สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 62

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท ในงานวิจัยนี้คงไม่สามารถด�ำเนินการได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่การให้ค�ำปรึกษาในการพัฒนาหัวข้อโครงการวิจัย การร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลและ ประสานงานพื้นที่ และการช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการวิจัย ด้านกลุ่มเกษตรกร นาแปลงใหญ่ มีส่วนร่วมในการรับรู้รับทราบแผนการด�ำเนินงานโครงการวิจัย การอ�ำนวย ความสะดวกในการนัดหมายสมาชิกกลุ่มในการให้ข้อมูล การร่วมตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล การรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 61