สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 85

84 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การน�ำไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง ด้านเชิงนโยบาย เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการจัดท�ำนโยบาย และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของภาคการเกษตรบนพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทุกระดับ อันเป็นการหนุนเสริมขีดความสามารถภาคการเกษตร และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ในจังหวัดนครราชสีมา เพื อ ่ คุณค่าความมีค ณ ภาพชีว ต ิ ที ด ่ ข ี องภาคการเกษตรในท้องถิ น ่ ต่อ ไป สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา