สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 77

76 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน แสดงการออกแบบเครื่อง ฝานกล้วยเบรกแตก แสดงการสร้างเครื่องฝานกล้วยเบรคแตก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา