สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 71

70 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องซีน ปากถุง และน�ำบรรจุภัณฑ์ให้ทางกลุ่มได้ให ความคิดเห็น เพื่อน�ำมาปรับปรุงก่อนน�ำไปผลิตจริง วันที่ 15 ธันวาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา