สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 81

80 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การวิจัย ก่อนด�ำเนินการวิจัย หลังด�ำเนินการวิจัย สถานการณ์ดังกล่าวท�ำให ผลผลิตทางการเกษตรลด น้อยลงมาก เศรษฐกิจครัว เรือนและชุมชนได้รับผลก ระทบ ตามมา และส่งผลต่อ การด�ำรงชีพของประชาชน ภาคการเกษตรในด้านต่างๆ จากสถานการณ์ภัยแล้งท กล่ า วมานั้ น ชาวบ้ า น สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สถานการณ์ได้ในระดับหนึ ง ่ โดยมี ก ารบริ ห ารจั ด การ ตนเอง เช่ น การงดท� ำ นาปรัง ปรับเปลี ย ่ นพันธุ พ ์ ช ื ใช้น�้ำน้อย ในส่วนของภาค รั ฐ เองก็ ไ ด้ มี นโยบาย โครงการ ต่าง ๆ เพื่อช่วย เหลือ แต่ภาคเกษตรก็ยัง ประสบสถานการณ์ภัยแล้ง อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการ ส ะ ท ้ อ น ว ่ า พื้ น ที่ ภ า ค การเกษตรมีความเสี่ยงต่อ การเกิด ภัยแล้ง ถ้ารู้ว ่าม ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ้ ว มี ก า ร ป้องกันการเตรียมการ ก็จะ ท�ำให้ความสูญเสียลดลงได ถึงข้อมูลข่าวสารการ สนับสนุน อย่างไม่ต อ ่ เนื อ ่ ง จากภาครัฐ ขาด วิธีการในการเตรียมความพร้อม ไม่ มี ก ลไกในการเตื อ นภั ย แล้ ง การมีทัศนคติยอมรับโชคชะตา การขาดความสามารถในการ รวมกลุ ่ ม การขาดเครื อ ข่ า ย สนั บ สนุ น และการขาดการ บู ร ณาการจากหน่ ว ยงานที่ ใ ห ความช่วยเหลือ 1.2 ศักยภาพในการรับมือ ภั ย แล้ ง การสร้ า งความหลาก หลายในการเพาะปลู ก การ จัดการที ด ่ น ิ การปรับเปลี ย ่ นช่วง เวลาการเพาะปลูก การขยาย แหล่งน�้ำในชุมชน การท�ำเหมือง การบังคับใช้กฎระเบียบในชุมชน การประสานกั บ หน่ ว ยงานอื่ น และ การอบรมส่งเสริมอาชีพ 2. มี แ ผนการบริ ห ารจั ด การ ความเสี่ยงของภาคการ เกษตร บนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 3 ระดับ 2.1 ร ะ ดั บ ค รั ว เ รื อ น ประกอบด้วย การปรับเปลี่ยน พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ พ า ะ ป ลู ก การจั ด การที่ ดิ น การผลิ ต ท หลากหลาย และ การเข้ า ถึ ง ข้อมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา