สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 88

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การปฏิบัติธรรม การแสดงการละเล่นมอญล�ำพระเพลิง การท�ำข้าวหลาม เสื่อมอญ ขนมกล้า (ต้นกล้า) ขนมกะแถแล การวิจัยนี้สิ่งที่พบคือ หลังจากจัดกิจกรรม “เยือนถิ่นมอญตะลอนล�ำพระเพลิง” แล้ ว พบว่ า เป็ น การเปิ ด พื้ น ที่ ใ ห้ ค นในพื้ น ที่ รั บ รู ้ แ ละตื่ น ตั ว ในความเป็ น มอญที่ ม ประวัติศาสตร์ชุมชนมายาวนาน มีภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตในรูปแบบของ ตนเองที่เรียกว่า “อัตลักษณ์” งานวิจัยนี้ท�ำให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าและเกิดความรู้สึก ภาคภูม ใ ิ จในอัตลักษณ์ช ม ุ ชน ซึ ง ่ อาจน�ำไปสู ก ่ ารส่งเสริมการท่องเที ย ่ วเกษตรเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดนครราชสีมา Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 87