สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 63

62 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน นักวิจัยและนักศึกษาลง พื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มนาแปลงใหญ โนนกระสัง นักศึกษาเก็บข้อมูลตามเครื่องมือที่ก�ำหนดให ลงพื้นที่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เกษตรอ�ำเภอ พิมาย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เกษตรอ�ำเภอพิมายและเกษตรต�ำบลร่วม ลงพื้นที่ด�ำเนินงานวิจัย กลุ่มนาแปลงใหญ ต�ำบลดงใหญ