ำให้นักศึกษามีโอกาส สัมผัสกับวิถีชีวิตของกลุ ่มชาติพันธุ ์มอญในพื้นที่ลุ ่มน�้ำล�ำพระเพลิงซึ่งเป็นกลุ ่มเดียวที่ยังคง มีวิถีชุมชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท�ำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องภาษาและ วัฒนธรรมจากประสบการณ์ตรงภายนอกชั้นเรียน และอีกทั้งท�ำให้นักศึกษารู้จักท้องถิ่น ของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มมากขึ้นจาการเรียนรู้ในสภาพจริง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
88 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน รูปปั้นพระครูทักษิณรามัญ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเพลิง การเล่นสะบ้า การบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1. ด้านการเรียนการสอน ด้วยพันธกิจของมหาวิทยาลัยคือเป็นมหาวิทยาลัย รับใช้ท้องถิ่น การแสวงหาความรู้โดยการวิจัยเชิงพื้นที่จะช่วยสร้างความตระหนักให้กับ นักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์และหลักสูตรศิลปศาสตร์เกี ย ่ วกับท้องถิ น ่ ในส่วนของภาษา และวัฒนธรรม ดังนั น ้ ในการวิจ ย ั เชิงพื น ้ ที จ ่ ง ึ ได้จ ด ั ให้น ก ั ศึกษาชั น ้ ปีที่ 4 เอกภาษาอังกฤษ ที ล ่ งเรียน ในรายวิชาการผลิตสื่อและการจัดการห้องเรียนภาษา รหัสวิชา 20742 จ�ำนวน 108 คน มีโอกาสลงพื น ้ ที เ ่ พื อ ่ ศึกษาบริบทพื น ้ ที ่ และเข้าร่วมท�ำกิจกรรมกับคนในชุมชน ในกิจกรรม “เยือนถิ่นมอญตะลอนล�ำพระเพลิง” และยังเป็นการศึกษาในหัวข้อ “ภาษาและวัฒนธรรม” ของนักศึกษาเอกภาษา อังกฤษ ในหลักสูตรครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาษาศาสตร์เบื้องต้น รหัสวิชา 207221 จ�ำนวน 155 คน ความรู้จากการวิจัยเชิงพื้นที่ถือเป็นประสบการณ์ตรงที่ท�ำให้นักศึกษามีโอกาส สัมผัสกับวิถ ช ี ว ี ต ิ ของกลุ ม ่ ชาติพ น ั ธุ ม ์ อญในพื น ้ ที ล ่ ม ่ ุ น� ำ ้ ล�ำพระเพลิงซึ ง ่ เป็นกลุ ม ่ เดียวที ย ่ ง ั คง มีวิถีชุมชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท�ำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องภาษาและ วัฒนธรรมจากประสบการณ์ตรงภายนอกชั้นเ ียน และอีกทั้งท�ำให้นักศึกษารู้จักท้องถิ่น ของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มมากขึ้นจาการเรียนรู้ในสภาพจริง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา