สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 82

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การวิจัย ก่อนด�ำเนินการวิจัย หลังด�ำเนินการวิจัย ดังนั น ้ ผู ว ้ จ ิ ย ั จึงสนใจ ที่ จ ะศึ ก ษา การบริ ห าร จัดการความเสี่ยงของภาค การเกษตรบนพื น ้ ที เ ่ สี ย ่ งภัย แล้งว่าเป็นอย่างไร เพื่อน�ำ ผลที ไ ่ ด้จากการศึกษามาจัด ท�ำนโยบาย และแผนการ บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง ของภาคการเกษตรบน พื น ้ ที เ ่ สี ย ่ งภัยพิบ ต ั ท ิ ก ุ ระดับ อั น เป็ น การหนุ น เสริ ม ขี ด ความสามารถภาคการเกษตร และยกระดั บ เศรษฐกิ จ ฐานรากในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อคุณค่าความมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีของภาคการเกษตร ต่อไป 2.2 ระดับชุมชน ประกอบ ด้วย การขุดบ่อเสนอผิวดิน การ วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อม การผลิตแบบแปลงใหญ่ และ การปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละ มุ ม มองของความเสี่ ย งอย่ า ง เข้าใจ 2.3 ระดับท้องถิ น ่ ประกอบ ด้ ว ย แผนการให้ ค วามรู ้ เ พื่ อ รับมือภัยแล้ง แผนการส่งเสริม อาชี พ เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ แผน ขยาย/เพิ ม ่ แหล่งน� ำ แผนการ ส่ง เสริ ม แปลงตั ว อย่ า งในการ จัดการการเพาะปลูกที่ประสบ ความส� ำ เร็ จ บนพื้ น ที่ ดิ น เค็ ม แผนการส่ ง เสริ ม การตลาด แผนการขยายเขตประปา ภูมิภาค แผนพัฒนาเกษตรกร ยุคใหม่ แผนการสร้างเครือข่าย ระหว่างชุมชนเพื อ ่ ลดผลกระทบ ภัยแล้ง และ แผนการพัฒนา ศักยภาพผู้น�ำเพื่อรับมือกับภัย แล้ง Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 81