สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 61

60 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1. ด้านการเรียนการสอน ใช้งานวิจัยเป็นประเด็นในศึกษาตามกรอบทฤษฎีใน รายวิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ให้กับนักนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ จ�ำนวน 172 คน โดยให้นักศึกษา แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 10 - 15 คน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร กรรมการ และสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ ในจังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 15 แปลง ท�ำให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลการ ด�ำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น รวมถึงวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อให้นักศึกษาสามารถน�ำองค์ความรู้จากทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ภายในห้องเรียน มาใช้ในการวิเคราะห์กิจกรรมการด�ำเนินงานตามกรอบห่วงโซ่คุณค่าจากกรณีศึกษาและ สถานที่จริง ส่งผลให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนได้ดีมากยิ่งขึ้น เกิดทักษะในการลงพื้นที ่ เก็บข้อมูล เทคนิคการพูดคุย สอบถาม การคิด วิเคราะห์ วางแผนการด�ำเนินงาน และ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่โจทย์และระยะเวลาที่ก�ำหนด 2. ด้านบริการวิชาการ งานวิจัยนี้มุ่งเน้นให้เกษตรกรเกิดการมีส่วนร่วมใน กระบวนการคิ ด การวางแผนการท� ำ งาน การร่ ว มกั น ด� ำ เนิ น งาน และการร่ ว มรั บ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนากลุ่มนาแปลงใหญ 3. ด้านท�ำนุบ�ำรุง งานวิจัยนี้ศึกษามุ่งเน้นในการท�ำนุบ�ำรุงเกษตรกรให้สามารถ ท�ำการเกษตรต่อไปได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การรวมกลุ่มสมาชิกภายในชุมชน เกิดความ เข้มแข็ง รักใคร่ ปรองดอง ช่วยเหลือเกื้อกูล และสมัครสมานสามัคคี อันเป็นรากฐาน ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 4. ด้านการวิจัย พัฒนาให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ตระหนักและมุ่งเน้นท�ำการวิจัย โดยค�ำนึงถึงความต้องการของพื้นที่ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อท�ำการวิจัย ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา