สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 79

78 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่ : นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
การน�ำไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง
1 . ด้านเชิงสาธารณะ การเผยแผนงานวิจัยน�ำเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู ้ ข้อมูลทางด้าน เครื่องจักรในด้านความสามารถในการผลิต เช่น ประสิทธิภาพในการผลิต คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ เพื่อน�ำไปเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ ่มแปรรูปกล้วยได้รับทราบ โดยมีการบริการอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลของท้องถิ่น ที่ชุมชนจะน�ำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการประกอบอาชีพเสริม สามารถด�ำรงชีวิต ของตนและใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการสื่อสารการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน ตลอดไป
2 . ด้านเชิงนโยบาย ส่งเสริมนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติในการ สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรในด้านความสามารถในการผลิตให้กับชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลของท้องถิ่น ที่ชุมชนจะน�ำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการประกอบอาชีพ
3 . ด้านเชิงพาณิชย์ เป็นการให้ความรู้แก่ภาคธุรกิจ สถานประกอบการหรือ ธุรกิจ SME ต่าง ๆ สามารถน�ำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในสถาน ประกอบการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
78 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การน�ำไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง 1. ด า ้ นเชิงสาธารณะ การเผยแผนงานวิจ ย ั น�ำเสนอและตีพ ม ิ พ์เผยแพร่ในวารสาร ทั ง ้ ระดับท้องถิ น ่ ระดับชาติและนานาชาติ เพื อ ่ เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูลทางด้าน เครื่องจักรในด้านความสามารถในการผลิต เช่น ประสิทธิภาพในการผลิต คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ เพื อ ่ น�ำไปเผยแพร่ให้ก บ ั หน่วยงานที เ ่ กี ย ่ วข้องและกลุ ม ่ แปรรูปกล้วยได้ร บ ั ทราบ โดยมีการบริการอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลของท้องถิ่น ที่ชุมชนจะน�ำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการประกอบอาชีพเสริม สามารถด�ำรงชีวิต ของตนและใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการสื่อสารการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน ตลอดไป 2. ด้านเชิงนโยบาย ส่งเสริมนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติในการ สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรในด้านความสามารถในการผลิตให้กับชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลของท้องถิ่น ที่ชุมชนจะน�ำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการประกอบอาชีพ 3. ด้านเชิงพาณิชย์ เป็นการให้ความรู้แก่ภาคธุรกิจ สถานประกอบการหรือ ธุรกิจ SME ต่าง ๆ สามารถน�ำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไป