สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 84

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท ประชาชนในชุมชน ได้เข้ามามีส ว ่ นเกี ย ่ วข้องในการด�ำเนินงานวิจ ย ั ในลักษณะของ การเข้าร่วมคิดในการตัดสินใจ ร่วมด�ำเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมใน การประเมินผล ในกระบวนการและผลการวิจัย Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 83