สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 7

6 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน สารบัญ การพัฒนาการบริหารจัดการความเสี ย ่ งของภาคการเกษตรบน พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง วรัชยา เชื อ ้ จันทึก และพัชรินทร์ วิทยาเอนกนันท นวัตกรรมการจัดการข้อมูลอัตลักษณ์มอญในลุ ม ่ น� ำ ้ ล�ำพระเพลิง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเกษตรเชิ ง วั ฒ นธรรม จั ง หวั ด นครราชสีมา สุชาวดี โหมกลาง และวริศรา ยางกลาง การใช้ประโยชน์จากมันพื้นบ้านส�ำหรับอาหารเพื่อสุขภาพ ในเชิงพาณิชย จิติวัฒนา ค�ำกลิ้ง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 79 85 92