สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 69

68 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การลงพื น ้ ที เ ่ พื อ ่ เก็บข้อมูลเบื อ ้ งต้นเกี ย ่ วกับกระบวนการผลิต แผ่นข้าวโป่งผสมผักและผลไม้เพื่อน�ำไปวิเคราะห์ก่อนการ ออกแบบ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท ในการท�ำวิจัย เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวโป่งผสมผักและผลไม้ ครั้งนี้ ท�ำให หลายหน่วยงานมีการท�ำงานร่วมกัน ไม่ว า ่ จะเป็นคนในกลุ ม ่ แปรรูปข้าวโป่ง ได้ม ก ี ารติดต่อ และร่วมมือกันพัฒนาให้กลุ่มแปรรูปข้าวโป่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งหน่วยงาน สาธารณะสุขจังหวัดให้ความรู้เรื่องการขอ อย. หน่วยงาน อบต.หินดาด ให้การสนับสนุน โรงเรือนให้ได้มาตรฐาน และผู ว ้ จ ิ ย ั ก็ได้ให้ความรู ใ ้ นเรื อ ่ งของบรรจุภ ณ ฑ์ก บ ั ทางกลุ ม ่ แปรรูป ข้าวโป่งฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา