สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 68

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่ : นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
67
การลงพื้นที่ร่วมกับ หน่วยงานสาธารณะสุข จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ความรู้เรื่องการขอ อย . และเก็บข้อมูล เบื้องต้น เพื่อน�ำไป วิเคราะห์ก่อนการ ออกแบบ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
การบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1 . ด้านการเรียนการสอน ( ระบุรายวิชา และจ�ำนวนนักศึกษา ) มีการน�ำมา บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 รหัสวิชา 502271 จ�ำนวนนักศึกษา 14 คน โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อน�ำมาเป็นแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับ ทางกลุ ่มแปรรูปข้าวโป่งบ้านห้วยยาง ต�ำบลหินดาด อ�ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
2 . ด้านบริการวิชาการ ได้มีการอบรมให้ความรู้และปรับเปลี่ยนวิธีการบรรจุ จากเดิมใช้วิธีการปิดปากถุงด้วยการใช้ลวดเย็บกระดาษในการปิดปากถุง ท�ำให้อากาศ เข้าไปในถุงได้ ผู้วิจัยมีการให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องซีนในการปิดปากถุง ท�ำให้สามารถ เก็บรักษาแผ่นข้าวโป่งไว้ได้นานกว่าเดิม
3 . ด้านท�ำนุบ�ำรุง การท�ำวิจัย เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวโป่งผสมผักและ ผลไม้ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการท�ำขนมที่แปรรูปมาจากข้าว ซึ่งเป็นขนมที่ท�ำกันมา ตั้งแต่สมัยโบราณให้มีการสืบทอดและเป็นที่รู้จักของคนรุ่นหลังสืบต่อไป
4 . ด้านการวิจัย ผู้วิจัยได้น�ำความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับทฤษฎี การออกแบบบรรจุภัณฑ์มาใช้ในกระบวนการวิจัย เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่ตรงตามความ ต้องการของตลาดให้มากที่สุด และมีความเหมาะสมกับกลุ่มแปรรูปข้าวโป่งฯ
Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University
สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การลงพื้นที่ร่วมกับ หน่วยงานสาธารณะสุข จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ความรู้เรื่องการขอ อย. และเก็บข้อมูล เบื้องต้น เพื่อน�ำไป วิเคราะห์ก่อนการ ออกแบบ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 การบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1. ด้านการเรียนการสอน (ระบุรายวิชา และจ�ำนวนนักศึกษา) มีการน�ำมา บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 รหัสวิชา 502271 จ�ำนวนนักศึกษา 14 คน โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่ ⷂgς⇂˂ogg⟂_˂g˂⏂ⷂⷂkkk⏂⏂#⃂ǂOG3⯂'ǂh+_˂◂℃ o⏂⏂o '˂⟂ o#k'˂g⯂'⟂⋂⋂˂Wςk◂⯂ӂgS˂Pⷾς⃂ⷂ⯂'⟂⋂[◂#ǂ⯂⟂ǂSg⏂⏂˂+⫂ׂ⇂($(ȸ$S'˂gk⏂ӂ˂⏂⟂ӂ+˂˂⌃S'⇂ׂ˂⏂ⷂk⏂⇂⯂'⟂˂⇂⏂'◂Âo⏂ǂko◂ׂ#⋂g⟂ӂcׂ˂⏂k⏂⏂#+#˂Sӂ⇂+'⟂ӂcׂ˂⏂oӂSo˂[S'⟂⋂˂⏂+'◂⟂S⋂k⏂ÂS˂⧂g˂⏂oӂSo˂[_ς⯂'ⷂ˂˂+ '˂og[S$s'⟂ӂ#ǂ⋂⇂ׂ˂⏂⯂'⟂˂⇂⏂'⏂߂#ⷂ˂⏂+'⏂߂#ⷂ/ׂgg˂⏂oӂSo˂[_ς⯂'⫂˂⇂˂⏂X+k⏂ǂ⧂˂s#g '˂⟂ o#⟂'S'g˂g⟂#˂Sӂ($(̸'S'˂g_ςgkς⏂˂⏂_ς⟂ӂ#ǂ∃⏂߂#ⷂ˂⏂{ǂKg˂k⏂⏂#⃂ǂOG3 '˂⟂ o#s⫂⇂sǂ◂+s◂⇂$og˂⏂⫂#⫂⏂ӂ⇂⫂gǂk⫂gg˂⏂_ς g⇂_ׂ#o⏂⏂o⇂˂#˂ '˂✃/ۂ#og g⇂_ׂ#_ςǂg⇂+Wǂ'W#⫂⇂ǂ⋂ k⏂˂O⯂'⇂ׂ˂⏂⫂߂k_ⷂS◂Âog_ׂ#⏂'#ǂ ⷂg⏂#g⯂◂ǂ⫂߂kW#ⷂl($(и$S'˂g˂⏂⟂ӂ#ǂ∃s'⟂ӂ#ǂ⋂S'gς⟂˂⇂⏂'S'˂g˂⏂ⷂⷂkkk⏂⏂#⃂ǂOG3ׂ#⋂⟂ǂk_Ⓜ⧂8+˂⏂ⷂⷂkkk⏂⏂#⃂ǂOG3⇂˂+'g⏂Âk⟂g˂⏂⟂ӂ#ǂ∃{߂#ⷂ⯂'S'k⏂⏂#⃂ǂOG3_ׂ#W⏂W˂⇂⟂˂+W'ⷂ˂⏂ ⷂW◂˂S⯂'⇂˂_ׂ#⫂P◂Â⇂ׂ⟂˂⇂⯂⇂˂Â⫂⇂ǂk◂#⇂o⏂⏂o '˂⟂ o#)I͕ɍٕЁ%ѥє9IэͥIЁUٕͥ(