สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 86

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่ : นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

นวัตกรรมการจัดการข้อมูลอัตลักษณ์มอญ ในลุ่มน�้ำล�ำพระเพลิงเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา

สุชาวดี โหมกลาง 1 , ริศรา ยางกลาง 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
E-mail : warisaray @ hotmail . com เบอร์โทรศัพท์ : 089-2802614
วัตถุประสงค์
1 . เพื่อศึกษาข้อมูลอัตลักษณ์มอญในลุ ่มน�้ำล�ำพระเพลิงเพื่อส่งเสริมดารท่องเที่ยว เกษตรเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
2 . เพื่อศึกษาความต้องการของชุมชนในการสร้างนวัตกรรมเพื่อจัดการอัตลักษณ์ มอญเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม
3 . เพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการข้อมูลอัตลักษณ์มอญในลุ ่มน�้ำล�ำพระเพลิงเพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการด�ำเนินการวิจัย ( เปรียบเทียบ ก่อน-หลัง )
การวิจัยเรื่องนวัตกรรมการจัดการข้อมูลอัตลักษณ์มอญในลุ่มน�้ำล�ำพระเพลิงเพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา
ก่อนด�ำเนินการวิจัย มีการศึกษาบริบทชุมชนพบว่า ชุมชนมอญในลุ่มน�้ำ ล�ำพระเพลิงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มอญเพียงกลุ่มเดียวที่เหลืออยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีค�ำถามในการวิจัยดังนี้
1 ) ชุมชนมอญยังคงมีวิถีชีวิตและวิถีชุมชนเช่นไร ทุนทางวัฒนธรรมที่จะ สะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์ มีอะไรบ้าง
2 ) ชุมชนมีความต้องการที่จะน�ำเอาทุนทางวัฒนธรรมที่ตนมี ซึ่งถือเป็น อัตลักษณ์มอญลุ่มน�้ำล�ำพระเพลิงมายกระดับเศรษฐกิจฐานรากโดยน�ำสู่การท่องเที่ยว เกษตรเชิงวัฒนธรรมหรือไม่ อย่างไร
Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University
85
สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน นวัตกรรมการจัดการข้อมูลอัตลักษณ์มอญ ในลุ่มน�้ำล�ำพระเพลิงเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา สุชาวดี โหมกลาง 1 , ริศรา ยางกลาง 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา E-mail : warisaray@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 089-2802614 วัตถุประสงค 1. เพื อ ่ ศึกษาข้อมูลอัตลักษณ์มอญในลุ ม ่ น� ำ ้ ล�ำพระเพลิงเพื อ ่ ส่งเสริมดารท่องเที ย ่ ว เกษตรเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา 2. เพื อ ่ ศึกษาความต้องการของชุมชนในการสร้างนวัตกรรมเพื อ ่ จัดการอัตลักษณ มอญเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม 3. เพื อ ่ สร้างนวัตกรรมการจัดการข้อมูลอัตลักษณ์มอญในลุ ม ่ น� ำ ้ ล�ำพระเพลิงเพื อ ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม การเปลี ย ่ นแปลงที เ ่ กิดขึ น ้ หลังการด�ำเนินการวิจ ย ั (เปรียบเทียบ ก่อน-หลัง) การวิจัยเรื่องนวัตกรรมการจัดการข้ +x.(x..x.)x.+x.,x.%x.)x.,x. x.*x.$.c8.(x.+x.#x.`.&x.)x..8.b8.(x.&{x.bx.,.){x.,.'.(.,8.`8.'.)x.-8.!.`8.'.-.b8.+B.*.b8.!.`8.*.(.-8.(x. x.,.(.%.b8.+x.!.`8.%.-x.b8.(.).`8. x.*x.%x.(.`8.".-8.!.).,x.$.&x.&8.(.(.(H8."8.,x.!.*.).,x.%8.&x.!8.(.(.,.".*.-x.(x.,B. x.b8.+H8.&x.%;H8.,8.`8.&x.-8.&H8. x.,.(.).-8."8.,H8.(8.(x.-H8. H8.,.(.*8.-8. H8.*x.,.&.(.-8.&8.%."..8.(H8.".&x.'.&.).b8.,8."..8.(H8.".&x.(x.+x.#x.`.&x.)x..8.b8.(H8.&{x.bH8.,.){x.,.'.(.,8.`8.'.)x.-8.!.`8.&.a.&x. x.)x..8.b8.(x.".,.%x.-8.'.,x.&x.&8..8.c8.(x.+x.#x.`8.'.-x.(.!. x.)x..8.b8.(x.`8.%8.-x.(.).%.-x.b8.`8.*.)x.-.+x.+x.(..x.b8.`.&x.(8.,.!8.%x.,8.).,x.&x.+x.+x. x.`8."x.-x.(.!.`8.*.&x.-.+H."8.-.!.(x.-x.!;x.,.%.,.(x.`.&x. x.,.(.).-8."8.,x.(.%8.,x.!.&BBH JBH8."..8.(x.".&x.(x.+x.#x.(.,x.!.!8.!.(x.-x.).-8.%.-x.".-x.).-8.%x.`x.)x.,8.).-8.%.-x."..8.(x.".&x.`8.".b8.&x.a8.(8.%..8.&x.%.,.!.).,x.$.&x.&8.(.(.(x.%.-x.b8."8.,.*.,8.%.bx.+x.&x.%.-.!.!8.).,.(x.`8.&.a.&x.+x.,x.%x.)x.,x. x.*x.$.c8.(x.-x.+x.,8.a8.(.&.bx.,.!‚BH H8."..8.(x.".&x.(x.-x.!8.).,.(x.%x.bx.+x.!. x.,.(.%.-x.b8."8.,8.&{x.,.`8.+x.,.%..8.&x.%.,.!.).,x.$.&x.&8.(.(.(x.%.-x.b8.%x.&x.(x.-H8.".-.b8.!.%.-.+x.`8.&.a.&H.+x.,x.%x.)x.,x. x.*x.$.c8.(x.+x.#x.)x..8.b8.(x.&{x.bx.,.){x.,.'.(.,8.`8.'.)x.-8.!.(x.,.(. x.(.,8.%8.,x.&.`8.*8.(.*x.$8. x.-8."8.$8.,.&x.(.,. x.`.%8.(.&{x.,.*..x.b8. x.,.(.%.b8.+x.!.`8.%.-x.b8.(.)¸.`8. x.*x.%x.(.`8.".-8.!.).,x.$.&x.&8.(.(.(x.*.(.-.+x.a8.(x.b8.+x.(.b8.,.!.a8.(”\X\[][Y[[]]HZۈ]\[XHZX][]\]B