สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 72

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การน�ำไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง ด้านเชิงพาณิชย์ ในการท�ำวิจัย เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวโป่งผสมผักและ ผลไม้ กลุ ม ่ แปรรูปข้าวโป่งได้น ำ � การออกแบบตราสัญลักษณ์ของกลุ ม ่ และบรรจุภ ณ ฑ์ไปใช ประโยชน์ในด้านการจดจ�ำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ท�ำให้ผู้บริโภคสามารถจดจ�ำกลุ่มแปรรูป ข้าวบ้านห้วยยาง ต�ำบลหินดาด อ�ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้มากยิ่งขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแปรรูปข้าวโป่งฯ Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 71