สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 70

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การลงพื น ้ ที เ ่ พื อ ่ น�ำตราสัญลักษณ์ให้กลุ ม ่ แปรรูป ข้าวโป่งประเมินการออกแบบ วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 69