สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 66

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่ : นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
65

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวโป่งผสมผักและผลไม้

ปราณี เท่ากลาง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
E-mail : praneet59 @ gmail . com เบอร์โทรศัพท์ : 087-0313768
วัตถุประสงค์
1 . เพื่อศึกษาข้อมูลของกลุ่มแปรรูปข้าวโป่งบ้านห้วยยาง ต�ำบลหินดาด อ�ำเภอ ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อน�ำข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และ ให้กลุ่มมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น ก่อนน�ำไปทดลองวางจ�ำหน่ายในตลาด
2 . เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวโป่งแผ่นเล็กแบบแผ่นกลมผสมผัก และผลไม้ และสติกเกอร์ติดถุงของกลุ ่มแปรรูปข้าวโป่งบ้านห้วยยาง ต�ำบลหินดาด อ�ำเภอ ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
3 . เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ข้าวโป่งผสมผัก และผลไม้
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการด�ำเนินการวิจัย ( เปรียบเทียบ ก่อน-หลัง )
การวิจัย
ก่อนด�ำเนินการวิจัย
หลังด�ำเนินการวิจัย
ออกแบบตราสัญลักษณ์ให้
ทางกลุ
่มแปรรูปข้าวโป่งบ้าน
ผู้วิจัยมีการออกแบบตรา
กับกลุ
่มแปรรูปข้าวโป่งบ้าน
ห้วยยาง ต�ำบลหินดาด
สัญลักษณ์แล้วน�ำไปใช้
ห้วยยาง
อ�ำเภอห้วยแถลง จังหวัด
ท�ำให้ผู
้บริโภคสามารถจดจ�ำ
นครราชสีมา ยังไม่มีตรา
กลุ่มแปรรูปข้าวโป่งได้มาก
สัญลักษณ์ของกลุ
่ม ท�ำให้ยัง
ขึ้น
ไม่เป็นที่จดจ�ำของผู้บริโภค
Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University
สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวโป่งผสมผักและผลไม ปราณี เท่ากลาง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา E-mail : praneet59@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 087-0313768 วัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาข้อมูลของกลุ่มแปรรูปข้าวโป่งบ้านห้วยยาง ต�ำบลหินดาด อ�ำเภอ ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อน�ำข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และ ให้กลุ่มมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น ก่อนน�ำไปทดลองวางจ�ำหน่ายในตลาด 2. เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวโป่งแผ่นเล็กแบบแผ่นกลมผสมผัก และผลไม้ และสติกเกอร์ต ด ิ ถุงของกลุ ม ่ แปรรูปข้าวโป่งบ้านห้วยยาง ต�ำบลหินดาด อ�ำเภอ ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ข้าวโป่งผสมผัก และผลไม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการด�ำเนินการวิจัย (เปรียบเทียบ ก่อน-หลัง) การวิจัย ก่อนด�ำเนินการวิจัย ออกแบบตราสัญลักษณ์ให้ ทางกลุ ม ่ แปรรูปข้าวโป่งบ้าน กับกลุ ม ่ แปรรูปข้าวโป่งบ้าน ห้ ว ยยาง ต� ำ บลหิ น ดาด อ� ำ เภอห้ 8.(.`x.%.)x.!8."8.,H8.!8.*.).,H8.%.*.bx.).(.(.,.!B.&x.!8.(.(.,.".*.-H8.(H8.,8.(.,H8.!8.a8.(x.b8.(x.-H8.%H8.(.,.*.,x.#x.)x.,x. x.*x.$.c8. .+x.!. x.)x..8.(H8.b8.%x.,.`.*.bx.(8.!8.,B.a8.(x.b8.`8.&.a.&x.%.-x.b8."8.%8.";x.,. .+x.!.'8..x.bx.&.(.-8.`.(8.!B.*.)x.,x.!.%;x.,.`8.&x.-8.&x. x.,.(.).-8."8.,x.(.'8..H8.bH8.).-8."8.,H8.(8.(x.-H8. H8.,.(.+x.+x. x.`x.&.&.%x.(.,.*.,H8.#H8.)x.,H8. H8.*x.$.c8.`H8.)x.bH8.)8.&{H8.,8.a8.&.`.".%x.,.`.*.bx.'8.&8.bH8..H8.(.-8.`.(8.!8.*.,.(x.,.(.%."8.%8.";x.,¸. x.)x..8.b8.(x.`x.&.(.(..x.&. .bx.,.).`.&.b8.!.a8.%8.bx.(x.,. B. .-.bx.&B\X\[][Y[[]]HZۈ]\[XHZX][]\]B