สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 75

74 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่ : นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
4 . ด้านการวิจัย ด้านศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนา ( Research and Development : R & D ) เทคนิคการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในการผลิต เช่น การออกแบบเครื่องฝานกล้วย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ทั้งนี้โดยทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนา ได้แก่ คณาจารย์สังกัดหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ อุตสาหกรรม ตลอดจนกลุ่มแม่บ้านที่เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ - เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตกล้วยเบรคแตกให้มีคุณภาพและมาตรฐาน - เพื่อจัดท�ำคู ่มือการการผลิตกล้วยเบรคแตก และถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตกล้วยเบรกแตกด้วยเครื่องฝานกล้วย
การศึกษากระบวนการผลิต กล้วยเบรคแตก เพื่อเพิ่มขด ความสามารถในการผลิต กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเทวา สุขสันต์ ต . หนองกราด อ . ด่านขุนทด จ . นครราชสีมา
แสดงการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ศึกษาบริบทของกลุ่มและ ความต้องในการในการ แก้ไขปัญหาในการผลิต
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
74 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน 4. ด้ า นการวิ จั ย ด้ า นศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development : R&D ) เทคนิคการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในการผลิต เช่น การออกแบบเครื่องฝานกล้วย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ทั้งนี้โดยทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนา ได้แก่ คณาจารย์สังกัดหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ อุตสาหกรรม ตลอดจนกลุ่มแม่บ้านที่เป็นผู้ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ - เพื อ ่ พัฒนากระบวนการผลิตกล้วยเบรคแตกให้ม ค ี ณ ภาพและมาตรฐาน - เพื อ ่ จัดท�ำคู ม ่ อ ื การการผลิตกล้วยเบรคแตก และถ่ายทอดเทคโนโลยีการ ผลิตกล้วยเบรกแตกด้วยเครื่องฝานกล้วย การศึกษากระบวนการผลิต กล้วยเบรคแตก เพื่อเพิ่มขด ความสามารถในการผลิต กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเทวา สุขสันต์ ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา แสดงการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ศึกษาบริบทของกลุ่มและ ความต้องในการในการ แก้ไขปัญหาในการผลิต สถาบันวิ  .  ^   . "  . ~ N ~ . . ^  . > .   N > > . ^