สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 83

82 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่ : นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
การบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1 . ด้านการเรียนการสอน วิชาวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น จ�ำนวน นักศึกษา 225 คน
2 . ด้านบริการวิชาการ ตลอดช่วงระยะเวลาของการท�ำวิจัย ได้มีการให้ความรู้ กับชุมชนเกี่ยวกับองค์ประกอบของความเสี่ยงภัยแล้ง และแผนการบริหารจัดการความ เสี่ยง ท�ำให้ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ด�ำรงอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งได้
3 . ด้านท�ำนุบ�ำรุง สืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับความรู้ทาง เทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน�้ำ
4 . ด้านการวิจัย สร้างนวัตกรรมทางสังคม บนพื้นฐานการจัดการของท้องถิ่น และชุมชน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
82 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1. ด้านการเรียนการสอน วิชาวิธีวิ . ~ . ~ >  > . . ^ > ~ ~ ^ > ~  n "##R N " N . > N . > ~ N . . 2 ^ ^ N ~ ~ > .  ~ ^ . . ~ . > ~ > ~ N " N N ^ . > > N ~ . 0   ^ . ~  ~ N >  . ~ N ~ .  ^ . ~  . ^ r ^  . > > N . > N . > N ~ .  ^ . r ~ > > ~ . > N > . ~ N ~ .  .  . ~ ~ . ~ > N > > ~ . > ~ ~ ^ ^ . ~  . ^ ~ N @2 N . ~ > > > r ~ . N > N .  N . ~ ~ n N .  N ~ . > ~ . p ~ N . . ^ . ^  . >  ^ . ~  . > > N . > N . > 0B N . . > ~ N " > . ~ ~ ^ > > ~ . ~ ~ N ~ . . > N . > . ~ ~ ~ n N ^  n . ~ N . ^  . " . ~ N ~ . . ^ . > .  N > > . ^